zaterdag 20 juli 2013

Het Duizendjarig Koninkrijk

De eindtijd zal binnenkort losbarsten op aarde. Die tijd duurt 7 jaar. Aan het eind er van komt de Here Jezus terug naar de aarde. Hij zal een eind maken aan de heerschappij van de boze op aarde! Zijn Koninkrijk zal 1000 jaar duren op aarde. Daarna zal deze aarde vernietigd worden en schept God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die eeuwig zijn!

Openbaring 20:1-6 Het duizendjarig rijk

1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, 3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. 
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.


Openbaring 21:1-8 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. 7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. 8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Het lijkt of zo heel erg weinig mensen zich echt bewust zijn van wat er allemaal heel binnenkort gaat veranderen op aarde! Christenen weten wel dat het komen gaat, maar wanneer? Ergens in de toekomst? Ze beseffen geloof ik niet dat de eindtijd op punt staat los te barsten op aarde!

Het kan nu werkelijk een kwestie van maanden, weken of zelfs dagen zijn! Hoewel niemand precies weet wanneer dan die laatste 7 jaar ingaan, zullen er heel binnenkort dingen gaan gebeuren die duidelijk maken dat het is begonnen of gaat beginnen. Dan weet je dat de Here Jezus Christus terug komt naar deze aarde! God zelf komt over 8 of 9 jaar naar de aarde? In wat voor tijd leven we eigenlijk...?

Maar eerst zullen de oordelen van God over de aarde komen voor een tijd van 7 jaar. Het wreedste en hardste koninkrijk ooit zal op aarde regeren. In de Bijbel wordt gesproken over het ijzeren koningkijk. Een ijzeren vuist zal de aarde in zijn greep krijgen! Als je zou weten dat Hitler voor een tijd alle macht op aarde zou krijgen, wat zou je doen? Maar de anti christ is veel erger van Hitler!

Miljarden mensen zullen overlijden. Oorlogen, ziektes, milieurampen enz… Boze geesten en demonen zullen op aarde komen en mensen doden. Satan zelf met zijn engelen komen naar deze aarde! Weer vraag je je af wat is dit voor tijd?

Satan met zijn engelen worden op aarde geworpen:

Openbaring 12:7-12 De draak overwonnen

7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.


Het ijzeren koninkrijk :

Daniël 7:7 – 23-27 Het droomgezicht van de vier dieren

7 Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. 

23 Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen. 24 En de tien horens – uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en na hen zal een ander opstaan; die zal van de vorige verschillen en drie koningen ten val brengen. 25 Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd; 26 dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. 27 En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. (tijd en tijden en een halve tijd = 3,5 jaar, de tweede helft van de 7 jarige eindtijd)

En dit alles staat de komende jaren te gebeuren. En zo weinigen die beseffen hoe dichtbij het is! Alles zal anders worden! Er zal niks meer zijn zoals je dacht dat het was! Alles kan binnen een dag veranderen! Het is niet iets wat ergens in de toekomst is! Het is hier en nu, vlak onder je neus! Klaar om te beginnen. Ben je er klaar voor om voor je maker te ontmoeten! Iedereen oog zal Hem zien als Hij terug komt om de aarde te richten!

Openbaring 1:7
7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.

Wakker worden!!

Zie ook:
- Jesaja 24: Het gericht over de aarde - 30-6-13
- De bijbel komt uit… - 7-5-13
- Matteüs 24, Rede over de laatste dingen - 6-5-13
meer >

Geen opmerkingen:

Een reactie posten