zaterdag 2 februari 2013

Zullen dit jaar de 10 volken van psalm 83 met zijn allen Israel aanvallen?

Mid-East Update - January 20th, 2013

YouTube: http://youtu.be/1MMangcYnv4

Men verwacht twee grote aanvallen op Israel de komende tijd. De eerste staat beschreven in Psalm 83 als 10 volken samenzweren om Israël te vernietigen. Tijdens, er vlak voor of na die oorlog verwacht men ook dat Damascus zal worden vernietigd. Die vernietiging staat voorspelt in Jesaja 17. Er zijn ook mensen die denken dat de vernietiging van Damascus nu gaande is in de burgeroorlog, maar het kan ook zijn dat de stad straks echt met de grond gelijk gemaakt wordt bijvoorbeeld door atoomwapens tijdens de psalm 83 aanval.
De tweede aanval is de oorlog van Gog en Magog beschreven in Ezechiël 38. Dan zullen er 6 landen het kleine Israel aanvallen.


In deze Youtube bespreekt Pastor JD het scenario dat de ene aanval kan volgen op de andere. Hij kijkt naar welke moderne volken en landen de oude Bijbelse volken verwijzen die worden genoemd. In onderstaande tekst heb ik die landen op een rij gezet.

De meeste landen van de psalm 83 aanval doen niet mee in de Gog en Magog oorlog. Men neemt aan omdat ze volkomen zijn weggevaagd zoals beschreven staat in psalm 83. Ook de enorme legers die optrekken naar Israel in de Gog en Magog oorlog zullen volkomen worden vernietigd!

Men verwacht dat de oorlog van psalm 83 zeer binnenkort kan plaats vinden! Dus schrik niet. Weet wat er kan gaan gebeuren. God zelf zal Israel verdedigen!

De volken die mee gaan doen in de psalm 83 aanval:

1 Edom: De nazaten van Esau, de tweelingbroer van Jacob. Leven in het tegenwoordige Jordanië.
2 Ismaëlieten: Zijn Arabieren. De nazaten van Ismael. Ismael was het kind van Hagar. De slavin van Arbraham. Hagar was een Egyptische. Ismaelieten zijn dus half Israëlitisch en half Egyptisch. Leven in Saoedi-Arabië.
3 Moab: De Moabieten, noemen zich tegenwoordig ook wel Palestijnen, leven ook in wat we tegenwoordig Jordanië noemen.
4 Hagrieten: Zijn nakomelingen van de kinderen van Hagar, niet via de Ismael lijn maar via haar andere kinderen. Het zijn de tegenwoordige Egyptenaren.
5 Gebal: Bewoners van Libanon.
6 Ammon: Ammonieten, noemen zich ook wel Palestijnen. Zijn ook tegenwoordige Jordaniërs.
7 Amalek: Een mengsel van Arabische volken. Wonen overal in het midden oosten.
8 Filistea: Zijn Arabieren die nu wonen te Gaza. Volgens Pastor JD worden ze in de psalm Filistea genoemd niet omdat ze dat zijn maar omdat ze wonen in het gebied waar vroeger de Filistijnen woonden.
9 Tyrus: Het tegenwoordige Libanon.
10 Assur: Beslaat een groot gebied wat tegenwoordig ligt in Syrië, Irak en Turkije.

Deze tegenwoordige moderne landen (volken) zouden dan mee doen in de aanval van psalm 83:
- Syrië en Irak
- Libanon / Hezbollah
- Jordanië
- Saoedi-Arabië
- Egypte
- Gaza / Hamas
- Turkije (bij volmacht)


Psalmen 83

1 Een lied. Een psalm van Asaf.
 
2 O God, houd U niet stil,
zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God.
3 Want zie, uw vijanden tieren,
uw haters steken het hoofd op;
4 zij smeden een listige aanslag tegen uw volk
en beraadslagen tegen uw beschermelingen.
5 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen,
zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.
6 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd,
tegen U een verbond gesloten:
7 de tenten van Edom en de Ismaëlieten,
Moab en de Hagrieten,
8 Gebal, Ammon en Amalek,
Filistea met de inwoners van Tyrus;
9 zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd,
zij zijn de zonen van Lot tot steun. sela
 
10 Doe hun als Midjan,
als Sisera, als Jabin aan de beek Kison,
11 die bij Endor vernietigd werden,
tot mest werden voor het land.
12 Maak hen, hun edelen, als Oreb en Zeëb,
als Zebach en Salmunna al hun vorsten,
13 die zeiden: Wij willen in bezit nemen
de woonsteden Gods.
14 Mijn God, maak hen als een werveldistel,
als kaf voor de wind.
15 Gelijk een vuur dat het woud verbrandt,
gelijk een vlam die de bergen in laaiende gloed zet,
16 vervolg hen zó met uw storm,
verschrik hen met uw wervelwind;
17 overdek hun aangezicht met schande,
opdat zij uw naam zoeken, o HERE.
18 Laten zij voor immer beschaamd en verschrikt worden,
schaamrood worden en te gronde gaan,
19 opdat zij weten, dat alleen uw naam is: HERE,
de allerhoogste over de ganse aarde.


Dit zijn de landen die mee doen aan de Gog en Magog oorlog:
- Rusland
- Turkije
- Iran
- Jemen
- Ethiopië
- Libië

Ezechiël 38 De overwinning over Gog

1 Het woord des HEREN kwam tot mij: 2 Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem, 3 en zeg: zo zegt de Here HERE: zie, ik zàl u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! 4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; 5 ook Perzen, Ethiopiërs en Puteeërs, allen met schild en helm; 6 Gomer en al zijn krijgsbenden; Bet-Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden – vele volken met u. 7 Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun tot een leidsman. 8 Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid. 9 Dan zult gij optrekken als een opkomend onweer; gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, gij met al uw krijgsbenden, en vele volken met u.

10 Zo zegt de Here HERE: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult een boze aanslag beramen, – 11 gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten – 12 om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont. 13 Seba, Dedan, de handelaars en al de machtigen van Tarsis zullen tot u zeggen: Komt gij om buit te maken; hebt gij uw schare bijeengeroepen om roof te plegen, om zilver en goud weg te slepen, om have en goed te bemachtigen, om een grote buit te maken?

14 Daarom, profeteer, mensenkind, en zeg tot Gog: Zo zegt de Here HERE: zult gij het niet gewaarworden, te dien dage als mijn volk Israël in gerustheid woont? 15 Dan zult gij komen uit uw woonplaats uit het verre noorden, gij en vele volken met u, allen ruiters, een grote schare en een talrijk leger, 16 en gij zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. In toekomende dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige betonen zal.

17 Zo zegt de Here HERE: Zijt gij het, van wie Ik in vroegere dagen gesproken heb door de dienst van mijn knechten, de profeten van Israël, welke in die dagen jarenlang geprofeteerd hebben, dat Ik u tegen hen zou doen optrekken? 18 Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Here HERE, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus, 19 en in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van Israël teisteren. 20 Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten. 21 Dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Here HERE; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. 22 Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn; 23 Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben.

Zie ook:
- Damascus Countdown: Iran en Syrie beloven vergelding na Israelitische luchtaanval. Gaat er iets rampzaligs gebeuren? - 1-2-13
- Psalm 83: de komende oorlog in het midden oosten - 24-1-13
- Staat de Gog & Magog op punt te beginnen? 13-6-12
- Hal Lindsey Report: Gog en Magog oorlog - 13-6-12
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten