dinsdag 26 februari 2013

De komende Christen vervolging!

Iedereen, elke groep, kan tegenwoordig als terrorist worden aangezien. Maar ik geloof dat als de eindtijd straks echt begonnen is, alles waarschijnlijk een heel akelig anti Christelijk tintje krijgt. Men zal Christenen denk ik gaan zien als compleet gestoorde, levengevaarlijke gekken. Dat doen sommigen nu ook al wel maar dan zal men daad bij woord voegen. Het lijkt er op dat er al een grote vervolging van gelovigen plaats zal vinden nog voor het merkteken van het beest wordt ingevoerd!

De eindtijd wordt besproken in het Bijbelboek Openbaring. Johannes ziet in een visioen hoe Jezus uit de hand van God een boekrol ontvangt waarop de oordelen staan. De boekrol is verzegeld met 7 zegels. Een voor een verbreekt Jezus dan de zegels. Het laatste zevende zegels bestaan uit 7 bazuinen die worden geblazen en de laatste bazuin bestaat dan weer uit 7 schalen die over de aarde worden uitgegoten. Aan het eind komt de Here Jezus zelf terug naar de aarde, vernietigd de anti christ en alle boosdoeners en vestigt zijn Hemels Koningrijk.

De eindtijd duurt 7 jaren en is verdeeld in twee perioden van 3,5 jaar. Er komt in die tijd een zware verdrukking over de wereld. Zo erg als nog niet geweest is en nooit meer zal zijn. In de eerste plaats voor Israel en daarna voor de wereld.

Matteüs 24:15-22 Rede over de laatste dingen
15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, 16 vluchten naar de bergen. 17 Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, 18 kere niet terug om zijn kleed mede te nemen. 19 Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. 20 Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. 21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. 22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Aan het eind van Openbaringen komen de mensen die onder andere gedood zijn in de eindtijd voor hun geloof ter sprake:

Openbaring 20:4 Het duizendjarig rijk
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

De gedoden om het geloof
Als het vijfde zegel wordt verbroken komen de mensen ter sprake die gedood zijn om het woord van God en het getuigenis dat zij hadden.

Openbaring 6:9-11 De eerste zes zegels geopend
9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

Na het zesde zegel wordt gesproken van een grote schare die in de hemel is, bekleed met witte gewaden die komen uit de grote verdrukking.

Openbaring 7:9-17 De schare, die niemand tellen kan
9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.
10 En zij riepen met luider stem en zeiden:
De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!
11 En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, 12 zeggende:
Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen.
13 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? 14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. 15 Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. 16 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, 17 want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.


Na de zevende bazuin wordt verteld hoe de draak wordt overwonnen en met zijn engelen uit de hemel wordt gegooid. Weer komen gedoden voor hun geloof ter sprake. Ze hebben de draak overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis!

Openbaring 12:7-12 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.


Pas daarna, halverwege het Bijbelboek Openbaringen, komt het beest en het merkteken van het beest in beeld. Het lijkt wel of voor dat merkteken wordt ingevoerd er al veel vervolging om het geloof heeft plaats gehad! Je zou gaan denken dat het merkteken niet aan het begin van de zeven jarige eindtijd wordt ingevoerd maar ergens halverwege!

Maar wat voor tijd kan er dan aan vooraf gaan? Een tijd waarin al zoveel mensen gedood gaan worden om hun geloof? Een schare die niemand tellen kan? Het merkteken trek in ieder geval een definitieve grens tussen de mensen die dan nog over zijn gebleven! Iedereen die weigerd het beeld van het beest te aanbidden en het merkteken weigert zal worden gedood! Iedereen die het beeld van het beest wel aanbid en het merkteken dus ontvangt, zal voor eeuwig verloren zijn.

Openbaring 13:11-17 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.  18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Als je dus het merkteken ontvangt, ben je voor eeuwig verloren!

Openbaring 14:9-13
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.
12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.


Weiger het merkteken en vertrouw op Jezus! Hij heeft de dood overwonnen!

Bid dan opdat je behouden mag worden!

Matteüs 6:9-13

9 Bidt gij dan aldus:

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
10 uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
11 Geef ons heden ons dagelijks brood;
12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. [Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.]


Zie ook:
- De komende vervolging - 31-7-12
- De komende vervolging deel 2 - 13-8-12
meer >

maandag 25 februari 2013

Hagmann & Hagmann with Greg Evenson & Steve Quayle: de grote misleiding

Link: http://www.blogtalkradio.com/cfp-radio/2013/02/25/hagmann-hagmann-with-greg-evenson-steve-quayle

Het is niet van deze aarde, of dimensie, wat er op aarde gaat komen. Het zijn geen menselijk geesten! Het zijn boze, misleidende geesten. De mensen die Jezus niet kennen zullen zo geschokt zijn dat ze het niet te boven kunnen komen. Het is sterker dan een menselijke geest... Alleen in de naam van Jezus kun je bestand zijn tegen wat er gaat gebeuren. Zelf kun je dat niet! Jezus is de Zoon van God. Hij heeft de dood en alle boze machten overwonnen. Zoek en geloof Jezus! Hij zal je redden.

2 Tessalonicenzen 2,9-12
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.
("diens komst" slaat op de komst van de anti christ)

Handelingen 16:30-31
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden.

Romeinen 10:9-13
9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; 13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

Zie ook:
- De anti christ: als een engel van het licht - 24-1-12
- Prophecy In The News: Counterfeit Rapture - 27-4-12
- De wereld wordt voorbereid op de komst van de "buitenaardsen" - 26-6-12
- De misleidende uitleg van de opname van de gemeente - 7-7-12
meer >

Israeli And Palestinian Obama Plan

De langzame uitholling van Israel. Jeruzalem de hoofdstad van Israel en "Palestina"?

YouTube: http://youtu.be/bE_M9iieNr0

Youtube kanaal van Paul Begley http://www.youtube.com/user/paulbegley34?feature=watch

Zie ook:
- "Peace And Safety" Sudden Destruction Cometh… - 16-1-12
meer >

zaterdag 23 februari 2013

Privacy bestaat straks niet meer!

Er is een foto gemaakt van Londen, bestaande uit 320 gigapixels, waarbij je in een omtrek van meer dan 30 kilometer bij mensen in de slaapkamer kunt kijken.

De betreffende foto is gemaakt vanaf de 29e verdieping van het gebouw van British Telecom in Londen. Men heeft er drie dagen over gedaan en als je de foto zou uitprinten zou deze net zo groot zijn als Buckingham Palace.

Het beeld is opgebouwd uit 48.000 individuele frames, waardoor het de meest gedetailleerde opname is ooit. Men had drie maanden nodig om de totale foto te verwerken.

Het is op zich natuurlijk een prachtig staaltje werk want je kan zo letterlijk heel Londen bekijken en inzoomen op alles wat je interessant lijkt. Anderzijds geeft het ook een goed beeld van de techniek van tegenwoordig die zover gevorderd is dat Jan en Alleman je slaapkamer kan binnengluren zonder dat je ook maar iets merkt. Voor wie het zelf wil ontdekken, klik hier.

Enige weken geleden schreven wij hoe diezelfde technieken worden gebruikt in camera’s die onder drones worden gemonteerd:

Het apparaat is in staat om van een hoogte van ruim 5.000 meter een foto te maken van een gebied ter grootte van ongeveer 40 vierkante kilometer. Het type Argus met 1.8 miljard pixels geeft een hele hoge resolutie. Vanwege de ontzettend hoge resolutie kan je als het ware inzoomen op detailniveau op de grond. Je kunt een kruispunt selecteren en precies zien wat daar rijdt, wie daar loopt en wat voor kleren ze aanhebben. Zelfs een relatief kleine vogel die toevallig langs komt vliegen is duidelijk te herkennen. Zo’n systeem genereert een miljoen terrabytes per dag die voor altijd bewaard blijven.

Kijk zelf: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2282054/320-gigapixel-interactive-picture-London-lets-20-MILES-zoom-people-street.html

Bron: http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4255:beangstigend-of-juist-welkom-video&catid=30:bewustzijn&Itemid=43

Zie ook:
- Alle Nederlanders komen in centrale database - 9-5-12
- Camera herkent 36 miljoen mensen per seconde - 1-4-12
- Totale controle vanaf september 2013: Alle dataverkeer vastgelegd - 19-3-12
meer >

dinsdag 19 februari 2013

Pastor Mike Online 13-2-13: De betekenis van As-woensdag

Luister naar Pastor Mike: http://youtu.be/kXlGIjbygoY

Aswoensdag: Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag

Aswoensdag heeft niks met het Christendom te maken. Nergens in de Bijbel staat dat er een kruis van as op je voorhoofd getekend moet worden om je gered te weten door Jezus. Het gebruik hoort dan ook bij een totaal ander tegengesteld ritueel!

Het staat voor de feniks die oprijst uit de as. De feniks is de anti christ!
http://nl.wikipedia.org/wiki/Feniks

Het staat ook voor het merkteken dat mensen ontvangen op hun voorhoofd of hun rechterhand als ze het beeld van het beest aanbidden in de komende eindtijd. Door het merkteken worden mensen denk ik letterlijk herboren. Het oude lichaam sterft en het nieuwe wordt geboren.

Misschien dat het merkteken namelijk het DNA van mensen veranderd waardoor ze een ander mens worden met bijzondere eigenschappen of zelfs misschien wel eeuwig kunnen leven! Ze krijgen dan denk ik net zo’n lichaam als de anti christ. Ze worden ook een “God!” De “God” die in je zit(satan), rijst dan als het ware op uit de as van je (geestelijke) dood. Dat was precies de leugen die satan Eva voorhield in de hof van Eden. Je zult worden als God.

Genesis 3: 4-5
4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad

De anti christ is de feniks die opstaat uit de dood of oprijst uit de as. Hij is de engel des afgronds:

Openbaringen 9:11
11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

Apollyon betekend vernietiger of verwoester: http://en.wikipedia.org/wiki/Abaddon
De verwoester is een van de namen van de anti christ. Hij wordt overwonnen door Jezus die terugkeert naar de aarde:

Jesaja 16:4-5
4 Laten Moabs verdrevenen bij u vertoeven, wees hun een toevlucht tegen de verwoester. Wanneer het gedaan is met de verdrukker, de vernieling voltooid is, de verwoesters uit het land verdwenen zijn, 5 dan zal op goedertierenheid een troon worden gevestigd en in getrouwheid zal daarop in Davids tent zetelen een, die richt en die het recht zoekt en die zich haast gerechtigheid te oefenen.

De anti christ wordt niet voor niets het beest genoemd. Waarschijnlijk veranderd er (of is al) iets met zijn lichaam veranderd, zijn DNA, waardoor hij opstaat uit de dood (engel uit de bodemloze put). Opdat moment zou hij dan geen mens meer zijn die geschapen is naar het evenbeeld van God maar een beest(satan is een slang of een draak). Je lichaam is een tempel van God. Als het DNA veranderd, veranderd de tempel van je lichaam in een andere tempel. Een tempel voor een gruwel, een afgod!

Hier staat de anti christ op uit de dood. Hij doet de opstanding van Jezus uit de dood na.

Openbaring 13,1-10 Het beest uit de zee
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

Hier krijgen zijn volgelingen een merkteken. Waarschijnlijk zal men dus door dat merkteken aan te nemen figuurlijk of zelfs letterlijk herboren wordt! Net zoals gelovigen in Jezus worden verzegeld door de Heilige Geest. Let op ze kunnen (weer) kopen en verkopen met het merkteken. Het gaat hier dus niet om liefde maar om lust! God is de bron van liefde, satan de bron van lust en begeerte (hij wil zelf God zijn).

Openbaring 13,11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

De volgelingen van de anti christ zullen worden verleid het beeld te aanbidden en het merkteken te ontvangen (verleid met begeerte?):

Openbaring 19:19-20
19 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden;

De straf voor de mensen die het beeld van het beest aanbidden en het merkteken hebben ontvangen:

Openbaringen 14:9-11
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

Een van de namen van de anti christ is "de dood"

Jesaja 28:15
15 Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen.

Aswoensdag maakt dus deel uit van een satanisch ritueel. De priester van het ritueel tekent het merkteken van de dood op het voorhoofd van mensen. Mensen staan in de rij om het teken van de eeuwige dood te ontvangen... Er zijn 1,2 miljard katholieken…

De mensen worden als het ware gemerkt. Ze worden eigendom van satan zoals Christenen eigendom van Jezus zijn. De paus is nu nog als het ware een soort van plaatsvervanger of hogepriester in de dienst van de komende anti christ. Hij is een verleider die mensen moet lokken (hoer) en overhalen. Ze zouden al dat goud, mooie kleren en indrukwekkende gebouwen en hiërarchie niet nodig hebben als ze mensen niet zouden willen lokken en intimideren. Ging Jezus zo gekleed? Nee integendeel!

Jesaja 53:1-4
1 Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard? 2 Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. 3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.
4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.


Wie gaat er wel zo gekleed als de priesters van de katholieke kerk? Precies de hoer babylon:

Openbaringen 17:1-5
1 En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, 2 met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. 3 En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. 4 En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. 6 En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.

Stap uit de val die de katholieke kerk is en zoek de echte Jezus!

Handelingen 16:30-31
30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? 31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden.

Romeinen 10:9-13
9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; 13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

zaterdag 16 februari 2013

Radioshow met Tom Horn, Cris Putnam en Steve Quayle

Link: http://www.blogtalkradio.com/cfp-radio/2013/02/15/the-hagmann-hagmann-report


Petrus Romanus - The Final Pope is here. We are witnessing prophecy unfold before our very eyes as we learn that Pope Benedict XVI is stepping down.

Join us for this special broadcast as we welcome back Tom Horn, co-author of Petrus Romanus with Cris Putnam and Steve Quayle to discuss this prophesized event.

Zie ook:
- Tom Horn & Steve Quayle on The Hagmann & Hagmann Report - 17-1-13
meer >

donderdag 14 februari 2013

“Nazicarnaval” in Aalst...

"Ze trokken zo voor het oog van tienduizenden toeschouwers met blikken zyklon B de straat op en maakten allerlei toespelingen op het vergassen van Joodse landgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog."

Geen enkel grens is meer heilig. Overal moet een karikatuur van gemaakt kunnen worden. Alles moet kunnen. Het is "om plezier te maken". De burgermeester vind het goed. Hoe halen deze mensen het in hun hoofd vraag je je af? Wat bezield deze mensen?? Wat is er aan de hand? Wat is dit voor tijd?

Lees het artikel en de bekijken video:

Link: http://joodsactueel.be/2013/02/13/unesco-voorzitter-furies-op-nazicarnaval-in-aalst/

woensdag 13 februari 2013

De hel breekt binnenkort los op aarde

We leven definitief in de laatste dagen. Het maakt niet uit hoe je er ook naar kijkt, alles leid naar een climax. De wereld veranderd erg snel en heeft bijna het kookpunt bereikt. Overal op aarde zien we veel problemen. Sociale onrust, demonstraties en rellen, economische instabiliteit in bijna alle landen. Voedsel tekorten en hoge prijzen, overbevolking, terroristische dreigingen en aanvallen, nucleaire bedreigingen, milieurampen, regeringen op het randje van instorting, oorlogsdreigingen en revoluties. Wat is er aan de hand!? Is dit hoe het leven behoort te zijn? Wat gebeurt er met onze wereld?
 
Sommigen zeggen dat het veroorzaakt wordt door een rijke en machtige elitegroep die bijna alles controleren. Van regeringen, leiders, banken, media, het leger tot bijna al het andere. Hun doel is om te komen tot een wereldregering waarin zij de heersers zijn en wij hun slaven. Dan moeten we natuurlijk we hun geplande oorlogen, genocide en ziektes overleven. Amerika, China en Rusland, hebben allemaal grote wapenreserves en besteden veel geld aan hun legers. Het is alsof we in een krankzinnige wereld leven waarin iedereen wil heersen over iedereen en bereid is om een oorlog te beginnen over het minste of geringste alleen om hun punt te maken.

Als je dit alles samen neemt dan zie je dat onze toekomst er niet erg hoopvol uitziet. Het is op het punt beland waarop er een absoluut wonder nodig is om het weer om te draaien. Spanningen en angsten escaleren op warpsnelheid. Het Midden-Oosten is een kruitvat klaar om te ontploffen. Sommige landen zijn op de rand van economische ineenstorting. Dat zal een domino-effect teweeg brengen die de hele wereld zal beïnvloeden en waarschijnlijk zal eindigen in een wereldoorlog. En met de hoeveelheid vuurkracht die de supermachten hebben zal het niet veel tijd kosten om ons zelf volledig te vernietigen.

Het Bijbelboek Openbaringen beschrijft precies dit scenario. In feite zegt de Bijbel dat als het begint te gebeuren, het zo erg zal worden dat als die dagen niet zouden worden ingekort niemand het zou overleven. Dat is geen prettig vooruitzicht. Meer dan 2000 jaar geleden zei God dat het zo zal gaan gebeuren. Je kunt het allemaal lezen in het Boek van Openbaringen, het laatste hoofdstuk van de bijbel.

Dus wat moeten we doen? Kunnen we het stoppen? Is er een uitweg? Nou, we kunnen het niet stoppen, maar ja, er is een uitweg. Omdat de Bijbel leert dat voor al deze verschrikkelijke gebeurtenissen plaats vinden er een opname zal zijn van gelovigen van deze aarde. In een oogwenk, zoals de Bijbel het beschrijft, zullen alle Christenen van deze aarde worden weggenomen om Jezus te ontmoeten in de wolken. En daarna zal de hel losbarsten op aarde. We kunnen het niet stoppen of veranderen omdat deze gebeurtenissen 2000 geleden al werden voorspeld. Het enige wat we kunnen doen is ons er op voor te bereiden. En dat is de reden waarom ik dit schrijf, om je te waarschuwen voor wat komen gaat en je de uitweg te laten zien.

In Lukas 21 legt Jezus aan zijn discipelen uit wat er gaat gebeuren in de eindtijd en verteld hen ook: “Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal”. Hij zou hun natuurlijk niet verteld hebben om te bidden als er geen manier zou zijn om te ontsnappen. Dus als je aan de grote verdrukking in de laatste dagen wilt ontsnappen, is het nog niet te laat. Vraag Jezus om vergeving en om in je leven te komen als je Heer en verlosser. Dank Hem voor Zijn sterven voor jou en om de weg naar genade en vergeving voor jou vrij te maken. Begin dan elke dag tot Hem te praten en te bidden en vertel Hem wat je op je hart hebt. Je zult ontdekken dat Hij een goede luisteraar is en je altijd zal leiden in de goede richting. Je zult merken dat Hij de beste vriend is die je ooit hebt gehad. En hij zal je redden van de verdrukking die zeer binnenkort op de aarde komt zodat je er niet doorheen hoeft. En je zult de eeuwigheid doorbrengen met Hem in de hemel. Maar als je het liever op je eigen manier doet, het enige wat ik kan zeggen is, maak je klaar want de hel staat zeer binnenkort op punt om los te breken op aarde.

Om meer te weten te komen en om bij het winnende team te horen ga naar Itshisstory.com waar een gratis Cadeau van God op je wacht!

Vertaald van: http://beforeitsnews.com/alternative/2013/02/all-hell-is-going-to-break-loose-on-earth-very-soon-2561350.html

Zie ook:0
- De anti christ: orde uit chaos? - 7-2-13
- Zullen dit jaar de 10 volken van psalm 83 met zijn allen Israel aanvallen? - 2-2-13
meer >

Watchman Video Broadcast 02-10-13, King James Code Volume 7, Number 7 Part 1

YouTube: http://youtu.be/EZRjZBhRlhs

7 Het heilige getal
Als er een nummer is dat opvalt boven de rest, dan is dat het getal 7. In deel 1 van deze studie leren we de ware bijbelse betekenis van het getal 7 en we zien hoe het patroon van dat getal is verweven in de King James Bijbel.

Verbazingwekkende numerieke patronen in de King James Bijbel! Ontdek hoe u getallen in de bijbel en en hun relatie tot bijbelse profetie kunt begrijpen.

Pastor Mike Hoggard:
- http://www.youtube.com/user/WatchmanVideoChannel

maandag 11 februari 2013

Dr. Kent Hovind - Het complete Scheppingsseminar

Link: http://www.youtube.com/playlist?list=PLi8POxdbZiwvY-u3d1hILeYK8jD1je6pI

Dr. Kent Hovind bestrijdt de evolutietheorie als geen ander. Bekwaam, helder, boeiend en vlot legt hij alles uit.

Seminarie 1 - De Leeftijd van de Aarde (NL)
Seminarie 2 - De Hof van Eden (NL)
Seminarie 3 - Dinosaurussen en de Bijbel (NL)
Seminarie 4 - Leugens in de Lesboeken (NL)
Seminarie 5 - De Gevaren van Evolutie (NL)
Seminarie 6 - De Hovind Theorie (NL)
Seminarie 7a - Vragen en Antwoorden Deel (NL)
Seminarie 7b - Vragen en Antwoorden Deel (NL)

donderdag 7 februari 2013

De anti christ: orde uit chaos?

Nederland het land van de huursubsidie, de zorgsubsidie, de kinderbijslag? Maar dat betekent dus dat ze op elk moment die kraan kunnen dichtdraaien...? En waarom gaan trouwens elk jaar de huren omhoog? Er verandert immers helemaal niks. Er valt nog steeds elk jaar even veel regen bij wijze van spreken. Dat huis loopt niet weg en goud blijft goud. Waarom doen ze dan net alsof alles steeds duurder wordt of de dingen van nature veranderen? Het is een leugen want die veranderingen brengen ze zelf aan. Ze zoeken namelijk geen natuurlijk evenwicht maar willen alles juist in beweging brengen zodat er een climax ontstaat. En de laatste grote wereldclimax kijkt ons nu recht in de ogen. Ze lijken het zelfs helemaal doorberekend te hebben.

Als jij degene bent die verandering aanbrengt (in plaats van God) denk je dat je macht hebt. Mensen die dat doen denken dat ze voor God kunnen spelen. Ze willen beslissen over dood en leven. Ze willen alles in beweging houden door het "rad van vernietiging" gaande te houden. Strijd in plaats van vrede. Het symbool van dat rad van vernietiging is de vijfpuntige satanster. Daarom zie je die ook zoveel. Het is een soort van tovenarij. Op veel vlaggen van landen zie je die ster terug.

Zie ook het artikel van Pastor Mike over de elementen: Perception Without Awareness – The Elements

Het idee is dat als de elementen samen komen (botsen) dat het vijfde element "geest" oprijst. En dat is de geest van de anti christ. Daarom heet het dat ze "orde uit chaos" willen.

Met de macht van satan, de heer van deze aarde, kunnen ze de elementen op elkaar laten botsen. Ze beschouwen satan dan ook als God. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van jalouzie, begeerte, lust e.d. Met deze krachten zorgen ze voor beweging. Mensen lenen bijvoorbeeld geld uit begeerte. Kijk eens naar wat reclamespots en je snapt het direct. De plaatjes en beelden erbij moeten begeerte of lust opwekken.

Ze brengen alles aan de man onder het mom dat het er beter van wordt. Je was wordt schoner, het milieu wordt schoner, de kindjes in de derde wereld worden geholpen enz enz... Ze willen je laten geloven dat alles beter wordt. Evolutie... alles wordt steeds beter en mooier. Maar dat is een leugen want alles wat is, is al eens geweest.

Prediker 1:9-11
9 Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon. 10 Is er iets, waarvan men zegt: Ziehier, dat is nieuw – het was er al in verre tijden, die vóór ons waren. 11 Er is geen heugenis van de vorige tijden, en ook van de latere, die er zullen zijn, zal er geen heugenis wezen bij hen die nog later leven zullen.

De schepping was al volmaakt. Maar ze draaien het om en willen je laten geloven dat door hun God satan alles beter wordt en door de echte God van de bijbel alles slechter. Dat zijn de “mannetjes” en de religies die zogenaamd steeds oorlog maken. Satanisme is omdraaiing.

Geld en leningen zijn de middelen. Er is nu zoveel geld geleend op aarde om lusten en begeerten te bevredigen dat het uitstijgt boven wat de aarde in zijn totaal kan opbrengen. Maar de rekening moet worden betaald. Terwijl er anders misschien een aards natuurlijk evenwicht zou zijn ontstaan is er nu onevenwichtige beweging. Zoals met het weer, de wind waait van een hoge drukgebied naar een lage drukgebied. De wereldchaos zal intreden en de anti christ rijst daaruit op. De engel uit de bodemloze put. De anti christ wordt in de bijbel wel voorgesteld als de wervelwind. Wind zaaien zij en de wervelwind zullen ze oogsten… En dat is precies waar ze op uit zijn. Maar de anti christ (Assur) zal een stuk gereedschap zijn in Gods hand om de aarde te straffen.

Hosea 8:7
7 Want wind zaaien zij en storm oogsten zij.

Spreuken 1:27
27 Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm
en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind,
wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen,


Jesaja 10:5
5 Wee Assur, die de roede van mijn toorn is en in welks hand mijn gramschap is als een stok.

Het Koninkrijk van God komt op deze aarde als de Here Jezus terugkeert. Dan zal er vrede zijn in plaats van strijd. Alles is goed zoals het geschapen is. De wet van God gaat (weer) gelden op aarde!

Matteüs 22:37-40
37 Hij zeide tot hem. Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Openbaring 22:20-21
20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!
21 De genade van de Here Jezus zij met allen.


Zie ook:
- Spanje plundert 90% van de sociale zekerheid om zijn eigen schuld te kopen - 8-1-13
- Het is zo moeilijk voor mensen om te begrijpen!! - 10-1-13
- De anti christ: als een engel van het licht - 24-1-12
- Verenigde Naties en de komst van de anti christ - 18-10-12
- Alles leid tot en wijst naar de anti christ! - 16-12-12
meer >

dinsdag 5 februari 2013

Senaat Amerika stemt voor tijdelijk opschorten schulden limiet regering (uitstel tot augustus?)

Het congres heeft definitieve goedkeuring gegeven aan een plan om de wettelijke limiet van de staatschuld op te schorten, waardoor het ministerie van Financiën toegestaan wordt om geld te blijven lenen en de dreiging van een overheidsfaillissement uit te stellen tot augustus

De maatregel die met 64 tegen 34 stemmen werd goedgekeurd in de senaat, gaat nu naar het witte huis voor ondertekening door President Obama. De regering was gewaarschuwd dat zonder actie van het congres de schatkist begin maart leeg zou raken waardoor de nationale rekeningen niet meer betaald kunnen worden.

De Kamer nam het wetsvoorstel vorige week aan, dagen nadat de Republikeinse leiders aankondigden dat ze het moment niet zouden aangrijpen als hefboom in hun strijd tegen Obama over het federale budget. Maar leiders van de kamer zeiden dat ze niet zouden stemmen om het 16,4 trillion schulden limiet te verhogen – een politieke riskante zet waarvoor ze in het verleden grote bezuinigingen eisten.

In plaats daarvan boden zij een nieuw plan om de handhaving van het limiet op te schorten tot en met 18 mei. Onder deze maatregel kan het ministerie van financiën simpel weg het schulden plafon negeren en door blijven gaan met geld lenen om de federale verplichtingen te dekken.

Op 19 mei zal het schulden limiet zal in en automatisch worden gereset op een hoger niveau. Ambtenaren van het ministerie van financiën zullen dan gaan spreken over “buitengewone maatregelen” om de rekeningen van het land te kunnen blijven betalen.

Analisten van het Bipartisan Policy Center voorspellen dat de schatkist op zal lopen met 450 biljoen aan extra schuld tot midden mei en dat de datum van een potentieel faillissement zal worden uitgesteld tot augustus - “met een realistischs kans dat het zelfs nog later komt.”. In afgelopen dagen hebben regeringsfunctionarissen wetgevers geadviseerd dat de analyse van het center overeen komt met de calculaties van de schatkist.

De maatregel vereist ook van wetgevers in elke kamer om een budget blauwdruk aan te nemen uiterlijk tot 15 april of hun salaris worden ingehouden of geblokkeerd, tot deze sessie van het Congress wordt beëindigd in 2015. De Senaat heeft geen budget plan goedgekeurd sinds 2009 toen de Democraten beide kamers controleerden.

Terwijl een grote meerderheid van het huis van Republikeinen stemden, stemden de meeste Senaat Republikeinen nee – samen met een Democraat, Sen. Joe Manchin III (W.Va).

Leider van de minderheid Mitch McConnell (R-Ky.) stemde ook tegen het wetsvoorstel nadat de Senaat vier GOP wijzigingen verworpen had, inclusief twee die extra bezuinigingen afgedwongen zouden hebben.

“Als gevolg dat de (minderheids) leider het wetvoorstel eenvoudig weg niet kon steunen” Zei de woordvoerder van McConnell John Ashbrook.

De leider van de meerderheid Harry M. Reind (D-Nev.) zei dat het wetsvoorstel “een belangrijk precedent stelt – dat het volledige vertrouwen en krediet van de Verenigde Staten niet langer gebruikt wordt als een pion om pijnlijke bezuinigingen toe te passen op de gezondheidzorg, sociale zekerheid en andere initiatieven die de midden klasse ten goede komen.

Het zal moeten blijken of dat waar is. Hoewel het Witte Huis en de Congres leiders al uitgave plannen beginnen te bedenken voor het fiscale jaar dat begint in oktober zullen ze toch nieuwe financiële deadlines onder ogen moeten zien volgende maand.

Op 1 maart zullen diepe automatische bezuinigingen op de uitgaven het Pantagon en andere federale agentschappen raken die potentieel de nationale economie schaden. En op 27 maart worden wetgevers geconfronteerd met de dreiging van een regering sluiting als een wetsvoorstel voor brede financiering vervalt.

En ergens deze zomer zal het schulden plafon opnieuw moeten worden verhoogd. De Senaat Financiele Commitee voorzitter Max Baucus (D-Mont.) had een ontmoeting met wetgevers van beide partijen om een mogelijke weg voorwaarts te bespreken: onderhandelingen over een krediet limiet toename die zou worden gecombineerd met versnelde procedures van de herziening van de belasting code en gezondheid- en pensioen programma’s.

Dat idee spreekt veel Senaat Republikeinen aan. Sen. Patrick j Toomey (Pa), een financieel commissie lid, noemde het “zeker een mogelijkheid”.

Maar Toomey zei, “aan onze kant hebben we een zeer brede overeenstemming dat we niet geïnteresseerd zijn in meer inkomsten. We zijn daarmee klaar. De andere kant deel dat standpunt niet. En dus is het daarom niet duidelijk hoe dit alles wordt opgelost.

Bron: http://www.washingtonpost.com/business/economy/senate-votes-to-temporarily-suspend-federal-debt-limit/2013/01/31/256cae78-6bde-11e2-ada0-5ca5fa7ebe79_story.html?wprss=rss_national

Zie ook:
- Hoe banken zich op duivelse wijze eigenaar maken van alle bezittingen - 3-1-13
- Het is zo moeilijk voor mensen om te begrijpen!! - 10-1-13
- Men maakt zich op voor burgeroorlog in Amerika? - 16-1-12
- America stands on the verge of domestic war - 17-1-13
meer >

zaterdag 2 februari 2013

Zullen dit jaar de 10 volken van psalm 83 met zijn allen Israel aanvallen?

Mid-East Update - January 20th, 2013

YouTube: http://youtu.be/1MMangcYnv4

Men verwacht twee grote aanvallen op Israel de komende tijd. De eerste staat beschreven in Psalm 83 als 10 volken samenzweren om Israël te vernietigen. Tijdens, er vlak voor of na die oorlog verwacht men ook dat Damascus zal worden vernietigd. Die vernietiging staat voorspelt in Jesaja 17. Er zijn ook mensen die denken dat de vernietiging van Damascus nu gaande is in de burgeroorlog, maar het kan ook zijn dat de stad straks echt met de grond gelijk gemaakt wordt bijvoorbeeld door atoomwapens tijdens de psalm 83 aanval.
De tweede aanval is de oorlog van Gog en Magog beschreven in Ezechiël 38. Dan zullen er 6 landen het kleine Israel aanvallen.


In deze Youtube bespreekt Pastor JD het scenario dat de ene aanval kan volgen op de andere. Hij kijkt naar welke moderne volken en landen de oude Bijbelse volken verwijzen die worden genoemd. In onderstaande tekst heb ik die landen op een rij gezet.

De meeste landen van de psalm 83 aanval doen niet mee in de Gog en Magog oorlog. Men neemt aan omdat ze volkomen zijn weggevaagd zoals beschreven staat in psalm 83. Ook de enorme legers die optrekken naar Israel in de Gog en Magog oorlog zullen volkomen worden vernietigd!

Men verwacht dat de oorlog van psalm 83 zeer binnenkort kan plaats vinden! Dus schrik niet. Weet wat er kan gaan gebeuren. God zelf zal Israel verdedigen!

De volken die mee gaan doen in de psalm 83 aanval:

1 Edom: De nazaten van Esau, de tweelingbroer van Jacob. Leven in het tegenwoordige Jordanië.
2 Ismaëlieten: Zijn Arabieren. De nazaten van Ismael. Ismael was het kind van Hagar. De slavin van Arbraham. Hagar was een Egyptische. Ismaelieten zijn dus half Israëlitisch en half Egyptisch. Leven in Saoedi-Arabië.
3 Moab: De Moabieten, noemen zich tegenwoordig ook wel Palestijnen, leven ook in wat we tegenwoordig Jordanië noemen.
4 Hagrieten: Zijn nakomelingen van de kinderen van Hagar, niet via de Ismael lijn maar via haar andere kinderen. Het zijn de tegenwoordige Egyptenaren.
5 Gebal: Bewoners van Libanon.
6 Ammon: Ammonieten, noemen zich ook wel Palestijnen. Zijn ook tegenwoordige Jordaniërs.
7 Amalek: Een mengsel van Arabische volken. Wonen overal in het midden oosten.
8 Filistea: Zijn Arabieren die nu wonen te Gaza. Volgens Pastor JD worden ze in de psalm Filistea genoemd niet omdat ze dat zijn maar omdat ze wonen in het gebied waar vroeger de Filistijnen woonden.
9 Tyrus: Het tegenwoordige Libanon.
10 Assur: Beslaat een groot gebied wat tegenwoordig ligt in Syrië, Irak en Turkije.

Deze tegenwoordige moderne landen (volken) zouden dan mee doen in de aanval van psalm 83:
- Syrië en Irak
- Libanon / Hezbollah
- Jordanië
- Saoedi-Arabië
- Egypte
- Gaza / Hamas
- Turkije (bij volmacht)


Psalmen 83

1 Een lied. Een psalm van Asaf.
 
2 O God, houd U niet stil,
zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God.
3 Want zie, uw vijanden tieren,
uw haters steken het hoofd op;
4 zij smeden een listige aanslag tegen uw volk
en beraadslagen tegen uw beschermelingen.
5 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen,
zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.
6 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd,
tegen U een verbond gesloten:
7 de tenten van Edom en de Ismaëlieten,
Moab en de Hagrieten,
8 Gebal, Ammon en Amalek,
Filistea met de inwoners van Tyrus;
9 zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd,
zij zijn de zonen van Lot tot steun. sela
 
10 Doe hun als Midjan,
als Sisera, als Jabin aan de beek Kison,
11 die bij Endor vernietigd werden,
tot mest werden voor het land.
12 Maak hen, hun edelen, als Oreb en Zeëb,
als Zebach en Salmunna al hun vorsten,
13 die zeiden: Wij willen in bezit nemen
de woonsteden Gods.
14 Mijn God, maak hen als een werveldistel,
als kaf voor de wind.
15 Gelijk een vuur dat het woud verbrandt,
gelijk een vlam die de bergen in laaiende gloed zet,
16 vervolg hen zó met uw storm,
verschrik hen met uw wervelwind;
17 overdek hun aangezicht met schande,
opdat zij uw naam zoeken, o HERE.
18 Laten zij voor immer beschaamd en verschrikt worden,
schaamrood worden en te gronde gaan,
19 opdat zij weten, dat alleen uw naam is: HERE,
de allerhoogste over de ganse aarde.


