woensdag 21 augustus 2013

Amerikaanse stijl Christendom

(Vertaling van: http://www.newswithviews.com/Daubenmire/dave336.htm)

Ik ben niet “naar de kerk gegaan” afgelopen zondag.

Ik heb de keus gemaakt dat ik liever thuis tijd zou doorbrengen de Bijbel lezen dan naar een lokale sociale club te gaan. Ik ben blij dat ik niet ben gegaan.

Begrijp me niet verkeerd, ik geloof dat het noodzakelijk is dat we samenkomen en dat de gemeenschap van de heiligen belangrijk is. Maar ik vind zoveel van het Amerikaanse Christendom oppervlakkig, en als gevolg daarvan, is zoveel Amerikaanse Christelijke Bijbelse kennis ook oppervlakkig.

Amerikaanse stijl Christendom is anders dan alle andere vormen van Christendom waar dan ook.
Ik weet niet over u maar het geeft me een ongemakkelijk gevoel. Het maakt het Evanglie in feite zo ineffectief in Amerika vandaag. Je bent het met me eens toch dat het Amerikaanse Evangelie zijn smaak verloren heeft?

Bijna 85% van de Amerikanen indentificeren zich als Christen maar Christelijke waarden zijn niet meer heel gewoon in Amerika. Ware volgelingen worden bespot en belachelijk gemaakt.

De apostel Paulus beschreef onze toestand als volgt:

2 Timoteüs 3:5
5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben;

Dat is het geloof is waar de Amerikaanse kerk zich bevind… het lijkt op een kerk… maar ze is zich compleet onbewust van “het gewichtigste van de wet”.

Als ik zo bot mag zijn, ik geloof dat voor het grootse deel het Amerikaanse Christendom een “ander Evangelie” is geworden. Laat het me uitleggen. 

Het Evangelie is beschreven als “het goede nieuws” en de Evangelie beginselen zouden ongeacht op welke deel van de aarde je ook woont hetzelfde moeten zijn. 

Ik zal nooit een korte ontmoeting vergeten die ik had met een missionaris uit Afrika (u leest het goed. Hij was een missionaris NAAR Amerika UIT Afrika). Een wederzijdse vriend nodigde twee van ons uit om te lunchen. Aan het einde van de ontmoeting keek mijn nieuwe Afrikaanse vriend me in de ogen en zei:

“Alstublieft stuur niet meer Amerikaanse missionarissen naar ons land. Het Amerikaanse Evangelie is niet welkom in ons land. De boodschap van rijkdom en welvaart werkt niet voor ons volk. De meesten doen wat ze kunnen om hun families te voeden en in leven te blijven. Het Amerikaanse Evangelie is een vals Evangelie. Het vernietigd onze mensen door valse hoop in een materialistische zegen te creëren.”

Net vorige week had ik een gesprek met een andere Christelijke jonge man die in Amerika op bezoek was. Het lijkt er op dat een van de gezinnen waar hij verbleef hem had uitgenodigd om met hun mee te gaan naar de kerk op zondagmorgen. Toen ik hem tegen kwam die middag vroeg ik hem hoe de “dienst” was geweest.
“Ik was echt teleurgesteld Coach. Geen bloed, geen kruis, geen zonden, geen berouw en geen tranen. De hele dienst ging over materiële zegeningen. Zijn alle Amerikaanse kerken zo?"

Het Evangelie moet universeel zijn. De boodschap moet overal gelden voor alle mensen. Een groot deel van het Evangelie wat gepreekt wordt van de kansels in Amerika is niets meer dan Christelijk-humanisme.

Humanisme is het geloofsysteem dat de mens in het middelpunt van alles zet. Het is precies het tegenovergestelde van het Christelijke Evangelie. Jezus roept iemand om zijn leven af te leggen. Amerikaans Christendom leert hoe Jezus je leven kan verbeteren.

Jezus gaf Zijn leven opdat wij zouden leven. De ware Evangelie boodschap eist van een individuele bekeerde om ook te sterven… te sterven voor de dood, voor de zonde, onze eigen egoïstische natuur. Amerikaanse Christendom eist geen gehoorzaamheid aan het Woord. Amerikaans Christendom vermijdt offers. Het gaat allemaal over wat je van Jezus kunt krijgen.

Zoals mijn vriend Flip het graag zegt: “iedereen wil Jezus volgen tot ze er achterkomen waar Hij naar toe gaat. Hij is op weg naar een kruis en Hij vraagt jou om elke dag je kruis op te nemen en Hem te volgen.”

Jezus leerde dat om echt te leven men moet sterven.

Dat is niet de boodschap die het Amerikaanse Evangelie brengt.

Zou de boodschap van Rick Warren’s “doelgericht leven” verkopen in Syrië waar Christenen worstelen om aan de zelfmoordcommando’s te ontsnappen die jagen op volgelingen van Christus? Zou het “Je Beste leven Nu” van Joel Osteen werken voor degenen in de sloppenwijken van Indonesië, waar kinderen op stortplaatsen opzoek zijn naar een maaltijd? Zou het programma van Trinity Broadcasting Network de verduisterde harten van Ethiopië bereiken waar miljoenen ontheemde mensen strijden voor de eenvoudige levensbehoeften?

Zal de preek van uw dominee van vorige week vrijheid en bevrijding brengen aan het door oorlog verscheurde Soedan? Zo niet dan is het totaal geen Evangelie.

Afgelopen zondag zette ik de TV aan om te zien wat voor “prediking” er was in de ether. Ik luisterde naar delen van drie verschillende boodschappen in de 15 minuten die ik aan kon. Een dominee sprak over het overwinnen van stress, een andere sprak over het versterken van uw huwelijk en de derde over onze behoefte om Israel te verdedigen.

“Geen bloed, geen kruis, geen zonde, geen berouw en geen tranen.”

Ik kon niet helpen te denken aan mijn Afrikaanse missionaris vriend:… "Alstublieft stuur geen Amerikaanse missionarissen meer naar ons land."

Amerika is een puinhoop omdat de kerk een puinhoop is.

Judas 1:3-4
3 Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning, tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. 4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen – reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven – goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen. 

Welvaart is in het Evangelie. Gezening is in het Evangelie. Huwelijk is in het Evangelie. Blijdschap is in het Evangelie. Ze maken allemaal deel uit van het Evangelie, maar geen van hen alleen, is het evangelie.

Het Evangelie spreekt over geestelijke dingen. Jezus maakt dit duidelijk in Johannes 3. Het meeste wat we horen in onze kerken zijn natuurlijk (materiële) dingen. Als je een eerlijk zelf onderzoek doet, zul je vinden dat veel van je gebedstijd besteed aan het vragen aan God om “dingen”.

En het werkt niet, Amerika. Het leven veranderende Evangelie kan een verduisterd hart redden. Een leven verbeterend Evangelie kan dat niet. Zonde en verlossing is prediking op harde rots. Gezondheid en welvaart prediking is zinkend zand.

Ik kwam een studie tegen deze week waar alle Christelijke Amerikanen bij stil zouden moeten staan. Volgens een recente studie van het Guttmacher Institute: “Van alle vrouwen die een abortus onderging, gaf bijna drie kwart aan een religieuze overtuiging te hebben. Het grootste deel waren protestant (37 procent) en de meesten van de rest zeiden katholiek te zijn (28 procent)…”

Het rapport voegt toe: “waarom aborteren Christen hun kinderen? Ze begrijpen niet volledig het Evangelie en zijn niet gedisciplineerd. Zij kennen Jezus en aanvaarden Hem als redder maar begrijpen of kennen zijn heerschappij niet.

Tijdens het ochtendgebed met mijn vrouw ik betrapte mezelf er op weer op God te vragen om “mijn spullen te zegen.” Je weet hoe dat gaat. Ik was aan het bidden voor Michele, voor bescherming voor onze kinderen en de gunst van God op ons leven. En dit zijn allemaal nobele dingen. Maar het sterven van je zelf betekend dat die dingen niet meer voorop zouden moeten staan in mijn Christelijke wandel.

“Gebruik mij Heer, verander mij Heer, vergeef mij Heer, geleid mij Heer, spreek door mij heen Heer, verlos mij Heer” Dat zijn de gebeden van iemand die Christus lief heeft.

Als de preken die je hoort niet relevant zijn op elk continent op aarde… als je een veramerikaniseerd, humanistisch, zelf-verbeterend Evangelie hoort… een Evangelie dat niks van je vraagt… dan hoor je totaal geen Evangelie.

"geen bloed, geen kruis, geen zonde, geen berouw en geen tranen”. 

Het “gemak geloof” tapt de kracht uit het Evangelie. Amerikaans Christendom heeft wat vervolging nodig. Vervolging brengt toewijding. Amerikaanse Christenen houden niet van het dragen van kruisen.

Bron: http://www.newswithviews.com/Daubenmire/dave336.htm

Openbaring 3,14-22 Aan Laodicea
14 En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea:
Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: 15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! 16 Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. 17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. 19 Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.
20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.
21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
22 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten