dinsdag 7 mei 2013

De bijbel komt uit…

Hoe actueel is de Bijbel vandaag de dag! En wat moet er nog veel gebeuren in de korte tijd die er nog is voor de Here Jezus terug komt naar de aarde! Het is een bijzondere tijd. Het begon met Abram die God later Abraham noemde:

Genesis 12:1-3 De roeping van Abram
1 De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Israel wordt op dit moment door zijn buurlanden bedreigt. Lees dan wat er met die buurlanden gaat gebeuren!

Ezechiël 36:1-7 Israël hersteld en gelouterd
1 Gij nu, mensenkind, profeteer over de bergen van Israël en zeg: Bergen van Israël, hoort het woord des HEREN. 2 Zo zegt de Here HERE: omdat de vijand van u gezegd heeft: ha, eeuwige hoogten zijn in ons bezit gekomen, 3 daarom profeteer en zeg: zo zegt de Here HERE: juist omdat men u van alle kanten verwoest en vertreden heeft, opdat gij het bezit zoudt worden van het overblijfsel der volken, en omdat gij in opspraak gebracht en belasterd zijt door de mensen – 4 daarom, bergen van Israël, hoort het woord van de Here HERE. Zo zegt de Here HERE tot de bergen, de heuvels, de beekbeddingen en de dalen, tot de woeste puinhopen en de ontvolkte steden, die voor het overblijfsel der omwonende volken tot buit en tot een voorwerp van spot geworden zijn, 5 daarom, zo zegt de Here HERE, voorwaar, in het vuur van mijn naijver heb Ik gesproken tot het overblijfsel der volken en tot geheel Edom, die met hartgrondige vreugde en diepe minachting mijn land voor zichzelf ten erfdeel hadden bestemd om het volkomen uit te plunderen; 6 daarom, profeteer over het land van Israël en zeg tot de bergen en de heuvels, tot de beekbeddingen en de dalen: zo zegt de Here HERE: zie, Ik spreek in mijn naijver en in mijn grimmigheid: omdat gij de smaad der volken gedragen hebt, 7 daarom, zo zegt de Here HERE, zweer Ik: voorwaar, de volken die rondom u wonen, zullen zelf hun smaad dragen.

Wie Israel zegent, wordt gezegend, wie hun vervloekt wordt vervloekt:

Iran: Tel Aviv will receive a crushing response
http://www.debka.com/newsupdate/4323/

Combineer het eens met de tekst over de vernietiging van Damascus… Zullen ze Tel Aviv aanvallen?

Jesaja 17:1-3 Profetie over Damascus en Efraïm
1 De Godsspraak over Damascus.
Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval. 2 Verlaten liggen de steden van Aroër, zij zijn voor de kudden, die er legeren zonder dat iemand ze opschrikt. 3 Dan verdwijnt de vesting uit Efraïm en het koningschap uit Damascus en de rest van Aram; het zal met hen gaan als met de heerlijkheid der Israëlieten, luidt het woord van de HERE der heerscharen.


Israel zal natuurlijk overal de schuld van krijgen en dan zal denk ik de hele wereld de vernietiging van Israel zoeken?

Jesaja 17:12-14 Het lot der plunderaars
12 Wee, een rumoer van vele volken, die rumoer maken als rumoerige zeeën, en een gebruis van natiën, die bruisen zoals geweldige wateren bruisen. 13 Natiën bruisen zoals geweldige wateren bruisen, maar dreigt Hij ze, dan vluchten zij ver weg en worden opgejaagd als kaf op de bergen vóór de wind uit en als een werveldistel vóór de storm uit. 14 Ten tijde des avonds, zie, daar is verschrikking; voordat het morgen wordt, zijn zij er niet meer. Dit is het deel van hen die ons plunderen, en het lot van hen die ons beroven.

Voor hen die nog niet geloven dat God bestaat… Let op Israel en zie God zelf in actie!

Zie ook:
- Matteüs 24, Rede over de laatste dingen - 6-5-13
- Zullen dit jaar de 10 volken van psalm 83 met zijn allen Israel aanvallen? - 2-2-13
- Psalm 83: de komende oorlog in het midden oosten - 24-1-13
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten