zaterdag 30 november 2013

Is de anti christ een hybride?

Door zonden veranderd een zegen in een vloek. De oordelen in openbaringen zijn het uiteindelijke gevolg van de zonden van de mensen. En zoals zonden vanaf het begin op aarde werden gepleegd, zo vinden geloof ik de oordelen in de eindtijd in eenzelfde volgorde plaats. De Here Jezus heeft echter de dood overwonnen en de vloek opgeheven!

Jakobus 1:13-15
13 Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. 14 Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. 15 Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.

Het begint allemaal bij de eerste zonde in Genesis: Eva die luistert naar satan en een zonde begaat uit lust en begeerte. Ze baarde Kaïn die zijn broer doodsloeg.

Genesis 3:4-6 De eerste zonde
4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. 6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.

Deze verleidingen voor Eva vinden in de eindtijd geloof ik hun ultieme voltooiing.
- goed om van te eten
- een lust voor het oog
- begeerlijk om verstandig te worden.

De gevolgen van het niet luisteren naar God
De gevolgen van het luisteren naar een andere stem dan de stem van God leidde volgens mijn tot een letterlijk inmenging op aarde van buitenaf. God gaf de mens over in de macht van die andere stem.

2 Petrus 2:19
19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

Eva luisterde naar Satan en at uit lust en begeerte van de appel. Het gevolg lijkt wel te zijn dat de engelen die satan volgen, gaan lusten naar de vrouwen?

Genesis 6:1-4 Het huwelijk der zonen Gods
1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

Uit dit huwelijk kwamen hybriden voort, de reuzen, half engel en half mens. Die gevallen engelen en hun kinderen werden volgens mij vereerd als de Goden. De afgoden uit de Bijbel. Denk ook aan de vele Goden die in het oude Egypte vereerd werden. De zondige mens werd zo geloof ik letterlijk overgegeven in de macht van zijn zonde, de stem waarna men luisterd.

Zo werd ook het volk Israel in de macht van hun ongerechtigheden overgeleverd:

Jesaja 64:7
7 Er was niemand die uw naam aanriep, die zich beijverde om aan U vast te houden. Want Gij hebt uw aangezicht voor ons verborgen en ons aan de macht onzer ongerechtigheden prijsgegeven.

Een mogelijk eindtijdscenario
In de eindtijd zal denk ik de genade tijd voorbij zijn. De mensen zullen zijn overlevend aan de zonden en (weer) letterlijk met de gevolgen er van geconfronteerd worden. Iedereen die achterblijft op aarde zal voor de keus gesteld worden. Aan welke stem ben je gehoorzaam, naar welke stem luister je? De stem van God of de misleidende stem van satan?

Er is een mogelijk scenario waarmee dit alles zou kunnen plaats vinden.

1 Het zesde hoofdstuk van Genesis gaat over gevallen engelen die hun plek in de hemel verlieten en zich met menselijke vrouwen kruisten. Uit dat huwelijk ontstonden de hybride reuzen. Het nummer 6 verwijst daarom geloof ik naar inmenging op aarde van buiten en de komst van kruisingen(hybride) tussen engelen en mensen.

2 De gevallen engelen komen in de eindtijd (weer) naar de aarde. Dat blijkt volgens mij uit het zesde zegel, de zesde bazuin en de zesde schaal. Maar vooral uit het nummer van de anti christ: 666! Misschien dat ze zich voordoen als de teruggekeerde Goden uit de oudheid.

De anti christ is geloof ik weer een hybride, een “Zoon van de Goden”. Hij zal zich uitroepen tot God. De mensen zullen denk ik luisteren naar “die andere stem” en net als hem willen worden. “U zult zijn als God”, had satan Eva belooft. Ze zullen dan het merkteken van het beest ontvangen en zelf ook misschien letterlijk een hybride worden. Zo worden de mensen overgeleverd in de macht van degene naar wie ze luisterden. Ze worden zelf net zo…

Het nummer 6 lijkt te verwijzen naar inmenging van buiten de aarde
Elk getal in de Bijbel heeft denk ik een dubbele symbolische waarde, goed of kwaad, een zegen of een vloek. Zo lijkt het getal 6 onder andere te verwijzen naar de inmenging van buiten af.

- Het zesde hoofdstuk van Genesis gaat over de komst van de gevallen engelen en het huwelijk met vrouwen. Er worden kinderen uit die huwelijken geboren, de hybride reuzen.

- Het zesde hoofdstuk van de Bijbel gaat over hoe het volk het beloofde land intrekt. In het land wonen echter allemaal volken met reuzen. Ze mochten zich niet mengen met die volken en moesten al de volken uitroeien.

Numeri 13:32-33 De twaalf verspieders
32 Ook verspreidden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden, door te zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt, en alle mensen die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte. 33 Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen.

- Van een reus wordt verteld dat hij zes vingers en zes tenen had. Dat is een normale mensenhand plus een. De nummer zes lijkt weer te verwijzen naar iets wat extra toegevoegd is, of er mee gemengd is.

2 Samuël 21:20-21 De Gibeonieten en het huis van Saul
20 Toen was er wederom strijd te Gat; en daar was een man van zeer grote lengte, die zes vingers aan zijn handen en zes tenen aan zijn voeten had: vierentwintig bij elkaar; ook deze stamde af van Rafa. 21 Hij hoonde Israël, en Jonatan, de zoon van Sima, Davids broeder, versloeg hem.

De gevallen engelen komen in de eindtijd naar de aarde
In Openbaringen staat dat satan en zijn engelen in de eindtijd uit de hemel worden gegooid op aarde. In de Bijbel wordt naar engelen wel verwezen als sterren. Het zesde zegel van openbaringen gaat over de sterren des Hemels die op aarde vallen.

Openbaring 6:12-13 De eerste zes zegels geopend
12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.

Verder wordt weer naar de val van satan verwezen in openbaringen 12. Daar zou je 2 keer 6 van kunnen maken.

Openbaring 12:7-12
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Daarom geloof ik dat er weer gevallen engelen net als in Genesis 6 naar de aarde komen die zich zullen mengen met de mensen.

Maar ook de zesde bazuin verwijst naar de komst van engelen of het los laten van engelen.

Openbaring 9:15-16 De zesde bazuin
15 En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. 16 En het getal der legerscharen van de ruiterij was tweemaal tienduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun aantal.

