woensdag 30 januari 2013

Obama's nieuwe test voor militairetop: "wil je vuren op Amerikanen?"


YouTube: http://youtu.be/ABAlJqEBpdI

De Obama regering voert openlijk campagine tegen particulier wapenbezit en schud de bovenste gelederen van de militaire commando structuur op. Maar zijn ze zich ook aan het voorbereiden om oorlog te voeren tegen de Amerikaanse bevolking? Volgens een persoon, een voormalige militaire officier is het antwoord op die schokkende vraag ja.

De wereld beroemde educator en mensenrechten activist Jim Garrow verteld dat zijn bron, een man die beschouwd wordt als een van de belangrijkste militaire helden, hem vertelde dat President Obama een nieuwe psychologische "lakmoestest" test gebruikt om te bepalen wie mag blijven en wie weg moet van de top van de militaire leiders. Die test gaat er over of ze zullen vuren op Amerikaanse burgers of niet. Volgens Garrow komt zijn bron met die informatie om de alarmbel te luiden over de plannen van de regering.

Hoewel Garrow nog niet de identiteit van de bron wil onthullen, is het belangrijk er op te wijzen dat Garrow zelf een man is van aanzienlijke prestaties. Hij is de oprichter van het Bethune Instituut, dat honderden scholen heeft opgericht in heel China.

Drie jaar geleden werd hij geomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede voor zijn werk via een groep gemaand Pink Pagoda, die "gendercide" bevecht in China. Dat is de praktijk van het redden van baby meisjes die verlaten zijn of het doelwit zijn van kindermoord als gevolg van het een-kind beleid van de regering. Hij was persoonlijk betrokken om te helpen het leven van 50.000 Chinese meisjes te redden.

Hij heeft hier een intervieuw met Gary Franchi van WHDT World News om de nieuwe test voor militairen te bespreken.

Zie ook:
- “We bereiden ons voor op een massale burgeroorlog ", zegt DHS Informant - 5-5-12
- Amerika: politieagent waarschuwt: regelgeving voor politiestaat is klaar - 4-1-13
- Ontwapening Amerikanen? Amerikanen kopen massaal wapens - 6-1-13
- Alex Jones gaat tekeer tegen CNN over ontwapening - 9-1-13
- Men maakt zich op voor burgeroorlog in Amerika? - 16-1-12
- America stands on the verge of domestic war - 17-1-13

The Presidential Inaugural Prayer Breakfast Guest Speaker Jonathan Cahn


YouTube: http://youtu.be/1mhRBOKb_6I

Zie ook:
- Amerika wordt gewaarschuwd! - 26-3-12
meer >

zondag 27 januari 2013

zaterdag 26 januari 2013

Why can't Germany get its gold back?! Interview with David Morgan


YouTube: http://youtu.be/tufG0D_lxQs

David Morgan from The Silver Report chats with Cambridge House Live anchor Bridgitte Anderson about silver, gold and the global economy. Taped at Cambridge House International's Vancouver Resource Investment Conference in January 2013.

Openbaringen 18:1-19 De val van Babylon

Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. 2 En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, 3 omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.

4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. 5 Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. 6 Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar werken; mengt haar het dubbele in de beker, die zij gemengd heeft; 7 geeft haar zoveel pijniging en rouw, als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin, ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien. 8 Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft.

9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien, 10 van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. 11 En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt, 12 lading van goud, zilver, edelgesteente en paarlen, van fijn linnen, purper, zijde en scharlaken; allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, 13 kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem en tarwe, lastdieren, schapen; (lading) van paarden en wagens en van lichamen; en zielen van mensen. 14 En het ooft, waarnaar uw ziel begerig was, is van u weggegaan en al wat kostelijk en schitterend was, is voor u verloren en het zal nooit meer gevonden worden.

15 De kooplieden in deze dingen, die aan haar rijk geworden waren, zullen van verre staan uit vrees voor haar pijniging, wenend en rouw bedrijvend, 16 en zeggende: Wee, wee, die grote stad, die gehuld was in fijn linnen, purper en scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en paarlen, want in één uur is al die zo grote rijkdom verwoest! 17 En iedere stuurman en iedere kustvaarder en de zeelieden en allen, die de zee bevaren, bleven van verre staan, 18 en riepen, toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk! 19 En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, wenend en rouw bedrijvend, zeggende: Wee, wee die grote stad, waarin allen, die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in één uur verwoest!

Zie ook:
- Hoe banken zich op duivelse wijze eigenaar maken van alle bezittingen - 3-1-13
- Het is zo moeilijk voor mensen om te begrijpen!! - 10-1-13
meer >

Wapens in Amerika??


YouTube: http://youtu.be/uaZMQ_B5DA4

De capitulatie van Deventer, 1383 jaar na Mekka

Er was in 2012 veel onrust in Deventer. De Centrum Moskee in Deventer kondigde in december 2012 een dagelijkse oproep tot gebed aan, wat tot dusver slechts een keer per week gebeurde. Volgens voorzitter Yusel van de moskee, is de azan vooral bedoeld om vooral oudere moslims een nostalgisch gevoel te geven. Of zoiets. Omwonenden reageerden boos, omdat tien jaar geleden bij de komst van de moskee was afgesproken dat er maximaal 1 oproep per week zou zijn via luidsprekers op het dak van de moskee. Inmiddels is al vijf weken lang dagelijks de oproep tot gebed te horen, de ‘Azan’. De Gemeente Deventer heeft nu een enquêtebriefje rondgestuurd. Tot ongenoegen van de tegenstanders en ondanks dat voorzitter Yusel het geluid al ‘zachter naar beneden’ heeft bijgesteld. Omwonenden vinden dat de Mohammedanen zich niet aan de afspraken (willen) houden en anderen hebben zelfs van hun makelaar te horen gekregen dat de waarde van hun woning onder druk komt te staan. Dat lijkt niet onlogisch, want wie het armzalige en veelal valse gekerm wel eens uit de luidsprekers van een willekeurige moskee heeft horen komen, weet genoeg. Maar wat is nou zo’n ‘azan’ gekerm eigenlijk? Daarvoor neem ik u mee in de woestijnse geschiedenis.

De azan werd ingesteld een jaar of 2 nadat Mohammed met een handjevol volgelingen in Medina aankwam, na uit Mekka te zijn verjaagd. Dat zal dus ergens in 624 zijn geweest. De eerdere situatie in Mekka liet de oproep tot het gebed niet toe. Volgens de islamitische traditie werd de eerste azan verricht door Bilaal Ibn Rabaah’, een vrijgekochte slaaf. Iedere ochtend beklom deze Bilaal het platte dak van het dichtstbijzijnde huis bij de moskee en wachtte aldaar op de dageraad. Als dat gebeurde, stond hij op, strekte zich uit met de woorden: ‘O Allah, ik loof U en vraag Uw hulp voor de Qoeraisj, opdat zij Uw godsdienst mogen aanvaarden.’

Later, op een dag in het begin van januari van 630, was Mohammed terug gekeerd naar Mekka. Het was die dag de beurt van Mekka, waar het verhaal van Mohammed begonnen was, om geïslamiseerd te worden. Dat het niet om een echt vriendschapsbezoek ging, werd duidelijk doordat Mohammed ongeveer 10.000 zwaar bewapende manschappen bij zich had. Er werd niet veel verzet geboden en dat er weinig verzet geboden werd, kwam niet doordat de Mekkanen de islam eigenlijk best wel een interessante verrijking van hun cultuur vonden. Het ontbreken van verzet had een geheel andere reden. De oorzaak was, even uit de losse pols, dat de burgemeester en de wethouders van Mekka, terwijl hun stad onder de voet werd gelopen, thee zaten te drinken bij Mohammed in diens commandotent. Ze hadden zich net officieel tot de islam bekeerd om Mohammed een lol te doen, de stemming was dus opperbest, en samen met Mohammed en diens legeraanvoerders haalden ze herinneringen op aan hun onderlinge veldslagen en conflicten van de afgelopen tien jaar. De bevolking van Mekka wordt ondertussen aan zijn lot overgelaten. Er zijn Mekkanen die zich nog wel proberen te verzetten. Toch, bij gebrek aan organisatie van dat verzet, maakt de verdeelde bevolking van de stad maar liever gebruik van de door de moslims afgekondigde amnestie, die geldt voor een ieder die zich aan hen onderwerpen wil. Ondanks dat de onderwerping gratis is, verloopt het onderwerpen niet zonder mokken. Niet onderwerpen is bepaald risicovol overigens. Wanneer de bewoners van het Arabisch schiereiland niet veel later nog een ultieme poging ondernemen om zich van Mohammed en zijn club te ontdoen, wat uitloopt op de slag bij Hoenayn, lukt het veel gemakkelijker om brede steun van de Mekkanen te krijgen. (vrij naar prof. dr. Hans Jansen)

Wanneer Mekka eenmaal ingenomen is, wordt er eerst maar eens opgeroepen tot gebed. De azan, die wordt uitgesproken of gezongen door een muezzin en dat is een soort van moslimse Andre Hazes. Niet iedere muezzin is echter even begaafd als Hazes was en daar kunnen ze dus in Deventer nu over meepraten. Wanneer de moslims overigens aan het bidden zijn geslagen, dan gaan de gebeden regelmatig vergezeld van verwensingen aan het adres van Joden, christenen en ongelovigen, noch wordt vermeden de almachtige te verzoeken om hun dood te bespoedigen. De azan dus, klonk als eerste over Mekka nadat deze door de moslimtroepen van Mohammed onder dreiging van wapengeweld en doodsbedreigingen zijn ‘bekeerd.’ De azan is daarom voor moslims een teken van overwinning op de ‘ongelovigen’ waarna zij aan het bidden slaan om en passant de vermeende tegenstanders ook maar dood te wensen.

Dat plaatst de dagelijkse oproepen vanuit de Deventer Centrum moskee in een bijzonder daglicht. Het lijkt dus niet alleen te gaan om een onschuldig vermaak die de nostalgische gevoelens van moslims kan bevredigen, maar om de overwinning van moslims over Deventer duidelijk te maken aan de Deventer moslims. De meeste inwoners van Deventer zullen maar moeilijk kunnen begrijpen dat de azan niet uitsluitend de oproep tot het gebed is, maar vooral ook een teken van overwinning of naderende overwinning op de ‘ongelovigen.’ Zij kennen de geschiedenis van de islam immers niet, noch wordt deze correct aan hen voorgespiegeld; integendeel. Of het rode bestuur in Deventer ook in staat is een capitulatie van de stad te voorkomen, mag gerust worden betwijfeld. Die begrijpen immers al helemaal niet wat de azan voor moslims precies allemaal inhoudt. Zij drinken een kopje thee met het bestuur in de commandomoskee en vinden het verder wel best waarschijnlijk.

Bron: http://ejbron.wordpress.com/2013/01/25/de-capitulatie-van-deventer-1383-jaar-na-mekka/

Meer artikelen >

Watchman Video Broadcast 01-20-13, Sacred Name or Witchcraft Part 2


YouTube: http://youtu.be/z1NjEEitHvg

http://www.youtube.com/user/WatchmanVideoChannel
http://www.youtube.com/user/MikeHoggardVideos

Zie ook:
- WVB: Sacred name or witchcraft part 1 - 17-1-13
meer van pastor mike onderaan deze pagina >

vrijdag 25 januari 2013

Noord Korea bedreigd Zuid Korea met oorlog vanwege UN sancties

Noord Korea dreigt Zuid Korea aan te vallen als Seoul mee werkt aan de nieuwe ronde van strengere UN sancties, terwijl Washington zijn eigen meer strengere economische restricties bekend maakte na de raketlancering van Pyongyang vorige maand.

In een derde dag van vurige retoriek tegen regionale machten richte het Noorden zijn verbale aanval vrijdag op zijn buurman: "sancties betekenen oorlog en een oorlogsverklaring tegen ons." (Reuters)

Link: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4336905,00.html

Matteüs 24 Rede over de laatste dingen
Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. 6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. 8 Doch dat alles is het begin der weeën. 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. 12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.

donderdag 24 januari 2013

Psalm 83: de komende oorlog in het midden oosten 
 
 

Gebed om hulp tegen vijanden
1 Een lied. Een psalm van Asaf.

2 O God, houd U niet stil,
zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God.
3 Want zie, uw vijanden tieren,
uw haters steken het hoofd op;
4 zij smeden een listige aanslag tegen uw volk
en beraadslagen tegen uw beschermelingen.
5 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen,
zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.
6 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd,
tegen U een verbond gesloten:
7 de tenten van Edom en de Ismaëlieten,
Moab en de Hagrieten,
8 Gebal, Ammon en Amalek,
Filistea met de inwoners van Tyrus;
9 zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd,
zij zijn de zonen van Lot tot steun. sela


 10 Doe hun als Midjan,
als Sisera, als Jabin aan de beek Kison,
11 die bij Endor vernietigd werden,
tot mest werden voor het land.
12 Maak hen, hun edelen, als Oreb en Zeëb,
als Zebach en Salmunna al hun vorsten,
13 die zeiden: Wij willen in bezit nemen
de woonsteden Gods.
14 Mijn God, maak hen als een werveldistel,
als kaf voor de wind.
15 Gelijk een vuur dat het woud verbrandt,
gelijk een vlam die de bergen in laaiende gloed zet,
16 vervolg hen zó met uw storm,
verschrik hen met uw wervelwind;
17 overdek hun aangezicht met schande,
opdat zij uw naam zoeken, o HERE.
18 Laten zij voor immer beschaamd en verschrikt worden,
schaamrood worden en te gronde gaan,
19 opdat zij weten, dat alleen uw naam is: HERE,
de allerhoogste over de ganse aarde.
 
Zie ook:


EU wil net als VS totaal controlesysteem burgers invoeren


Onder het etiket 'terrorismebestrijding' bereidt de Europese Unie de invoering van een centraal controlesysteem voor dat als twee druppels water lijkt op dat van de Verenigde Staten. De nationale lidstaten moeten al hun gegevens afstaan aan één centraal gezag. Bestaande nationale wetten die dit verbieden moeten worden genegeerd.

Officieel houdt een speciale vakgroep van de Europese Raad zich met financiële criminaliteit en de opsporing daarvan bezig, maar uit een rapportage van de vakgroep blijkt dat de EU in werkelijkheid het bespioneren van alle Europese burgers mogelijk wil maken.

Alleen EU zou 'bedreigingen' aankunnen

In het EU bericht wordt de 'grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit' als één van de 'grootste gevaren voor de creatie van een regio met vrijheid, veiligheid en recht' betiteld. Vooral de 'financiering van het terrorisme' zou bijzonder bedreigend zijn.

De oplossingen om deze gevaren tegen te gaan zouden 'steeds complexer' en 'steeds sterker met elkaar vervlochten' zijn en zouden daarom alleen door de EU kunnen worden gegarandeerd: 'In het algemeen is het noodzakelijk naar een gemeenschappelijk concept voor de bestrijding van financiële criminaliteit en opsporing toe te werken.' Deze taak zou de nationale lidstaten boven hun macht gaan, waardoor een centraal toezicht nodig zou zijn.

EU wil alles weten over iedereen

Concreet betekent dit dat de EU de controle over alle burgers wil centraliseren. De lidstaten krijgen de 'aanbeveling' om gezamenlijke opsporingsgroepen in te zetten en in gevallen waarbij de financiële belangen van de EU op het spel staan ook OLAF (Europees bureau voor fraudebestrijding), Europol en Eurojust in te schakelen.

Daarnaast komt er een 'gecentraliseerde databank' waaruit blijkt dat de EU niet enkel burgers wil bespioneren, maar ook alles over hun financiële situatie wil weten. 'Idealiter zou een dergelijk systeem alle aspecten van opsporing en strafvervolging bestrijken, inclusief informatie over heffingen, beveiliging en inning van vermogenswaarden.'

Volgens Netzpolitik.org houdt dit in dat de EU alle data van alle Europeanen wil verzamelen. De nieuwe centrale financiële instantie moet analyserende software gaan gebruiken waarmee 'relaties en verbanden tussen personen of plaatsen' in kaart kunnen worden gebracht. In Italië is dit reeds ingevoerd ('Redditometro'). De nationale autoriteiten worden verplicht hiervoor zoveel mogelijk beschikbare en kwalitatief hoogwaardige informatie verstrekken.

Nationale Privacywetten omzeild

Daarom neemt de EU openlijk de verschillende nationale wetgevingen die de privacy van burgers garanderen op de korrel en wordt van deze landen zelfs geëist dat zij deze wetten omzeilen: 'Als dit op nationaal niveau niet mogelijk is moeten op maat gemaakte afspraken over de uitwisseling van gegevens worden geëist. Om de operationele samenwerking te vergemakkelijken moeten verbindingsambtenaren tussen de instanties worden benoemd.'

EU wil totalitaire VS nadoen

Hiermee probeert de EU de Amerikanen na te doen, waar inmiddels één miljoen burgers als 'terreurverdachten' zijn gebrandmerkt. Het betreft hier vooral mensen die openlijk zaken zoals de Amerikaanse Grondwet en het recht op privacy en vuurwapens verdedigen, oftewel de zogenaamde 'conservatieven', die door de regering Obama steevast als 'rechts-radicalen' worden betiteld. Volgens veel critici heeft de VS zich onder Obama tot één van de meest totalitaire staten ter wereld ontwikkeld.

De Europeanen moeten zich er daarom op voorbereiden dat de EU op korte termijn een vergelijkbare permanente controle- en afluistercampagne opstart, die volgens de inmiddels welbekende Orwelliaans-Brusselse dubbelspraak als 'versterking van de democratie en de rechtsorde' zal worden gepromoot. (1)

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/01/EU-wil-net-als-VS-totaal-controlesysteem-burgers-invoeren

Zie ook:
- Big Brother comes to Europe: EU wil internetidentiteitskaart voor elke Europeaan - 28-5-12
- Totale controle vanaf september 2013: Alle dataverkeer vastgelegd - 19-3-12
- Gemonitord door een alziend computernetwerk - 11-4-12
- Alle Nederlanders komen in centrale database - 9-5-12
- VS krijgt definitief passagiersdata EU-burgers - 19-4-12

woensdag 23 januari 2013

Exo-Vaticana (5): 'Moderne aliens zijn de historische demonen'

Op basis van de informatie uit de vorige delen kan worden vastgesteld dat het niet langer de vraag is óf mensen kunnen, zullen en worden 'verbeterd' met dierlijke en kunstmatige eigenschappen, maar of 'aliens' of demonen bij dit proces zijn betrokken en zo ja, waarom. In dit opzicht is het opvallend dat talloze historische verhalen en verslagen over ontmoetingen en interacties met demonen, boze geesten of gevallen engelen als twee druppels water lijken op recente getuigenissen van mensen die zeggen ontvoerd te zijn door buitenaardse wezens.

Lees verder op xander >
Het orgineel >

Zie ook
- Exo-Vaticana (4): De dagen van Noach zijn teruggekeerd - 18-1-13
meer >

EU wil persvrijheid afschaffen

Bij de Europese Unie lijkt men de roman 1984 van George Orwell vooral als handleiding, en niet als satire te zien. De EU wil verregaande maatregelen treffen waarmee de persvrijheid in Europa in het geding komt. Een rapport dat EU-commissaris Neelie Kroes gisteren in ontvangst nam concludeert dat het tijd is de vrije pers aan banden te leggen.

Directe controle van Europese Commissie
Alle EU-landen moeten onafhankelijke mediaraden hebben,” concludeert het rapport (.pdf) volgens The Telegraph. “Mediaraden moeten handhavingsbevoegdheden kijgen, zoals het opleggen van boetes, verplichting tot excuses, of verwijdering van journalistieke status.” Deze mediaraden moeten volgens de opstellers van het rapport onder directe controle komen van de Europese Commissie, “om ervoor te zorgen dat de nieuwe waakhonden de EU-wetten niet schenden”.

Precies wat ik zocht
EU-commissaris Kroes prees de ‘concrete actiepunten’ in het rapport gisteren met de woorden: “Precies wat ik zocht”. “De aanbevelingen in dit rapport zijn een belangrijke basis voor de zware en principiële discussie die wij dringend moeten voeren in de EU.”

Nigel Farage, leider van de EU-sceptische United Kingdom Independence Party, noemt de aanbevelingen in het rapport een ‘flagrante aanval op de persvrijheid’. “Om te horen dat ongekozen bureaucraten in Brussel de macht willen om boetes en schorsingen op te kunnen leggen aan journalisten is gewoon schandalig “, aldus Farage in The Telegraph.

Update: Hier de aanbeveling zoals die in het rapport staat: Zie recommendation nr. 2 op pagina 7

Bron: http://politiek.thepostonline.nl/2013/01/22/eu-wil-persvrijheid-afschaffen/

zie ook:
- VN vraagt om controle over wereld wijde web - 6-12-12

Vreemde geluiden wereldwijd


YouTube: http://youtu.be/9OxtTumFcxk

Meer artikelen >

25 Signs American Women Are Being Destroyed By The Sexual Revolution And Our Promiscuous Culture

Has the sexual revolution been good for American women? Not at all. In fact, when you look at the facts it becomes clear that the sexual revolution has been an absolute disaster for American women. In the United States today, men have been trained to primarily view women as sex objects, and our culture has become exceedingly promiscuous. As a result, the United States leads the world in teen pregnancy, there are 19 million new STD infections every single year, more than half of all children born to women under the age of 30 are being born out of wedlock and we are witnessing the systematic breakdown of the family unit in America. And yet anyone that tries to teach our young women that they should dress modestly and keep themselves pure for marriage is severely criticized. Well, if all Americans actually did keep themselves pure until marriage, we wouldn’t have nearly the problems with STDs, teen pregnancy and abortion that we do today. The consequences of teaching our young women that they should be “free” to run around and sleep with a whole bunch of different men have been dramatic. The following are 25 signs that American women are being destroyed by the sexual revolution and our promiscuous culture…
Lees verder: http://endoftheamericandream.com/archives/25-signs-american-women-are-being-destroyed-by-the-sexual-revolution-and-our-promiscuous-culture

Zie ook:
- http://eindtijd-update.blogspot.nl/2013/01/illuminatie-willen-controle-over.html
meer >

dinsdag 22 januari 2013

Coast To Coast met Douglas Hamp - The Nephilim, Genetic Manipulation & Prophecy


YouTube: http://youtu.be/gr9OoqxbwHQ

Zie ook:
- Exo-Vaticana (4): De dagen van Noach zijn teruggekeerd - 18-1-13
- Ufo gespot op de maan - 18-1-13
- Gigantische piramide ufo's - 19-1-13
- Interview with Dr. I.D.E. Thomas on his book "The Omega Conspiracy" (Audio) - 19-1-13
meer >

Google streeft ernaar om wachtwoorden te vervangen door een ID ring

De strijd om verschillende en steeds ingewikkelder wachtwoorden te onthouden, alleen maar om dagelijkse webtaken uit te voeren, kan binnenkort iets van het verleden zijn als Google de ruimte krijgt om een ring te introduceren die je identiteit kan bevestigen.

In een onderzoeksblad hebben twee beveiligingsexperts van de webgigant een toekomst geschetst waarin de belangrijkste manier om te garanderen dat we online zijn wie we zeggen dat we zijn het bezit zal zijn van een fysiek teken, misschien ingebed in een smartphone of zelfs in sieraden.

Ze hebben bijgedragen aan de toenemende claims dat wachtwoorden zowel inherent onveilig als in toenemende mate onpraktisch zijn.

Om het criminelen moeilijker te maken dwingen webservices mensen om langere wachtwoorden te gebruiken met meer verschillende soorten karakters, maar dat maakt ze ook moeilijker om te onthouden. Om nog toe te voegen aan de hoofdpijn adviseren experts ook om niet hetzelfde wachtwoord te gebruiken bij verschillende services, om de impact te verminderen als er een is gehakt.

“Samen met vele anderen in de industrie, hebben we het gevoel dat simpele toonbare tekens zoals cookies niet langer voldoende zijn om gebruikers veilig te stellen,” zei de Google vice president van beveiliging Eric Grosse en ingenieur Mayank Upadhyay in een artikel dat gepubliceerd wordt in een technisch tijdschrift.

Cookies zijn kleine tekstbestanden verstrekt door websites aan de software van de browser om bezoekers ingelogd te houden als ze eenmaal hun wachtwoord hebben ingevoerd.

“We zouden uw smartphone of chipkaart ingebed in uw vingerring een nieuwe computer willen laten autoriseren via een knop op de computer, zelfs in situaties waarin je phone geen verbinding heeft” schreven de Google’ers.

Grosse en Upadhyay zeggen momenteel te experimenteren met Yubikey, een kleine USB stick dia uiterste veiligheid implementeert via “one time pad” cryptografie om in te loggen in de Google services, als een vervanging voor wachtwoorden. In de toekomst willen ze vergelijkbare authenticiteit technologie om draadloos met alle online accounts te kunnen werken.

“We zullen een bepaalde vorm van scherm ontgrendelen moeten hebben, misschien wachtwoorden maar waarschijnlijk iets anders,” volgens Grosse, vermeld een Wired report. “Maar de primaire verificator zal een teken zijn zoals dit of een of andere gelijkwaardig stuk hardware.

Beveiliging experts wijzen al jaren op de problemen met wachtwoorden en hebben alternatieven aangedragen, maar geen enkele is algemeen aanvaard omdat het vereist dat de websevices standaarden moeten aannemen.

Het artikel van Grosse en Upadhyay trekt de aandacht omdat het komt vanuit wereld’s grootste webbedrijf, het kan een kans van slagen hebben.

“Anderen hebben vergelijkbare benaderingen geprobeerd maar met weinig succes” schreven Grosse en Apadhyay.

“Hoewel we erkennen dat ons initiatief speculatief blijft tot het op grote schaal geaccepteerd wordt, zijn we er op gebrand het te testen met andere websites.

Gegeven de rivaliteit die er is online en de lage kosten en het vele gebruik van wachtwoorden zal progressie een hele opgave zijn. Bill Gates voorspelde de dood van de wachtwoorden tijdens een beveiligingscongres in 2004.

Bron: http://www.telegraph.co.uk/technology/internet-security/9811715/Google-aims-to-replace-passwords-with-ID-ring.html

Als straks alles elektronisch beveiligd is, komt er een tijd dat je je voor elke dienst moet identificeren. Nu kun je nog “inloggen” met een zelf bedacht wachtwoord. Maar straks ben je afhankelijk van een “ding” waarmee je toegang krijgt. Als je dat niet kunt of niet wilt heb je nergens meer toegang toe. Ook niet meer bij je geld. Je zult niet meer kunnen kopen of verkopen. Dat is de macht waar ze bewust naar toe werken.

Ze voeren nu alles in onder het mom van beveiliging en “het is goed” voor je. Straks als de hel losbarst op aarde zullen ze “het systeem” denk ik ineens invoeren. Je zult geen kant meer op kunnen.

Lees met eigen ogen wat de bijbel voorspeld heef.!Het komt allemaal letterlijk uit! Alles in de bijbel is waar!

Openbaringen 13: 11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


Meer over het merkteken van het beest! >

Zie ook:
- The Internet of Things (het internet van de dingen) - 1-1-13
- Snelle DNA lezers opkomst voor elk politiestation en TSA checkpoint in Amerika - 15-1-12
meer artikelen >

maandag 21 januari 2013

Warning: False Flag Coming! Mike Adams Runs Down The Latest Attempt To Demonize Gun Owners


YouTube: http://youtu.be/wQBPkAypEp0
Link: http://2012countdowntozerotime.wordpress.com/2013/01/20/warning-false-flag-coming-mike-adams-runs-down-the-latest-attempt-to-demonize-gun-owners/

Zie ook:
- Amerika: politieagent waarschuwt: regelgeving voor politiestaat is klaar - 4-1-13
- Ontwapening Amerikanen? Amerikanen kopen massaal wapens - 6-1-13
- Alex Jones gaat tekeer tegen CNN over ontwapening - 9-1-13
- Men maakt zich op voor burgeroorlog in Amerika? - 16-1-12
- America stands on the verge of domestic war - 17-1-13
- Obama komt woensdag met nieuwe wapenwet - 17-1-12
meer >

Illuminatie willen controle over opvoeden van kinderen

Ergens bovenaan de agenda van de Illuminati staat dat men traditioneel ouderschap wil afschaffen en de staat de verantwoording wil geven over het opvoeden van de volgende generatie.

Daarom staat de gevestigde media bol van de berichten over ouders die “hulp” nodig hebben…

De mainstream media speelt een cruciale rol in het veranderen van het denkpatroon en de gedachten van de bevolking, ook als het gaat om het opvoeden van onze kinderen. Het doel daarvan is om het traditionele ouderschap in diskrediet te brengen.

Een aantal manieren waarop dit in zijn werk gaat zijn:

Er zal de nadruk worden gelegd op de rechten van kinderen
Die nadruk zal hoofdzakelijk liggen op seksuele vrijheid. Kinderen zullen op steeds vroegere leeftijd te maken gaan krijgen met seksualiteit via de bekende propagandakanalen zoals radio, televisie, tijdschriften, kranten, muziekindustrie, maar ook scholen. Er zal een tijd komen waarin kinderen op (te) jonge leeftijd zelf beslissingen mogen nemen omtrent seksuele activiteiten en als je daar als ouder bezwaar tegen maakt, zullen je kinderen bij je worden weggehaald.

Het kan nog enige tijd duren, maar komen zal het. Dit past precies in het beeld wat de Illuminati hebben over het traditionele gezin met een vader, moeder en kind(eren). Door dit in diskrediet te brengen zullen ze daarmee vervolgens volledige controle willen krijgen over voortplanting en opvoeding. Het zullen straks de kinderen zijn die bepalen wat er gaat gebeuren, niet de ouders.

De rol van ouders als besluitnemers zal in twijfel worden getrokken
Wanneer er ergens een probleem is met kinderen zal gezegd worden: “Dat is de schuld van de ouders”. En hier komt de rol van de media om de hoek kijken. Vaak worden er artikelen geplaatst, vrij zacht van toon, waar iedere keer weer gesuggereerd wordt dat ouders hulp kunnen en moeten vragen omdat ze zelf niet in staat zouden zijn om hun problemen op te lossen.

Sommige media doen hier meer mee dan anderen, maar de krant die op dit gebied de kroon spant is de Engelse Daily Mail:

“The Daily Mail is a British-based news media outlet that seems to specialize in the most sensationalistic stories they can possibly find. The Daily Mail, where you will no doubt see on any given day multiple stories centering around horrific parents from hell doing the most atrocious things imaginable to their kids”.

In het kader “zachte” artikelen werd er enkele dagen weer één geplaatst waarin verteld werd dat hersenscans hadden uitgewezen dat kinderen die te weinig liefde ontvangen kleinere hersenen ontwikkelen. De toon is zacht en bedoeld om een gevoel over te brengen als: wij willen graag ouders helpen bij het opvoeden van hun kinderen. (redactie: let wel, wij trekken de resultaten van dit onderzoek niet in twijfel. Het gaat om het doel waar ze voor worden ingezet).

Vervolgens komt dan de programmering:
“Wetenschappers van de Universiteit van Californië in Los Angeles hebben ontdekt dat de cirkel kan worden doorbroken als er wordt ingegrepen en de ouders ondersteuning krijgen.” (lees: de kinderen nog gemakkelijker afgenomen kunnen worden).

Dit soort artikelen wordt vervolgens verspreid naar andere gevestigde media en helaas ook een aantal alternatieve. Daarmee is de bevolking weer een stapje dichterbij het overhandigen van hun kinderen aan de staat.

Het publiek wordt getrakteerd op permanente berichtgeving over de slechts mogelijke voorbeelden van ouderschap
Zoals stond in een eerder artikel van wederom de Daily Mail: “Vier kinderen staan op het punt om voorgoed bij hun ouders te worden weggehaald door medewerkers van de sociale dienst omdat hun ouders er niet in geslaagd zijn hun gewicht onder controle te krijgen. Hun drie dochters, in de leeftijden van 11, 7 en 5, zullen worden ondergebracht bij een pleeggezin zonder “oudercontact” of worden geadopteerd. Dit is de eerste keer dat kinderen op deze basis zullen worden weggenomen met de “waarschijnlijkheid” dat deze ouders hun kinderen nooit meer zullen zien”.

Verschillende Godsdiensten zullen gebruikt worden als focuspunt voor slecht ouderschap
In dit geval zal vooral de Islam het moeten ontgelden, maar ook andere religies zullen niet worden gespaard. Hierbij zal vooral het accent worden gelegd op praktijken zoals kindhuwelijken die nog veelvuldig plaatsvinden in India ondanks dat er nu een wet is die dat verbiedt. Het eind van het liedje is altijd dat het meisje de verliezer is vanwege de sociaal economische factoren die dit soort praktijken aanmoedigen.

Er zullen voorbeelden worden gegeven van “monster” ouders
Dit betreft dan berichten zoals: “Chinese ouders verkopen hun ongewenste vrouwelijke foetussen voor menselijke consumptie”.

Er zal veel nadruk worden gelegd op het feit dat de staat beter voor een kind zou kunnen zorgen dan de ouders
Een voorbeeld van een krantenbericht uit die categorie:
“Wanneer het aankomt op verwaarlozing van kinderen is de werkelijkheid dat we er slechts in slagen om het topje van de ijsberg aan te pakken. Er zijn nog vele duizenden gezinnen die wanhopig hulp nodig hebben. Wat we op dit moment missen zijn voldoende mogelijkheden om te kunnen helpen waardoor professionele hulpverleners in een onmogelijke positie terecht zijn gekomen”. (redactie: soms hebben mensen natuurlijk écht hulp nodig. Echter wel zodanig dat het met het doel zou moeten zijn het gezin bijelkaar te houden en niet om het verder uit elkaar te drijven zoals in de praktijk vaak/meestal gebeurt).

En de laatste stap
Mensen worden moe van het vooruitzicht om kinderen te moeten grootbrengen. Ze zijn en worden geconditioneerd en geprogrammeerd om op dat gebied niets anders dan problemen te verwachten en uiteindelijk zullen ze blij zijn dat ze dit allemaal aan de staat kunnen overlaten. Kijk in die zin ook naar het gemak waarmee ouders hun kinderen alle dagen van de week onderbrengen bij kinderopvangbedrijven.

Overdreven? Kijk dan eens naar de resultaten van een uitgebreid sociaal experiment, uitgevoerd in Japan. Het resultaat?
“De bevolking van Japan loopt terug. Een derde van jongeren heeft “geen belangstelling” voor seks”.

“Een ongekend groot aantal Japanse jongeren hebben hun rug toegekeerd aan relaties en seks”.

Het aantal jongeren wat zo denkt in Japan is onder de jongens in de leeftijdsgroep 16 tot 19 met negentien procent toegenomen sinds 2008 en bij de meisjes in dezelfde leeftijdscategorie is dat twaalf procent.

Bi-seksueel, multi-seksueel, metro-seksueel, flexi-seksueel, pornoverslaving, seksverslaving, fetisjverslaving, seksueel misbruik, pedofilie….. Het zijn allen door de Illuminati gepromote manieren om uiteindelijk tot één doel te komen: het einde van het traditionele gezin en voortplanting en opvoeding van kinderen in handen van de staat.

De praktijk bewijst dat zodra je als ouders te maken krijgt met Jeugdzorginstellingen, zogenaamd maatschappelijk werk en bijbehorende juridische rompslomp, je in een schaakmat positie belandt. Uiteindelijk word je namelijk simpelweg voor gek verklaard als je niet meedoet en je kinderen braaf overdraagt. In dat kader is het niet zo gek om te zien dat de gezinsmoorden en kinderontvoeringen door ouders zelf in aantallen toenemen. Totaal desperate mensen die geen andere uitweg zien om aan dit perverse systeem te ontsnappen.

In dat kader wordt in het navolgende verhaal goed geïllustreerd wat er gebeurt. In dit geval een vader die zijn kinderen mishandelt, een moeder die haar kinderen daartegen wil beschermen, rechters die dat negeren en haar als moeder ongeschikt verklaren en de kinderen toewijzen aan de wrede en ontspoorde vader…… die vervolgens begeleid zal worden uiteraard. Maar daar steekt deze moeder een stokje voor! Een triest en tegelijkertijd zeer bemoedigend verhaal (met goede afloop in Nederland!) BEKIJK DIT VERHAAL

Overgenomen van: http://xandrah.wordpress.com/2013/01/20/illuminatie-willen-controle-over-opvoeden-van-kinderen/

Meer artikelen >

Belangrijke verkiezingen Israel

Dinsdag 22 januari 2013 wordt in Israël de nieuwe Knesset gekozen. Verkiezingen die er echt wat toe doen.
Belangrijk, niet alleen voor Israël en voor de “Palestijnen”. Ook belangrijk voor de hele wereld en voor de voortgang van het profetisch Woord uit de Bijbel. President Obama vond het zelfs nodig om zich ermee te bemoeien door te suggeren dat premier Netanjahu niet ziet wat goed Israël Israël. Dat zou hij, Obama, veel beter weten.


Eén van de onderwerpen van de verkiezingsstrijd in Israël is dan ook de gespannen (ook persoonlijke)verhouding tussen Obama en Netanjahu, dus tussen de VS en Israël. Waarom zijn die verkiezingen zo belangrijk? Wat staat er op het spel?

De volgende onderwerpen in dit artikel:
1 Partijen en peilingen
2 Problemen voor de winnaars
3 Wie is Naftali Bennett?
4 Plannen en ideeën

Partijen en peilingen
Ongeveer 30 partijen doen mee aan de verkiezingen. Niet meer dan 11 van die partijen maakt kans de kiesdrempel van 20% van de stemmen te halen. Er zijn 120 zetels in de Knesset te verdelen.

Een zeer globaal overzicht:
* Likud, de partij van premier Netanjahu, die samengaat met Israël Beitanu (Israël ons Huis) van Avigdot Lieberman, minister van Buitenlandse Zaken. Rechts en voor een groot deel religieus. Krijgen volgens recente peilingen samen 35 zetels.

* Vier of vijf Centrum-linkse partijen, waaronder de Arbeiders Partij, die ook samen geschat worden op 35 zetels.

* Aan de drie Orthodoxe en ultra-orthodoxe partijen geven de peilingen 16-18 zetels.

* Arabieren vormen ongeveer 20% van de Israëli’s krijgen met hun drie partijen 11 zetels.

* Een hele serie kleinere partijen + de verrassend snel groeiende, orthodoxe partij Bayit Yehudi (Joods Thuis) met de opkomende politieke ster Naftali Bennett verdelen de rest van de zetels.

Men gaat er algemeen van uit dat Netanjahu weer wint en premier wordt. Dan zijn er heel wat combinaties mogelijk voor de vorming van een stabiele regering. Zijn keuze zal van groot belang zijn voor de zaak van het Zionisme in Israël. Ook voor de gang van zaken met betrekking tot de “betwiste gebieden”, waar de hele wereld een Palestijnse staat wil zien. Waar een groot percentage van de Israëli’s niet (meer) in gelooft en waar Netanjahu, waarschijnlijk ter wille van de buitenwereld, lippendienst aan bewijst. Zo zien velen in Israël het tenminste.