Dit zijn de landen die mee doen aan de Gog en Magog oorlog:
- Rusland
- Turkije
- Iran
- Jemen
- Ethiopië
- Libië

Ezechiël 38 De overwinning over Gog

1 Het woord des HEREN kwam tot mij: 2 Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem, 3 en zeg: zo zegt de Here HERE: zie, ik zàl u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! 4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; 5 ook Perzen, Ethiopiërs en Puteeërs, allen met schild en helm; 6 Gomer en al zijn krijgsbenden; Bet-Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden – vele volken met u. 7 Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman. 8 Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid. 9 Dan zult gij optrekken als een opkomend onweer; gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, gij met al uw krijgsbenden, en vele volken met u.

10 Zo zegt de Here HERE: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult een boze aanslag beramen, – 11 gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten – 12 om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont. 13 Seba, Dedan, de handelaars en al de machtigen van Tarsis zullen tot u zeggen: Komt gij om buit te maken; hebt gij uw schare bijeengeroepen om roof te plegen, om zilver en goud weg te slepen, om have en goed te bemachtigen, om een grote buit te maken?

14 Daarom, profeteer, mensenkind, en zeg tot Gog: Zo zegt de Here HERE: zult gij het niet gewaarworden, te dien dage als mijn volk Israël in gerustheid woont? 15 Dan zult gij komen uit uw woonplaats uit het verre noorden, gij en vele volken met u, allen ruiters, een grote schare en een talrijk leger, 16 en gij zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. In toekomende dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige betonen zal.

17 Zo zegt de Here HERE: Zijt gij het, van wie Ik in vroegere dagen gesproken heb door de dienst van mijn knechten, de profeten van Israël, welke in die dagen jarenlang geprofeteerd hebben, dat Ik u tegen hen zou doen optrekken? 18 Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Here HERE, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus, 19 en in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van Israël teisteren. 20 Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten. 21 Dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Here HERE; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. 22 Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn; 23 Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben.

Zie ook:
- Damascus Countdown: Iran en Syrie beloven vergelding na Israelitische luchtaanval. Gaat er iets rampzaligs gebeuren? - 1-2-13
- Psalm 83: de komende oorlog in het midden oosten - 24-1-13
- Staat de Gog & Magog op punt te beginnen? 13-6-12
- Hal Lindsey Report: Gog en Magog oorlog - 13-6-12
meer >

vrijdag 1 februari 2013

Damascus Countdown: Iran en Syrie beloven vergelding na Israelitische luchtaanval. Gaat er iets rampzaligs gebeuren?

Wat zal het volgende zijn?

Terwijl de implosie van Syrië onverminderd door gaat, zijn Israëlitische functionarissen er in toenemende mate over bezorgd dat massavernietigingswapens geplaatst op Syrische bodem zullen worden gebruikt tegen de Joodse staat. Of dat ze in handen zullen vallen handen van anti-Israëlitische strijdkrachten. Of overgedragen worden in handen van anti-Israëlitische strijdkrachten.

Premier Netanyahu en de IDF legertop zijn ook zeer bezorgd over de inspanningen van Iran om de chaos in Syrië te gebruiken om de internationale aandacht af te leiden van het stoppen van het nucleaire wapen programma van Teheran.

Zoals ik al eerder schreef in dit blog – en in meer detail onderzoek in mijn komende geopolitieke thriller, Damascus Countdown – de corridor tussen Tel Aviv, Damascus en Teheran is de meest gevaarlijke corridor op de planeet op dit moment.

Iran komt dichter bij het moment om de Perzische bom te kunnen bouwen. Meer dan 40.000 mensen zijn afgeslacht in Syrië. De wereld onderneemt geen beslissende actie om dit te stoppen. En er is een groeiende angst dat er een aftellen is begonnen naar iets veel meer rampzaligs in die regio in de niet al te verre toekomst. Ik bid dat het niet zo is, maar regeringen zijn in toenemende mate gespannen en met goede reden.

Hier is een momentopname van de ontwikkelingen in laatste 48 uur:

Lees verder >

Jesaja 17:1-3 Profetie over Damascus en Efraïm

1 De Godsspraak over Damascus.
Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval. 2 Verlaten liggen de steden van Aroër, zij zijn voor de kudden, die er legeren zonder dat iemand ze opschrikt. 3 Dan verdwijnt de vesting uit Efraïm en het koningschap uit Damascus en de rest van Aram; het zal met hen gaan als met de heerlijkheid der Israëlieten, luidt het woord van de HERE der heerscharen.


Zie ook:
- Psalm 83: de komende oorlog in het midden oosten - 24-1-13
- Mid-East Update - January 20th, 2013
meer >

Watchman Video Broadcast 01-27-13, Mystery Creatures Of The Bible Part 1

YouTube: http://youtu.be/6K7p6dgNs4I

Visit http://watchmanvideobroadcast.com/ - Pastor Mike Hoggard gives us a fascinating study about the considerable number of strange sounding animals described in Scriptures: Leviathan, Satyr,
http://www.youtube.com/user/WatchmanVideoChannel
http://www.youtube.com/user/MikeHoggardVideos?feature=g-all-u

Meer van Pastor Mike onderaan deze pagina >

Prophecy In The News: The Judgment Seat

The Judgment Seat: 01/28/13

The Judgment Seat: 01/28/13 from Gary Stearman on Vimeo.

Crowning Rewards: 01/29/13

Crowning Rewards: 01/29/13 from Gary Stearman on Vimeo.