De wezens, sprinkhanen, die op aarde komen uit de put tijdens de vijfde bazuin lijken meer demonen te zijn, ze komen van beneden. De wezens van de zesde bazuin echter kunnen heel goed hybriden zijn afkomstig van bijvoorbeeld die vier engelen. Engelen komen van boven. Net als de wateren van de zondvloed in de tijd van Noach van beneden en van boven kwamen, zullen de boze geesten de aarde in de eindtijd overspoelen. In Genesis 6 kondigt God ook de komst van de zondvloed aan. In Genesis 7 vind dan de zondvloed plaats. Het nummer 7 staat voor voltooiing.

Een zelfde soort verschil bestaat er tussen de vijfde en de zesde schaal. De rivier de Eufraat lijkt te verwijzen naar een soort overgang naar een andere dimensie van waaruit de gevallen engelen of boze geesten op aarde komen. Het verwijst dan naar een inmenging op aarde van buiten de aarde.

Het nummer van de anti christ is 666!
De nummer 6 lijkt dus steeds te verwijzen naar inmenging en hybriden. Het nummer van de anti christ is echter 666. De anti christ lijkt hiermee wel in alles een hybride te zijn: in zijn lichaam, ziel en geest. Misschien dat daarom het nummer 6 drie keer herhaald wordt?

Openbaring 13:16-18 Het beest uit de aarde
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Ik denk dat als satan met zijn gevallen engelen op aarde worden gegooid de anti christ gepresenteerd wordt als de “Zoon van de Goden”. De redder, de Messias van de mensen. De kruising tussen de engelen en de mensen net als Jezus.

Hij zal onderdeel zijn van de voltooiing van de zonde: als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. De anti christ zal uiteindelijk dood en verderf zaaien.

De mensen in de eindtijd zullen dan denk ik aan dezelfde verleidingen blootgesteld worden als Eva.
- goed om van te eten
- een lust voor het oog
- begeerlijk om verstandig te worden.

De anti christ zal komen als een engel van het licht. Hij zal geloof ik de mensen alle lichamelijk genot voor zal houden die maar mogelijk is. Hij zal er het prachtig en heel begeerlijk uitzien en hij zal de mensen denk ik eeuwig leven als God beloven

2 Korintiërs 11:14
14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

De leugens van Satan in de eindtijd

Deze beloften hield satan Eva voor in de hof van Eden:
- Gij zult geenszins sterven,
- Uw ogen zullen geopend worden,
- Gij zult zijn als God kennende goed en kwaad

Dezelfde leugen zal denk ik weer vooraf gaan aan dezelfde zonden. De mensen die Jezus afwijzen zullen geloof ik naar die andere stem luisteren en in dezelfde val trappen. De mensen zullen van de appel eten uit lust en begeerte en onder invloed van een leugen.

God stuurt een dwaling waardoor ze de leugen geloven:

2 Tessalonicenzen 2:9-12
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.
(diens komt verwijst naar de komst van de anti christ)

De anti christ zal zich uitroepen tot God en de mensen zullen denk ik net als hem willen worden. Ze zullen hem en zijn beeld aanbidden en zullen dan het nummer 666 ontvangen en ook zelf denk ik letterlijk een hybride worden. Zo worden ze overgeleverd in de macht van degene naar wie ze luisterden en ondergaan dezelfde eeuwige straf.

2 Tessalonicenzen 2:3-4 De wederkomst des Heren
3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Met de komst van de anti christ, de zoon van de Goden, lijkt ook de Bijbel in vervulling te gaan. Daarom zullen veel naamchristenen hem denk ik aannemen als de echte. Het kan de reden zijn voor de grote afval van gelovigen. Hoewel veel mensen denken dat we nu al in de afval zitten, geloof ik dat de anti christ wel eens de grote oorzaak kan zijn. Zijn komst wordt ook samen genoemd met de afval door apostel Paulus.

De mensen zullen geloof ik door het merkteken te ontvangen een soort hergeboorte ondergaan en zo “Zonen van de Goden” worden. Net als de gelovigen in Jezus zonen van God worden.

Johannes 1:12-13
12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

Maar de anti christ zal een levende leugen zijn! Hij zal geloof ik letterlijk de Zoon van satan zijn. De mensen zullen geen Zonen van God worden maar juist zonen van satan. Ze zullen satan als vader hebben!

Johannes 8:44
44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

De valse profeet
De valse profeet zal in dienst van de anti christ staan om de mensen verleiden om de anti christ aan te nemen.

Openbaring 19:20-21 Het beest en zijn profeet overwonnen
20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

Er komt dus
- een leugen
- een dwaling
- verleidingen

Naar God luisteren
Dit is een studie naar een dergelijk scenario. Hoe het ook zal gaan, voor onze ogen is het zich nu aan het ontwikkelen en wordt het georganiseerd. Iedereen die niet naar God luistert, zoals Adam en Eva, kunnen dezelfde gevolgen van oorzaak en gevolg ondervinden. God kan je overgeven in de macht van je zonden. Als je van God wilt winnen en zelf God wilt zijn, zul je in de leugen van satan trappen. Satan is een engel van het licht. Dus zul je denken dat je door naar hem te luisteren als God kunt worden. Maar het zal een leugen blijken te zijn…

Jezus heeft de vloek die op de mensen rust ongedaan gemaakt. Hij heeft overwonnen! Hij is God! Door zijn offer en het geloof in Hem krijg je genade. Zoek Hem. Hij is altijd dichtbij! Zijn schapen kennen Zijn stem. Ze luisteren en volgen geen andere stem!

Lucas 11:9-10 Het bidden
9 En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. 10 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden.

zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/anti-christ.html
Deel 2: Het moderne Babel en de anti christ

donderdag 28 november 2013

Ongeveer 35 vulkanen barsten momenteel uit op de wereld

Link: http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2013/11/27/about-35-volcanoes-are-currently-erupting-across-the-globe/

Een teken van de eindijd?

Matteüs 24:1-14 Rede over de laatste dingen
1 En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot Hem om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. 2 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.
3 Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. 6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. 8 Doch dat alles is het begin der weeën. 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. 12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

Meer artikelen >

Concentratiekampen in Amerika

YouTube: http://youtu.be/WlnMT8yBjRw

Zie ook:
- De komende Christen vervolging! - 26-2-13
meer >

woensdag 27 november 2013

'Grootste Moord op christenen in Syrië' Genegeerd

De ergste slachting van Christenen – compleet met massagraven, martelingen tot de dood er op volgt, vrouwen en kinderen en het verwoesten van kerken – vonden onlangs plaats in Syrie door de handen van US gesteunde Jihadi “rebellen”. De Amerikaanse regering en hun spreekbuis “mainstream media” zijn, zoals gewoonlijk, stil (dat is als ze niet actief proberen de zaken te minimaliseren).

Het bloedbad vond plaats in Sadad, een eeuwenoude Syrisch-orthodoxe Christelijke woonplaats, zo oud dat het al in het Oude Testament wordt vermeld. De meeste inwoners in de regio zijn arm, omdat Sadad is gesitueerd in afgelegen woestijn tussen Homs en Damascus. (woestijngebieden zijn tot nu toe, blijkbaar de enige plaatsen in Syrië waar Christenen zich veilig voelen; 600 Christelijke families waren eerder gevlucht naar het toevluchtsoord, alleen om te worden gevolgd door de Jihad).

Eind oktober, viel de US gesteunde “oppositie” Sadad binnen en bezette het voor een week, tot ze werden verdreven door het nationale leger. Naast de wreedheden, 45 Christenen – waaronder vrouwen en kinderen – werden vermoord, verscheidene doodgemarteld, werden er 14 kerken (sommige oude) verwoest. De lichamen van 6 mensen van een familie in de leeftijd van 16 tot 90 werden gevonden op de bodem van een put (een steeds vader voorkomend lot van de “onmenselijke” Christenen).

Lees verder:
http://m.cbn.com/blogs/ibrahim/archive/2013/11/21/largest-massacre-of-christians-in-syria-ignored.aspx

Zie ook:
- EU: monitoren "intolerante" burgers - 2-11-13
- Massale vervolging losgebarsten: 200 miljoen christenen doelwit van voornamelijk moslims - 3-8-13
- De komende Christen vervolging! - 26-2-13

dinsdag 26 november 2013

Jeruzalem, Riyadh verbijsterd: Obama maakt Iran 7’de wereldmacht over regionale kwesties, met inbegrip van de Palestijnen

Debkafile’s exclusieve Washington bronnen onthullen: President Barack Obama en de Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry spraken in het geheim af om Iran te verheffen tot de status van 7’de wereld macht. Dit als sterke stimulans voor de ondertekening van de interim-nucleaire akkoord in Geneve op zondag 24 november, voor het naleven van de verplichtingen en voor het dan ondertekenen van een alomvattende overeenkomst.

Terwijl Iran heeft altijd respect geëist en een gelijke status als regionale macht hebben de Ayatollahs in hun wildste dromen nooit verwacht dat hun zo’n grote status zou worden toegekend. Met een gezaghebbende rol, erkend door de zes grote machten, voor de aanpak van problemen in een brede regio die de Perzische Golf, het Midden-Oosten en West-Azie, waaronder Afganistan omvat.

Debkafile’s Iraanse bronnen melden dat Hassan Rouhani en de Minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif deze geweldige prestatie presenteerden aan hun harde lijn critici thuis, die hen beschuldigen van het te veel toegeven op het nucleaire programma van Iran omwillen van een deal met het Westen. We komen thuis van Geneve met de erkenning als wereldmacht antwoorden ze.

De kleine lettertjes van de nieuwe Iran status zijn nog niet op hun plaats maar Westerse bronnen, bekend met de nieuwe VS-Iraanse inzichten, zeggen dat ze niet verbaasd zouden zijn als President Rouhani in toekomstige toppen aan dezelfde kant van de tafel zit als de zes machten waar ze nu mee onderhandeld hebben in Geneve. Zarif zou ook in de toekomst bijeenkomsten van Ministers van Buitenlandse zaken kunnen bijeenwonen als gelijke.

Jerusalem en Riyad zijn verbijsterd over deze ontwikkeling. Onze Jeruzalem bronnen melden dat premier Banjamin Netanyahu, die het verborgen heeft gehouden voor zijn collega’s in het kabinet, vertrouwelijk overleg heeft met de hoofden van de Israëlische veiligheids- en inlichtingendiensten en het hoge IDF commando over hoe om te gaan met de plotselinge vervanging van Israel door Iran als Amerika’s nr.1 bondgenoot in de regio.

Men er niet aan denken te maken te hebben met een vijandelijk Iran in de rol van onderhandelaar in de door VS gesteunde onderhandelingen met de Palestijnen.

Het Saoedische koningshuis heeft vergelijkbare angst en is diep verwikkeld boze discussies. Sommige Westerse en Israëlische Debkafile bronnen in de beide hoofdsteden zeggen dat Israel en Saudi Arabia beide vinden dat de promotie van Iran als Wereld Status zelfs meer schokkend en schadelijk is dan het streven naar nucleaire wapens. Beiden hadden van de Obama administratie niet zo’n extreem gezicht verwacht.

Debkafile heeft alle details in bezit van de geheime US-Iran overeenkomst tussen Kerry en Zarif in Geneve en die goedgekeurd werden door de Russische en Chinese Ministers van Buitenlandse zaken. Ze zullen onthuld worden in de komende wekelijkse Debka uitgave nr. 613 volgende week vrijdag 29 november.

Bron: http://www.debka.com/article/23476/

De Nieuwe Wereld Orde machten spelen weer eens een vies spelletje. Het wordt wel herkenbaar zeg. Je moet gebruik maken van zulke landen als Iran om te komen tot het doel. Net als ze met Hitler deden. Het doel heiligd de middelen.

Als Israel nu Iran aanval en als daarna de omringende moslimlanden Israel gaan aanvallen zal God Israel verdedigen en komen al de voorspellingen in de Bijbel over de afstraffing van die volken uit. Dat staat te gebeuren. 


Zie ook:
Amerika laat Israel in de steek en roept met Iran een vloek over zichzelf uit - 25-11-13
- “We bluffen niet.” Israel klaar om Iran alleen aan te vallen, zegt nationale veiligheid adviseur van Netanyahu - 22-11-13
- Gevolg Geneva: Iran wordt een kernmacht, gevolgd door Saoedi’s. Israel verliest vertrouwen in Obama - 9-11-13
- Toespraak Israëlische President Minister Benjamin Netanyahu Algemene Vergadering VN - 2-10-13
meer >

maandag 25 november 2013

Amerika laat Israel in de steek en roept met Iran een vloek over zichzelf uit

'Akkoord Iran historische vergissing'
http://www.zie.nl/video/overige/Akkoord-Iran-historische-vergissing/m1mzbedf2o94


Genesis 12:1-3 De roeping van Abram
1 De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Het was toch voor een belangrijk deel in Amerika’s hand om te helpen voorkomen dat Iran atoomwapens kan ontwikkelen. Iran heeft vele malen gedreigd Israel te vernietigen. Amerika geeft dus indirect aan dat ze achter dat plan staan. Als Israel zich straks gedwongen voelt Iran aan te vallen en Amerika zal ook daaraan niet meewerken, zullen ze geloof ik zeker terug betaald krijgen dat waarmee Israel anders zou zijn vernietigd: atoomwapens.

Als dit beleid van Amerika zo doorgaat, kun je er op wachten voor de eerste atoomwapens in Amerika tot ontploffing worden gebracht. God laat het op hun eigen hoofd neer komen. Je vraagt je af wat er van Iran zal overblijven. Weinig of niets…

Atoomwapens gericht op Israel is zeker een grens. Wat Netanyahu ook zegt: men begaat hier een historische vergissing. De God van Israel bluft niet! De wereld gaat op zijn kop. De eindtijd staat voor de deur. Ben je er klaar voor?

Zie ook:
- “We bluffen niet.” Israel klaar om Iran alleen aan te vallen, zegt nationale veiligheid adviseur van Netanyahu - 22-11-13
- Gevolg Geneva: Iran wordt een kernmacht, gevolgd door Saoedi’s. Israel verliest vertrouwen in Obama - 9-11-13
meer >

zaterdag 23 november 2013

Elfde hoofdstuk van de Bijbel en de aanslag op de Twintowers

Aanslag World Trade Center op 9-11

In de Bijbel heeft elk getal ook een symbolische betekenis. Die symbolische betekenis kun je geloof ik afleiden uit de eerste hoofdstukken van de Bijbel. In het elfde hoofdstuk van Genesis wordt de bouw van de toren van Babel beschreven. Dat de aanslag op het World Trade Center op 9-11 is gepleegd is denk ik geen toeval. De nieuwe WTC toren die oprijst in plaats van twee staat geloof ik symbolisch voor een nieuwe de toren van Babel.

Genesis 11:1-9 De torenbouw van Babel
1 De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. 2 Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. 3 En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. 5 Toen daalde de HERE neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, 6 en de HERE zeide: Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. 7 Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. 8 Zo verstrooide de HERE hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. 9 Daarom noemt men haar Babel, omdat de HERE daar de taal der gehele aarde verward heeft en de HERE hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft.

De dollar is het symbool van de wereldhandel. Op het biljet van een dollar staat een piramide afgebeeld. Let op de top van de piramide met het oog er in. Dat is geloof ik de top van de nieuwe toren van Babel die tot de hemel reikt.

Het doel is denk ik om de wereld weer een te maken zodat alles wat men denkt te doen mogelijk is. De World Trade Center is een symbool van dat streven: de komst van een wereldhandel (en munt) en de Nieuwe Wereld Orde.


De aanslag op de beide torens vernietigde als het ware de oude orde en nu reist er een nieuwe orde uit op. Een nieuwe toren van Babel. De aanslag werd geloof ik gepleegd door de krachten achter de Nieuwe Wereld Orde en heeft volgens mij niks met de islam of zogenaamde islamitische strijders te maken.

De nieuwe toren van het World Trade Center is opgebouwd uit twee drie hoeken, of twee piramides. Een met de punt naar beneden en een met de punt omhoog. Volgens mij staat het symbolisch voor het samengaan van het aardse, punt omhoog, met het hemelse, punt naar beneden. Ik geloof dat uit dat samengaan de hybride de anti christ voortkomt. De anti christ is denk ik de top van de toren die het bouwwerk compleet maakt. De toren waarvan de top tot de hemel reikt.
Dezelfde symboliek vind je terug in de ster van David en in het logo van de vrijmetselaars. De passer en winkelhaak van de vrijmetselarij bestaat uit twee driehoeken die samen gaan. De anti christ is de sluitsteen van het bouwwerk van de vrijmetselaars.


Zie ook:
- Deel 2: Het moderne Babel en de anti christ - 1-6-13
- De anti christ deel 1: Symboliek in de Freedom Tower, het nieuwe World Trade Center in New York - 22-5-13
meer >

vrijdag 22 november 2013

“We bluffen niet.” Israel klaar om Iran alleen aan te vallen, zegt nationale veiligheid adviseur van Netanyahu

(Jerusalem, Israel) – Het plan is klaar. De luchtmacht is getraind. Alles staat op zijn plek. Als Prime Minister Netanyahu zou besluiten tot een volledige aanval op de nucleaire installaties van Iran is het Israëlische leger klaar om de strijd aan te gaan. Ze zijn klaar om dat alleen te doen zonder ondersteuning van Amerika of andere geallieerde ondersteuning. En Israel zal slagen.

Dit was de boodschap in de recente dagen van Yaakov Amidror de vertrekkende nationale veiligheid adviseur van Netanyahu. De boodschap houd de Midden-Oosten analisten druk bezig.

Lees verder: http://flashtrafficblog.wordpress.com/2013/11/21/we-are-not-bluffing-israel-ready-to-strike-iran-alone-says-netanyahus-outgoing-national-security-advisor/

De wereld is gewaarschuwd. Het kan zo van de een op andere dag gebeuren en het zal alles op aarde veranderen! Niets zal straks meer zijn zoals je dacht dat het was.

Zorg dan dat je Bijbelse vaste grond onder je voeten hebt. Hou je vast aan de waarheid!

Zie ook:
- Gevolg Geneva: Iran wordt een kernmacht, gevolgd door Saoedi’s. Israel verliest vertrouwen in Obama - 9-11-13
- Toespraak Israëlische President Minister Benjamin Netanyahu Algemene Vergadering VN - 2-10-13
meer >

woensdag 20 november 2013

Watchman Video Broadcast de Goddelijke vonk deel 3

YouTube: http://youtu.be/DkOreNIGrrM

Pastor Mike bespreekt het vierde koninkrijk en Nebuchadnezzar's droom uit het Bijbelboek Daniel. Hij gaat verder in deze grondige studie over machten, de tweede van de vier listen van de duivel waar we tegen vechten volgens de Bijbel en deel uitmaken van het vierde koninkrijk. Deze video onderzoekt wat de Bijbel heeft te zeggen over machten en specifiek hoe de macht van de vlam betrekking heeft op de "goddelijke vonk" en wat hun spirituele betekenis is.

Hoe kunnen gelovigen deze strijd winnen? Je moet opnieuw geboren zijn en de hele wapenuitrustig van God aan doen:

Efeziërs 6:11-13
11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-babylon-valse-religie.html
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

Update:
Het lijkt wel of wij mensen zelf de toegang vormen voor het beest om "uit er te komen". Hij stijgt dan op uit de put via de 33 wervels van de wervelkolom om in de "koepel van het hoofd" te komen. Daar zal hij plaats nemen op de troon. Het oog van Horus, de pijnappelklier zal opengaan en hij zal schijnen als een engel van het licht. U zult zijn als God beloofde satan Eva.

De mens is voor satan een portal tot de hemel. De top van de toren van babel die reikt tot de hemel. De wervelkolom zou je dan kunnen vergelijken met de piramide en de top er op met het hoofd. Maar er lijkt ook een piramide te bestaan met de top juist naar beneden.

Door nou een kruising te maken ontstaat een hybride. Daar lijkt het idee vandaan te komen van de kruising van de twee piramiden. Een met de top naar boven en een met de top naar beneden.

Dat geeft de top van de piramide naar beneden de mogelijkheid om "er uit te komen". De toegang die de mens heeft (kan hebben) tot God wordt zo misbruikt door satan om op de troon van God plaats te nemen. Het menselijk lichaam is de portal tot die dimensie.

Dat is hetzelfde als een gruwel, het beest de hybride tussen gevallen engelen en mensen, te plaatsen in de tempel, in het heilige der heiligen.

Maar de Here Jezus behoort op die troon in je hoofd te zitten! Gods wil behoor je te doen.

Als je het merkteken ontvangt en satan plaats neemt op de troon in je hoofd om toegang tot de hemel te krijgen zal God je misschien daarom voor eeuwig verwerpen omdat Hij satan die toegang tot de hemel niet wil geven. Je zult net als satan denk ik voor eeuwig die toegang geweigerd worden en geen contact met God is meer mogelijk:

Openbaring 14:9-13
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

maandag 18 november 2013

Upcoming UN climate talks in Poland could lay foundation for global pact

Climate envoys from rich countries, emerging economies and low-lying nations at risk of being swamped by rising seas will meet in Poland for the next two weeks to lay the groundwork for a new global warming pact.

Though no major decisions are expected at the conference starting Monday in Warsaw’s National Stadium, the level of progress could be an indicator of the world’s chances of reaching a deal in 2015. That’s the new watershed year in the UN-led process after a 2009 summit in Copenhagen ended in discord.

Lees verder: http://www.trunews.com/upcoming-un-climate-talks-poland-lay-foundation-global-pact/

De klimaat wetten en belastingen kunnen wel eens de basis gaan vormen van de Nieuwe Wereld Orde, het vierde rijk en het merkteken van het beest.

Zie ook:
- Nieuw uitvoeringsbesluit geeft Obama bijna onbeperkte macht - 12-11-13
- Het merkteken van het beest en een belasting op koolstof - 28-9-13
- Nieuwe “slimme” electriciteit- en gasmeter eenvoudig van buitenaf te blokkeren - 4-11-13
meer >

dinsdag 12 november 2013

Nieuw uitvoeringsbesluit geeft Obama bijna onbeperkte macht

Obama ondertekende vrijdag een nieuw uitvoeringsbesluit dat hem en de federale overheid onbegrensde macht geeft over alle fossiele brandstoffen, land, water, lucht en ruimte.

Onder het mom van het omgaan met de opwarming van de aarde kan het nieuwe besluit gebruikt worden om elke actie tegen je te ondernemen. Van het voorkomen dat je veranderingen aanbrengt aan je eigendommen tot elke activiteit die mogelijk kan leiden tot het verhogen van broeikasgassen.

Uitvoerende orders zijn als eerste ongrondwettelijk omdat ze wetten creëren buiten het wetgevingsproces om. Dat is dictatuur in je gezicht!

Met een streep van de pen gebruikte Obama vrijdag zijn uitvoerende bevoegdheden om het klimaatbeleid te verheffen en onder controle te krijgen in een poging om de duurzame initiatieven te stroomlijnen – en mogelijk het wetgevingstoezicht te omzeilen en de federale agenda van de staten onder druk te zetten.

De uitvoerende order stelt een commissie aan van landelijke en plaatselijke ambtenaren die adviseren over hoe er kan worden gereageerd op zware stormen, bosbranden, droogtes en andere mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen. De commissie bevat gouverneurs van zeven staten – allemaal democraten – en de Republikeinse gouverneur van Guam, een Amerikaans grondgebied. Veertien burgemeesters en twee andere lokale leiders zullen ook deelnemen aan de commissie. Maar drie van de aangewezenen zijn Democraten.

De commissie zal kijken naar geld dat uitgegeven wordt aan wegen, bruggen, overstromingsmaatregelen en andere projecten. Uiteindelijk zal het adviseren over hoe structuren beter bestand kunnen worden gemaakt tegen de gevolgen van klimaatveranderingen zoals de stijging van de zeespiegel en warmere temperaturen.

“We zullen het nodig hebben ons voor te bereiden. En daarom beschermd dit plan ook vitale sectoren van onze economie en bereid de Verenigde Staten voor op de gevolgen van klimaatveranderingen die we niet kunnen vermijden,” zei de President in juni toen hij voor het eerst een klimaatactieplan starte. “Staten en steden overal in het land nemen al op zich om klaar te zijn…”

En we zullen samenwerken met gemeenschappen die hulp zoeken om zich voor te bereiden op droogte en overstromingen, het beperken van het risico van bosbranden, de bescherming van duinen en natte gebieden die een dubbele functie hebben als groen ruimte en als natuurlijke stormvloedkeringen.”

Het Witte Huis voegde vrijdag in een verklaring toe dat zelfs als de Verenigde Staten handelen om de koolstofvervuiling terug te dringen, ambtenaren ook moeten verbeteren hoe staten en gemeenschappen reageren op extreme weersomstandigheden zoals de superstorm Sandy van vorig jaar. Bouwvoorschriften moeten worden bijgewerkt om klimaatveranderingen te weerstaan en infrastructuur moeten meer weerbaar gemaakt worden.

Critici van het uitvoeringsbevel verklaren dat het alles bij elkaar brengt, van bosbranden tot hevige regen, als een oorzaak van klimaatverandering. – ondanks de wetenschappelijke verklaringen van beide kanten van het debat.

Dit lijkt allemaal een nobel streven, je weerbaarder te maken tegen klimaatveranderingen. Maar draai het nou eens om? Stel te wilt wetgeving introduceren die je macht geeft om alles te controleren en overal je wil op te kunnen leggen.

Dan zoek je naar een “noodsituatie” die de wetgeving “noodzakelijk” maakt. Het klimaat omvat alles en treft alles en iedereen. Onder het mom van klimaatbedreigingen is zulke wetgeving mogelijk net als in oorlogstijd. Als ze de klimaatbedreiging nou eens als een soort oorlogssituatie gaan uitroepen?

Met klimaatbedreigingen kun je zelfs je wil aan de gehele aarde op leggen! Onder het mom van bescherming. En als er geen klimaatbedreigingen zijn dan creëren ze of bedenken ze die wel.

Het is allemaal wolf in schaapskleren…

- Het meest belangrijk onderwerp van onze tijd: Geo-Engineering en chemtrails - 11-7-13
- Het merkteken van het beest en een belasting op koolstof - 28-9-13
meer >

Wereldregering 'Federatie van de Aarde' in oprichting

Politiek, multinationals, media en onderwijs stevig in de greep van globalisten die toewerken naar een één-wereldsysteem

Eliteclubjes zoals de CFR, de TLC en de Bilderbergers, die de wereld onder één groot totaal gecontroleerd eenheidssysteem willen brengen, worden steeds minder vertrouwd door het grote publiek.

De VN is dé internationale organisatie die toewerkt naar een planetaire wereldregering. De VN bestaat echter nog steeds uit onafhankelijke landen, een doorn in het oog van de globalisten. Daarom heeft de World Constitution and Parliament Association (WCPA) een 'Grondwet voor de Federatie van de Aarde' opgesteld, en deze aan wereldleiders voorgelegd om te worden ondertekend. Deze door milieuactivisten, linkse kerken, Nobelprijswinnaars, financiële leiders en New Age pantheïsten opgestelde grondwet voorziet in de oprichting van een nieuw wereldwijd monetair systeem, de massale, socialistische herverdeling van de welvaart, en een definitief einde aan de soevereiniteit van onafhankelijke landen. Kortom: de 'Nieuwe Wereld Orde' is in oprichting.

Novus Ordo Seclorum: de Nieuwe Wereld Orde
'De Aankondiging van de Geboorte van de Nieuwe Seculiere Orde,' is de vertaling van de tekst 'Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum', zoals die op het Grote Zegel van de Verenigde Staten, en tevens het Amerikaanse dollarbiljet, is te vinden. Voordat deze 'Nieuwe Wereld Orde', inclusief een nieuwe wereldmunt, een feit is, moeten er eerst nog een aantal ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd.

De in 1921 opgerichte Council on Foreign Relations (CFR) verklaarde al in 1922 dat er pas duurzame vrede en voorspoed op Aarde kan komen, als er een nieuw internationaal systeem met een wereldregering komt, die een einde maakt aan de onafhankelijkheid van alle landen.

CFR-lid James Warburg, zoon van voormalig Federal Reserve bankier Paul Warburg, ging in 1950 een stap verder, en hield een subcomité van de Amerikaanse Senaat voor dat het niet de vraag is óf er een één-wereldregering komt, maar of deze op vreedzame wijze kan worden gevormd. 'We krijgen een wereldregering, of we dat nu leuk vinden of niet,' sprak hij. 'De vraag is alleen of deze wereldregering er komt door instemming, of door verovering.'

Onderwerping VS aan wereldregering
Oud admiraal Chester Ward, tevens voormalig CFR-lid, waarschuwde in 1975 dat het doel van de CFR de 'onderwerping van de Amerikaanse soevereiniteit en nationale onafhankelijkheid aan een almachtige één-wereldregering' is. Volgens hem is het de CFR die het beleid van de Amerikaanse regering bepaalt.

De CFR, mogelijk gemaakt met geld van dezelfde beruchte namen -zoals J.P.Morgan, Paul Warburg en John D. Rockefeller- die ook de Federal Reserve vormden, werkte na de Tweede Wereldoorlog mee aan de oprichting van de Verenigde Naties. De Amerikaanse delegatie telde tijdens de oprichtingsconferentie maar liefst 47 CFR-leden, inclusief John Dulles (medeoprichter van de CFR), Nelson Rockefeller, en Sovjetspion Alger Hiss, de secretaris-generaal tijdens deze eerste VN-conferentie.

Veel bekende prominenten zijn ooit directeur van de CFR geweest, bijvoorbeeld Zbigniew Brzezinkski (de grote man achter Jimmy Carter en Barack Obama), Paul Volcker, George H.W. Bush, Henry Kissinger, David Rockefeller, Alan Greenspan en Richard ('Dick') Cheney. De CFR controleert multinationals zoals BP, Mercedes-Benz, General Motors, General Electric, Ford, Chrysler, IBM, AT&T, Sears, American Express, diverse concerns van de Rockefellers, en media zoals Newsweek, Reader's Digest en de Washington Post.

Duistere New Age basis van de Club van Rome
Veel CFR-leden zijn tevens lid van de Bilderbergers en de Club van Rome, die in 1968 werd opgericht door wetenschappers, economen, humanisten, industriëlen, en vertegenwoordigers van overheden, die het als hun taak zien de hele wereld te verenigen, te beginnen met het samenvoegen van regio's zoals Europa (de Europese Unie).

Met name in de Club van Rome werd de duistere spirituele kant van het wereldwijde globalisme zichtbaar. Aurelio Peccei, de oprichter, onthulde in Mankind at the Turning Point zijn pantheïstische New Age overtuigingen, door te schrijven over de eenheid tussen mens en natuur, de noodzaak van een 'wereldbewustzijn' en een 'nieuw en verlicht humanisme.' Peccei was een leerling van de Jezuïet Pierre Teilhard de Chardin, misschien wel de bekendste en meest geciteerde New Age occultist, die feitelijk de 'uitvinder' was van het 'Christus bewustzijn' concept, dat ook in kerken steeds populairder wordt.

Onder de leden van de club bevinden zich veel New Age sprekers en auteurs, alsmede ook VN-officials, leden van de Carnegie- en Rockefeller Foundations, en vertegenwoordigers van pro-abortusgroepen zoals Planned Parenthood. De CFR zelf heeft na de president de controle over de vier machtigste posities in de VS, namelijk Buitenlandse Zaken, Financiën, Defensie, en de Nationale Veiligheid Adviseur. Tevens is bijna iedere ambassadeur en diplomaat een overtuigde globalist. Velen zijn lid van de CFR of de Trilaterale Commissie (TLR). Hetzelfde geldt voor iedere oppercommandant van de NAVO.

Stevige greep op politiek, media en onderwijs
John F. Kennedy en Ronald Reagan waren de enige presidenten die geen lid waren van de CFR en/of de TLR, alhoewel van JFK vermoed wordt dat hij lid was van de CFR-tak in Boston. Ted Kennedy is hier in ieder geval zeker lid van. Het zal tevens geen verrassing zijn dat CFR-leden op hoge posten zitten bij de drie grootste medianetwerken, CBS, ABC, en NBC, en drie van de grootste internationale persbureaus, te weten AP, UPI en Reuters. Tevens zitten talloze bekende kranten en magazines 'in de zak' van de CFR, denk bijvoorbeeld aan de Wall Street Journal, de Washington Post, Time, Life, Fortune, Newsweek, Business Week en Reader's Digest.

De CFR heeft ook een stevige greep gekregen op het onderwijssysteem, universiteiten en uitgevers van schoolboeken. De atheïst John Dewey, die vier van de vijf Rockefeller broers onderwees, wordt beschouwd als de 'vader van het progressieve onderwijs' en onderwees talloze leraren, ook in de Sovjet Unie. Zijn op het humanisme, socialisme en globalisme gebaseerde filosofie is tot diep in het Westerse onderwijs doorgedrongen.

Pantheïsme: God zit in alles wat leeft
CFR-leden geven het niet graag toe, maar het plan voor de Nieuwe Wereld Orde is veel steviger geworteld in spirituele dan in materiële of fysieke overtuigingen. Veel CFR leiders zijn direct verbonden aan de New Age beweging, milieugroeperingen, grote kerkverbanden en de Verenigde Naties. De basis van dit globalisme is het pantheïsme, de visie dat 'God' de som van alles is wat bestaat. God is dus geen persoonlijke God, maar een kracht die in alle levende wezens is te vinden. New Agers geloven dan ook dat mensen feitelijk 'goden' zijn, en dat de 'god-kracht' pas goed kan stromen als de wereld zich verenigd heeft onder één regering en één alomvattend 'verlicht' systeem.

Geloof in superioriteit van Satan
De Theosophical Society (TS) vormde het boegbeeld van dit New Age globalisme. TS-leider en occultist Alice Bailey richtte Lucis Press op, een tak van Lucis Trust, dat ooit zijn hoofdkwartier bij de VN had. Lucis (van 'Lucifer') Press promootte de superioriteit van Satan, en heeft nauwe banden met de politieke één-wereldgenootschappen en de World Constitution and Parliament Association (WCPA). Oude en tegenwoordige leden waren tevens lid van de TLC en CFR: Robert McNamara, Henry Kissinger, David Rockefeller, Paul Volcker en George Schultz.

Wereldwijde milieuregering en wereldbelastingen
De in de eerste alinea genoemde WCPA heeft een wereldgrondwet voor de toekomstige 'Federatie van de Aarde' opgesteld, waarin wordt opgeroepen tot de snelle vorming van een internationaal monetair systeem en een regerende instantie voor de oceanen, de zeebodem en de atmosfeer, die als 'gemeenschappelijk erfgoed' van heel de mensheid moeten worden gekenmerkt.

Dat betekent dat alle fossiele brandstoffen worden verboden, de welvaart wordt herverdeeld (= de Westerse bevolking veel armer wordt), alle landen en burgers totaal worden ontwapend (behalve de VN), er een einde wordt gemaakt aan alle nationale soevereiniteit en iedere vorm van zelfbeschikking, en er een wereld milieuorganisatie, een wereldrechtssysteem, en een wereldbelastingdienst wordt opgericht.

Banden met talloze bekende organisaties
Onder andere CFR-lid Jesse Jackson, fervent aanhanger van Barack Obama, behoort tot de WCPA. Directeur Philip Iseley kwam van onder andere Amnesty International, de ACLU, Global Education Associaties, Friends of the Earth, de American Humanist Association, SANE (tegen kernbewapening, nu opererend onder de naam Peace Action), Planetary Citizens en het Global Futures Network. Totdat de wereld bereid is de wereldgrondwet te accepteren en de landen hun soevereiniteit -goedschiks of kwaadschiks- hebben opgegeven, is de VN de belangrijkste internationale organisatie waarmee de globalisten toewerken naar de Nieuwe Wereld Orde.

Publiek vertrouwt elite steeds minder
Leslie H. Gelb, emeritus president van de CFR, is van plan om de invloed van de raad uit te breiden tot de sport- en kunstwereld. Uit recente peilingen -van onder andere Times Mirror- blijkt echter dat het algemene publiek steeds minder vertrouwen heeft in dit soort machtige eliteclubjes en hun globalistische doelstellingen. CFR- en TLC-lid Brent Scowcroft, Nationale Veiligheid Adviseur onder Bush, weet dat aan de toegenomen stroom informatie (van onafhankelijke bronnen zoals de alternatieve internetmedia) naar het publiek. 'Daardoor lijkt de invloed (van de elite) af te nemen. Het wordt moeilijker steun te krijgen voor potentieel impopulair beleid.'

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/11/Beast-Tech-7-Wereldregering-Federatie-van-de-Aarde-in-oprichting

Zie ook:
- Verenigde Naties en de komst van de anti christ - 8-11-13
meer >

maandag 11 november 2013

Opstelten: reisgegevens miljoenen Nederlanders opslaan

Om "een kleine honderd" jihadisten te kunnen achterhalen wil minister Opstelten voortaan de reisgegevens van miljoenen Nederlanders opslaan in een grote database. Elke reis van een Nederlander is voortaan verdacht.

Lees verder: http://webwereld.nl/overheid/80037-opstelten-reisgegevens-miljoenen-nederlanders-opslaan

Ja hoor heel geloofwaardig weer allemaal. We kennen de trukjes nu wel. Pfff...

zaterdag 9 november 2013

Gevolg Geneva: Iran wordt een kernmacht, gevolgd door Saoedi’s. Israel verliest vertrouwen in Obama

Israëls meest pijnlijke les uit de tweedaagse conferentie in Genève over het nucleaire programma van Iran is dat de man die de verdediging van de veiligheid van Israel garandeerde, president Barack Obama, nu hand in hand met Teheran marcheert op weg naar een nucleair bewapend Iran.

Dit is de realiteit achter de drukte en opwinding rond de ondertekeningsceremonie in Genève op vrijdag 8 november, en de stroom van gladde woorden om een overtuigend gezicht te geven aan de interim-deal die in elkaar gezet is tussen Iran en de zes mogendheden op donderdag en vrijdag.