De bejaarde president Shimon Peres kan links roet in het eten gooien door een combinatie van centrumlinkse partijen te vragen een regering te vormen. Die zullen meer aandacht geven aan sociaal-economische problemen in Israël. Zij zijn veel meer geneigd toe te geven aan druk van Obama en de radiaal-Moslim-vriendelijke kern van zijn regeringsteam. Dat team van Obama is duidelijk Israël-onvriendelijke en bestaat uit Chuck Hagel (Defensie), John Kerry (Buitenlandse Zaken) en John Brennan (CIA).
De EU bereidt nu al zich voor op de volgende periode vol problemen en pesterijen waarmee men Israël gaat opzadelen. Onlangs werd bekend dat de EU aan een ‘nieuw’ vredesplan werkt, waardoor de besprekingen tussen de Palestijnse Autoriteit en Israël losgewrikt zouden moten worden. Dat wrikken betekent concessies van Israël. Oude, achterhaalde eisen, zoals niet meer bouwen in de nederzettingen in Judea en Samaria en de grenzen van voor 1967 worden weer uit de ijskast van mislukte pogingen gehaald. De Palestijnse Autoriteit krijgt geld in plaats van eisen, namelijk € 5 miljard van uw spaargeld om hun intriges en terrorisme tegen Israël ongestoord door financieële probelem te kunnen voortzetten.

Problemen voor de winnaar
De nieuwe regering staat voor een enorm aantal, menselijkerwijs onoplosbare problemen. Bij veel van die problemen staat het bestaan van de Joodse staat Israël op het spel.

We noemen:
* Atoombom van Iran. Zeer urgent. Israël hoeft niet te rekenen op de steun van de VS. Hoewel Obama herhaaldelijk heeft verklaard dat de veiligheid van Israël de hoogste prioriteit heeft. Netanjahu is bereid in het uiterste geval zelf in te grijpen. Voordat het te laat is.

* Syrië, dat dat op het punt staat in handen van Moslim extremisten te vallen. Vandaar dat Israël druk bezig is in de Golan een muur langs de grens met Syrië te bouwen.

* De Palestijnse Autoriteit en de Hamas, die door de vele ‘gaven’ van de VS en Europa niets anders te doen heeft dan Israël lastig te vallen, te terroriseren en nieuwe leugens over Israël de wereld in te blazen.

* Wat gaan de Arabische landen, waar steeds meer de Moslimbroederschap de macht overneemt, doen met betrekking tot Israël. Hun eerste, door de Koran geïnspireerde doel is nog altijd de vernietiging van de Joodse staat.

* Grote binnenlandse problemen op sociaal en economisch gebied. De wrijvingen tussen religieus en seculier Israël. Spanningen tussen links en rechts.

Gelukking maar dat er niet alleen in Israël, maar ook in de wereld, velen zijn die voor Israël bidden. Aan het gebed van de rechtvaardige wordt kracht gegeven, zegt de Bijbel. Ook aan een regering van Israël die met een dergelijk pakket van problemen geconfronteerd gaat worden.

Wie is Nafatli Bennett?
Een nieuwe, jonge (40) ster aan het politieke firmanent in Israël. Kwam als kind uit de VS naar Israël. Seculiere Jood. Kwam in een jeugdkamp van de Chabad (een joods-orthodoxe beweging die zeer actief Joodse mensen terug willen brengen tot het Joodse geloof en tot de God van hun vaders) radicaal tot geloof. Werd een zeer succesvolle computer specialist. Kon in 2005, hij was toen 33 jaar, de zaak voor € 110 miljoen verkopen. Ging in de politiek. Werd leider van de oude NRP (Nationaal Religieuze Partij) en was in staat die partij fris nieuw leven in te blazen.
Nu staat zijn partij Bayit Yehudi op ongeveer 12 zetels. Een jonge partij, waarvan de gemiddelde leeftijd van de eerste 15 op hun lijst 48 jaar is. Veel aandacht voor sociaal zwakkeren in de samenleving, voor ouderen en gehandicapten. Radicaal rechts, sommige linkse tegenstander vergelijken hem zelfs met Kahane. Hij wil de hulp van de VS afbouwen. Heeft erg veel synpathie voor, we kunnen wel zeggen dat hij bijna 100% achter de Joodse mensen in de nederzettingen staat. Vindt dat Netanjahu de beste man is als leider van Israël. “Ik vind dat hij (Netanjahu) ook aan zijn rechterkant een flink blok nodig heeft om hem te steunen”.

Plannen en ideeën
Een vooraanstaand man in de Likud is Moshe Feiglin. Diep religieus. Wil het liefste Judea en Samaria annexeren. Een flink aantal Likud-leden staat achter hem. Zegt: “We moeten niet vertrouwen op de ‘gebroken rietstaf’ Egypte (lees de VS en de EU), maar op de HERE, onze God” (Zie Ezechiël 29:6,7).
Voortdurend wordt in de geschiedenis Israël gewaarschuwd tegen verbonden met en het vertrouwen op Egypte en andere machthebbers uit die tijd. Dat geldt vandaag voor het Westen. Feiglin wil ook op een zo fatsoenlijke mogelijke manier af van de “Palestijnen”. Zijn voorstel is om elke Palestijnse Famile die vrijwillig emigreert, een toelage van € 370.000 ($ 500.000) mee te geven.

Interessant is ook een plan van Naftali Bennett. U weet dat de Palestijnse gebieden opgedeeld zijn in drie delen, A, B en C.
A staat helemaal onder het gezag van de Palestijnse Autoriteit. B staat burgerlijk onder de Palestijnse Autoriteit maar wat veiligheid betreft onder Israël. C hoort wel tot de “betwiste gebieden” maar staat helemaal onder Israël. In C liggen de nederzettingen en wonen tussen de 350.000 en 400.000 Joodse mensen plus nog zo’n 48.000 Arabieren. In de gebieden A + B wonen ongeveer 1,8 miljoen Arabieren. “Vooruit” zegt Bennett, “laten we gebied C (ongeveer 60% van Judea en Samaria) annexeren. Geef die Arabieren de keus om te kiezen voor Israëlisch staatsburgerschap met alle rechten die de Israëlische Arabieren ook genieten”.
Linkse opponenten roepen: “Man, als we dat doen krijgen de hele wereld op onze nek”. Bennett reageerde: “Maar wij doen wat in het belang is voor Israël”.Anderen dringen aan op totale annexatie van de gebieden. “Immers” zeggen zij, “die ‘Palestijnen willen niet onderhandelen en ook geen staat. Ze willen alleen maar Israël vernietigen.”

Links Israël ziet geen andere uitweg dan toegeven aan de Palestijnen: Een eigen staat in heel Judea en Samaria met Oost Jeruzalem (inclusief de Oude Stad) als hoofdstad. Plus het ontmantelen van alle Joodse nederzettingen in gebied C. Dus het “Judenrein” opleveren van Judea en Samaria.

Israël maar ook de wereld staat na dinsdag voor belangrijke keuzes. Gaat Israël de weg volgens Bijbelse lijnen? Wat doet de wereld? Meer vijandigheid tegen Israël zal alleen maar nog meer oordelen opleveren. We gaan angstig-interessante maanden tegemoet. Ook voor ons land.

Overgenomen van: http://janvanbarneveld.nl/actueel/israel/251-belangrijke-verkiezingen

Zie ook:
- "Peace And Safety" Sudden Destruction Cometh… - 16-1-12
meer >

vrijdag 18 januari 2013

Ufo gespot op de maanLink: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2263598/An-encounter-dark-moon-UFO-spotted-soaring-lunar-surface-online-video.html

zie ook:
- Pure Bible Study 10-31-12 - Komst van Ufo's voorspelt in de bijbel - 6-11-12
- De komende kosmische misleiding - 9-11-12
- Incredible UFOs Land and Launch Over Denver 2012 HQ - 12-11-12
meer >

Exo-Vaticana (4): De dagen van Noach zijn teruggekeerd

Wetenschappers experimenteren met creatie wezens die half menselijk, half dierlijk zijn - Dieren kunnen straks zwanger worden van mensen (en omgekeerd)


(17-01-2013) - Op de vraag van Zijn discipelen wanneer 'het einde van de wereld' zou komen en Hij definitief zou terugkeren op Aarde, antwoordde Jezus Christus dat het 'als in de dagen van Noach' zal zijn (Matt.24), toen iedereen gewoon doorleefde alsof er niets aan de hand was en slechts een heel klein groepje mensen besefte dat het einde nabij was. De dagen van Noach waren om een speciale reden uniek in de hele geschiedenis, namelijk dat gevallen engelen en hun nageslacht zich tussen de mensen bevonden en zich met hen hadden vermengd. Volgens sommige Bijbeluitleggers bedoelde Jezus ook en vooral dat de terugkeer van deze hybride wezens pal aan Zijn Wederkomst vooraf zou gaan.

Volgens Jesse Ventura, één van Amerika's bekendste complottheoristen en presentator van de 'Conspiracy Theory' show, werken wetenschappers in het geheim aan de realisatie van de science fiction film 'Planet of the Apes'. In laboratoria zouden menselijke embryo's met die van apen worden gekruist om een toekomstige supersoldaat te ontwikkelen. Zo'n mens/dier embryo wordt ook wel een chimera genoemd.

Sprekende muis
De zoveelste wilde complottheorie, of is er meer aan de hand? In 2009 publiceerde het internationale persbureau Reuters een bericht over wetenschappers die een serieus debat wilden aangaan over het vermengen van menselijk DNA met dat van dieren. Het artikel gaf bizarre voorbeelden: 'Een muis die kan spreken? Een aap met het syndroom van Down? Honden met menselijke handen of voeten? Britse wetenschappers willen weten of dergelijke experimenten acceptabel zijn.'

Acceptabel - niet 'mogelijk'. Dat station is de wetenschap namelijk al gepasseerd. In het artikel stond dat Britse wetenschappers inmiddels geen enkel probleem meer hebben met het creëren van wezens die 50% menselijk en 50% dierlijk zijn. Bovendien zouden niet alle experimenten op embryonaal niveau gestopt worden.

Dat werd in 2011 bevestigd door de gezaghebbende Britse Academy of Medical Sciences (AMS). In een 148 pagina's tellende rapport gaf de AMS toe dat de ontwikkelingen op dit gebied zó snel gaan, dat er nu al embryo's worden gecreëerd die deels menselijk, deels dierlijk en deels kunstmatig zijn. In biomedische onderzoeken zouden dieren zelfs al duizenden keren voorzien zijn van menselijk DNA. Daarom pleitte de AMS voor een commissie die toezicht gaat houden op deze ontwikkelingen.

Dieren zwanger van mensen, en omgekeerd
Britse wetenschappers experimenteren met en/of doen volgens de AMS onderzoek naar:

* Het verbeteren van dierenhersenen door het inbrengen van menselijke cellen, waardoor dieren een soort menselijk 'bewustzijn' zou kunnen worden gegeven en/of mensachtige capaciteiten (zoals uitgebeeld in 'Rise of the Planet of the Apes');

* Het aanpassen van zowel menselijke als dierlijke eicellen en sperma, zodat een dier bijvoorbeeld zwanger kan worden van een mens - en omgekeerd, en er een baby ontstaat die half mens, half dier is;

* Genetische aanpassingen waardoor dieren bijvoorbeeld een mensenhuid en andere menselijke eigenschappen kan worden gegeven (en omgekeerd), met andere woorden: de creatie van Nephilim.

Eerste half-mens half-chimpansee al in 1998 geboren
Eén dag na de publicatie van het AMS rapport schreef de UK Mail Online dat in Britse laboratoria reeds 150 menselijke/dierlijke hybride embryo's zijn gecreëerd. 'Deze onthulling volgt slechts één dag nadat een comité wetenschappers waarschuwde voor een 'Planet of the Apes' nachtmerriescenario waarin het werk aan mens-dier creaturen te ver gaat.'

The Discovery Channel zond al in 1998 een documentaire uit waarin dr. Gordon Gallup, psycholoog aan de Universiteit van Albany (VS), in een rapport onthulde dat er aan het Yerkes Nationale Primate Research Center reeds een baby was geboren die half mens half chimpansee was en die kort daarna 'vernietigd' werd. Het eerste mens/dier wezen zou dus al minstens 15 jaar geleden het -weliswaar zeer korte- levenslicht hebben gezien.

'Verbazingwekkende combinaties' gecreëerd
In 2011 schreef professor Rabbi Michael Broyde op de website van de universiteit dat er 'verbazingwekkende combinaties' waren gecreëerd door de genetische eigenschappen van verschillende individuen en dieren met elkaar te mengen. Broyde stelde dat de Joodse wet dergelijke mens/mens en mens/dier vermengingen toestaat zolang het gezonde(re) en intrinsiek goedaardige kinderen zou opleveren.

De eerste bekende genetisch veranderende mensen werden ruim 10 jaar geleden geboren in het Institute for Reproductive Medicine & Science of St Barnabas in New Jersey. De eicellen van vrouwen die moeilijk zwanger konden worden kregen extra genen van een andere vrouwelijke donor. Twee baby's bleken na geboorte inderdaad het DNA van drie mensen te hebben: twee vrouwen en een man. In 2008 herhaalden Britse wetenschappers dit experiment, en in 2012 verrichtte het Oregon Health & Sciences University (OHSU) vergelijkbaar onderzoek naar de creatie van genetisch gemanipuleerde superbaby's.

Zuivere mens dreigt te verdwijnen
De 30 genetisch gemanipuleerde kinderen die met dit enkele voorbeeld werden gecreëerd betekenen volgens christenresearcher Tom Horn een herhaling van wat de gevallen engelen in de tijd van Noach deden, namelijk het vermengen van 'ander', dierlijk, niet-menselijk en 'buitenaards' DNA met dat van mensen. Deze kinderen gaven later hun gemanipuleerde DNA door aan hun eigen kinderen, zodat uiteindelijk 'alle vlees' -met uitzondering van de familie van Noach- gecorrumpeerd was en vernietigd moest worden door God.

Sommige conservatie bioethici beschouwen de nieuwste gentechnieken dan ook als extreem gevaarlijk, omdat de mensheid hierdoor in een 'posthumaan' tijdperk terecht kan komen waarin uiteindelijk niemand meer een 'zuivere' mens is. Bovendien zijn deze genetische veranderingen nooit meer terug te draaien.

'Als u probeert te verstoren dat ik god wordt, dan is het oorlog'
Wetenschappers en 'ethici' zoals Oxford Universiteit professor Julian Savulescu vinden echter dat we de 'morele plicht' hebben om de mensheid genetisch te verbeteren. Savulescu pleit er zelfs voor om in de toekomst embryo's die dergelijke genetische verbeteringen niet hebben verplicht te aborteren. Dr. Richard Seed, natuurkundige in Chicago, ging nog een stap verder:

'Wij zullen goden worden, punt uit. Als u dat niet bevalt, ga dan weg. U hoeft niet bij te dragen, niet mee te doen, maar als u probeert te verstoren dat ik een god wordt, dan krijgt u problemen. Dan wordt het oorlog.

Slaven van toekomstige supermensen
Seed en Savulescu zijn niet de enige professoren die er zo over denken. Dr. Gregory Stock, een gerespecteerde voorstander van deze nieuwe technologieën, vindt dat we niet enkel de morele verplichting hebben om de mens te 'verbeteren', maar dat het zelfs onvermijdelijk is geworden. 'We hebben miljarden uitgegeven om onze biologie te ontleden, in de hoop op het verbeteren van ons leven. We zullen hier dus niet mee stoppen.' Elders geeft Stock echter toe dat de kans bestaat dat genetisch gemanipuleerde 'supermensen' ons 'gewone mensen' dreigen te domineren en ons mogelijk zelfs tot hun slaven zullen maken.

Adolf Hitler liet Joseph Mengele de meest gruwelijke experimenten op mensen uitvoeren bij zijn streven naar een superras. Dat mislukte echter omdat het hem ontbrak aan de genetische- en biotechnologieën die anno 2012 realiteit zijn geworden - deze keer in legale wetenschappelijke laboratoria. Prenatale diagnose, het screenen van de genen van foetussen, en 'designer' kinderen zijn dan ook slechts een eerste voorproefje van wat er komen gaat.

'Slangachtige' eigenschappen
De eerder genoemde AMS waarschuwde vorig jaar in een samen met de British Academy, de Royal Academy of Engineering en de Royal Society uitgevoerde studie voor de 'alarmerende trend' in de wetenschap om de mens zowel lichamelijk als cognitief aan te passen en te 'verbeteren', waardoor we op de drempel van het 'hybride tijdperk' staan. Een nieuw soort mens is op komst, één die volgens de studie 'slangachtige' kwaliteiten gegeven kan worden:

'Deelnemers discussieerden over hoe deze technieken in de toekomst kunnen helpen het gezichtsvermogen van de mens uit te breiden met aanvullende golflengten. Voorbeelden bij dieren zijn bijvoorbeeld slangen die infrarode golflengten kunnen waarnemen. Dit vormt mogelijk een bron bij onderzoek om dit toe te passen bij mensen. Potentiële toepassingen zijn te bedenken in het leger, maar ook in andere beroepen zoals nachtwachten, veiligheidsinspecteurs, jachtopzieners, etc., inclusief de mogelijkheid van verbeterd gezichtsvermogen bij nacht.'

De 'Borg': alle individualiteit uitgebannen
De melding van 'fysieke en digitale verbeteringen zoals cybernetische implantaten en geavanceerde interfacetechnologieën met machines' doet angstvallig veel denken aan de 'Borg', een in diverse Star Trek series en films voorkomend ras waarin mensen en andere wezens zijn 'verbeterd' en samengevoegd met machines (Cyborgs). Een ander belangrijk kenmerk van deze 'Borg' is dat hun hersenen gedwongen zijn ingeplugd in een alomvattend systeem waarin zij elkaars gedachten horen, zodat ieder spoortje individualiteit is verdwenen en iedere 'afwijking' onmiddellijk wordt 'gecorrigeerd'.

Het 'hybride' of 'transhumane' tijdperk van de 'verbeterde mens' lijkt dan ook definitief aangebroken. De Amerikaanse overheid subsidieert reeds onderzoek naar het aanpassen van wetten en het opstellen van nieuwe regels en standaarden voor het 'verbeteren' van 'normale' mensen, zodat het land klaar is voor wat door sommigen de 'volgende fase in de menselijke evolutie' wordt genoemd.

'Menselijke natuur op operatietafel'
Leon Kass, voormalig voorzitter van de Amerikaanse presidentiële Raad voor Bio-ethiek, vatte in het voorwoord van zijn boek 'Life, Liberty and the Defense of Dignity: The Challenges of Bioethics' deze ontwikkelingen treffend samen:

'De menselijke natuur zelf ligt op de operatietafel, klaar om veranderd te worden, voor eugenetische en psychische 'verbeteringen', voor een compleet herontwerp. In toonaangevende laboratoria vergaren academische, industriële en nieuwe scheppers hun macht en slijpen stilletjes hun vaardigheden, terwijl hun evangelisten (transhumanisten) het publiek vol overtuiging een posthumane toekomst voorhouden. De tijd is rijp dat iedereen die iets geeft om het in stand houden van onze menselijkheid hier aandacht aan besteed.'

In het volgende deel onder andere aandacht voor het verband tussen de 'verbeterde mens' en de 'buitenaardsen' waar we in de vorige delen over spraken.

Wordt vervolg

Overgenomen van: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/01/Exo-Vaticana-4-De-dagen-van-Noach-zijn-teruggekeerd

Eerdere delen:
14-01: Exo-Vaticana (3): Mensheid al heel lang bezocht door buitenaardsen'
04-01: Exo-Vaticana (2): Jezus Christus een kind van buitenaardsen?
02-01: Exo-Vaticana (1): Vaticaans plan voor komst buitenaardse redder
 
Zie ook:
- Nephilim Watchers and Giants - 15-1-12
- Tom Horn & Steve Quayle on The Hagmann & Hagmann Report - 17-1-13
meer >

LINDSEY WILLIAMS - Reveals the Bilderberg / NWO / Elite Plans & Agenda for 2013


YouTube: http://youtu.be/QKQ6Q6WgH-I

Zie ook:
- Nieuw intervieuw Robin de Ruiter - 14-1-13
meer >

donderdag 17 januari 2013

America stands on the verge of domestic war

O war! Thou son of hell - As America stands on the verge of domestic war, my heart sobs for history harshly learned

(NaturalNews) Those who live in artificial cities, plugged into the fabricated media and hypnotized by television are unable to see it, but America stands today on the verge of war. Not war for an enemy in some far-off land, but war with an enemy that has cleverly occupied our soil, our structures of power and our information infrastructure. This enemy is the enemy within, and it is insidious, dangerous and voracious in its appetite for power.

Lees verder: http://www.naturalnews.com/038677_civil_war_history_lessons_learned.html

p.s. Het is natuurlijk niet Obama die het allemaal regeld en bedenkt maar de New World Orde organisatie die achter hem staat. Ze werken hier al jaren lang naar toe. Als Obama niet meewerkt vliegt hij de laan uit. Dat hele "rechts-links" verhaal lijkt me pure onzin. Elke president heeft zijn steentje bijgedragen. Ze voeren een toneel stuk op terwijl beide kampen tot dezelfde (vrijmetselaars) club behoren. Maar Obama moet het geheel nu gaan invoeren lijkt het.

Net als in Nederland. Het maakt niet uit hoe we stemmen het NWO beleid wordt gewoon netjes ingevoerd.

Zie ook:
- Men maakt zich op voor burgeroorlog in Amerika? - 16-1-12
- Amerika: politieagent waarschuwt: regelgeving voor politiestaat is klaar - 4-1-13
- Ontwapening Amerikanen? Amerikanen kopen massaal wapens - 6-1-13
meer >

Tom Horn & Steve Quayle on The Hagmann & Hagmann Report

http://www.blogtalkradio.com/cfp-radio/2013/01/14/tom-horn-steve-quayle-on-the-hagmann-hagmann-report

Astronomen van het vaticaan zitten met radiotelescopen op een speciale berg die geacht wordt een portal te zijn naar een andere dimensie, iets in de gaten te houden volgens Tom Horn. Wat komt er onze kant op? Zweeft daar ergens een heel leger boosaardige demonen in ruimteschepen? Klaar om de aarde te enteren?

Allemaal veel "misschien" en "zou kunnen" en veel bla bla waar je een beetje moe van wordt. Weer geen enkel bewezen feit. Maar toch even goed om kennis van te nemen. Wil je echter echte waarheid lees dan de bijbel.

Openbaring 9,13-21 De zesde bazuin
13 En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat, 14 zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. 15 En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. 16 En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal. 17 En aldus zag ik in dit gezicht de paarden en hen, die erop gezeten waren: zij hadden rossige en blauwe en zwavelkleurige harnassen, en de koppen der paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun bek kwam vuur en rook en zwavel. 18 Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen. 19 Want de macht der paarden ligt in hun bek en in hun staarten. Want hun staarten zijn als slangen, met koppen, en daarmede brengen zij schade toe. 20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; 21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

WVB: Sacred name or witchcraft part 1


YouTube: http://youtu.be/CKJHtpjNRNI

Pastor Mike:
http://www.youtube.com/user/WatchmanVideoChannel
Pastor Mike Online

Meer van Pastor Mike onderaan deze pagina >

woensdag 16 januari 2013

Men maakt zich op voor burgeroorlog in Amerika?

A Time to Kill

I am a soldier. I know what war looks like, what it sounds like, smells like, what it feels like in my soul.

I stand today in the twilight of my nation’s grace, looking into the darkness of impending war.

My sleep is troubled, knowing what awaits, yet the ignorant and the ‘true believers’ sleep easily in their delusions, and I am saddened by it.

Daily, I see the Blackhawk and Apache helicopters flying over my city, the military vehicles which appear so frequently now on our roads, often with ‘guns up’ in violation of Posse Comitatus, and I know why they prepare, that it is not far off.

Nightly I hear the report of gunfire near my home, the noise angry men make as they prepare to boil over. These are not soldiers – they are but angry men. And though I share their well-justified anger, I am cautious with them, for they are not disciplined, and they know not the face of war, nor the burdens it imposes upon mind, body, and soul. Because of this, they are dangerous, and I am saddened by this – that dangerous men should roam the streets near my home, full of anger and the lust for vengeance.

Lees verder >

Zie ook:
- “We bereiden ons voor op een massale burgeroorlog ", zegt DHS Informant - 5-5-12
meer >