President Obama brak het nieuws op NBC donderdag avond: “Er is een mogelijkheid van een gefaseerde overeenkomst waarvan het eerste deel Iran zal stoppen met de verdere uitbreiding van zijn Nucleaire programma. We bieden bescheiden verlichting van de sancties, maar houden de kern sancties intact zodat als blijkt in het verloop van zes maanden, waarin we proberen een aantal grotere problemen op te lossen, ze onder de deal uit willen komen of ons niet de garanties geven dat ze geen een nucleair wapen ontwikkelen, we de sancties weer aan kunnen scherpen,” zei de Amerikaanse president.

Vrijdag morgen toen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry op weg was naar Geneve om samen met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken de laatste fase te ondertekenen, was het nog steeds niet duidelijk wat Iran bereid was toe te geven.

Dat komt omdat iemand bereid was toe te geven wat precies op de overeenkomst “freeze” toegepast kon worden en hoe ver het van “ontmanteling” was. 
Iran heeft in feite alles al bereikt wat nodig is om een nucleaire bom te maken en houd het klaar voor montage. Uranium verrijking zal bovendien doorgaan, zij het in een lage verrijkingsgraad.

Op elk moment kan Teheran besluiten de componenten te assembleren en een bom te produceren. Ze hebben de capaciteit om dit te doen voordat de US of Israel het in de gaten krijgen wat er gebeurd.

Het akkoord wat vrijdag werd ondertekend gaat er automatisch vanuit dat Iran nu behoord tot de landen met nucleaire wapens en ze houden Syrie, Irak en Lebanon al onder hun bescherming. De radicale alliantie van de Iraanse ayatollah Ali Khamenei de Syriër Bashar Assad en Hezbollah Hassan Nasrallah heeft gezegevierd. Het is Israel zwaar gevallen de Obama regering er in te vertrouwen deze alliantie te verbreken voordat ze nog meer geweld en ravage verspreidt in de hele regio.

Voor te vertrekken naar Geneva waarschuwde secretaris Kerry Israel dat de afbraak van de gesprekken zou resulteren in een derde “intifada”.
Maar hij verwees niet naar de Iraanse nucleaire intifade die nu dreigt over Israel en het hele Midden-Oosten.

Voor zijn komst naar Jeruzalem bezocht de Amerikaanse minister Riyadh. Maar er was voor hem niks te bespreken met koning Abdullah en de minister van Buitenlandse Zaken Saud Al-Faisal omdat beiden al hadden geaccepteerd dat er geen kans bestond de Obama regering van zijn gekozen spoor af te brengen wat zal resulteren in een Iran die de vrijheid geniet om een kernwapen te ontwikkelen en geleidelijk verbeterde sancties te verkrijgen.

Enige tijd geleden namen de Saoedi’s wat zij zien als passende preventieve maatregelen. Op 1 januari 2013 reisden kroonprins Salman, vicepremier en minister van defensie naar Islamabad en gaf de opdracht aan Pakistan om nucleaire wapens te bouwen voor een miljarden vergoeding. Die wapens zijn geassembleerd in Pakistan en staan klaar voor overdracht naar Saudi-Arabie op korte termijn.

Vorige week vertelde de voormalige Israëlische militaire inlichtingendienst (AMAN) chief Amos Yadlin een conferentie in Zweden dat als Iran de bom krijgt, “de Saoedi’s niet een maand zullen wachten. Ze hebben de bom al betaald en gaan direct naar Pakistan om op te halen wat ze nodig hebben.”

Dus het aftellen naar een nucleair Saudi-Arabie begint met de ondertekening van de “tussentijdse” Iraanse nucleaire deal in Geneve. Het eerste resultaat zal zijn de inzet van een soennitische moslim Arabier atoombom versus een sjiitische Iraanse bom zijn. Het nucleaire programma van Israel blijft in de al tientallen jaren oude bedrijfspositie. De ontluikende nucleaire impasse zal een verder instabiel element toevoegen aan het gewelddadige Midden-Oosten.

Washington heeft niet de weg van domheid of blindheid gekozen zoals sommige geschrokken Israëlische functionarissen zeggen. Het plan lijkt te zijn om niet alleen Israel een nucleaire uitdaging te presenteren, maar ook om een domper te vormen op de Russische strategische en militaire aanwezigheid in de regio.

Zelfs als deze berekening juist bewijst te zijn zal het jaren duren voor het zich ontvouwd. Premier Binyamin Netanyahu gaf toe dat hij verbijsterd is door de voorwaarden van het akkoord onderhandeld met Iran, noemde het een "monumentale, historische vergissing" en "de deal van de eeuw voor Iran."

Teheran heeft niets toegegeven en ontvangt beperkte opluchting van de sancties, zei hij. De interim-overeenkomst, zei Netanyahu, begraaft de mogelijkheid van een vreedzaam definitief akkoord om het Iraanse nucleaire programma te ontmantelen eens en voor altijd. Israel is niet verplicht zich te houden aan deze overeenkomst en zal alles doen om zich te verdedigen en de veiligheid van de bevolking te bewaken,” zei hij.

Zijn woorden verbergen twee berichten:
1. Israel heeft het vertrouwen in Obama verloren en zijn beloftes de veiligheid van Israel te garanderen en zal daarom voortaan alleen handelen.
2. Israel’s enige overgebleven route is nu de militaire optie tegen de nucleaire capaciteit van Iran – openlijk of heimelijk.

Voor vijf jaar heeft Binyamin Netanyahu herhaaldelijk de wereld gewaarschuwd dat Israel gereed is voor militaire actie om een nucleair bewapend Iran te voorkomen. Elke opeenvolgde herhaling werd ontvangen met steeds minder geloofwaardogheid. Zijn reactie op het akkoord van Geneve is dan ook voor iedereen een aanname.

Bron: http://www.debka.com/article/23428/

Israel bluft niet. Wees gewaarschuwd! Dat het zo ver heeft kunnen komen met Iran komt denk ik doordat God geduld heeft met de wereld. Dat zie je hier letterlijk voor je ogen gebeuren volgens mij! En zelfs nu kan God het nog uitstellen.

2 Petrus 3:8-10 De dag des Heren
8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.


Zie ook:
- Toespraak Israëlische President Minister Benjamin Netanyahu Algemene Vergadering VN - 2-10-13
meer >

Update 9-11-13: Obama calls Netanyahu to discuss Iran negotiations

vrijdag 8 november 2013

Verenigde Naties en de komst van de anti christHet logo van de verenigde naties stelt geloof ik de komst van de anti christ voor. Je kunt 33 vakjes tellen. 32 + 1 = 33 De 33‘ste is de middelste. Het nummer 33 wordt, geloof ik, in occulte kringen altijd geassocieerd met de anti christ. Naast natuurlijk de 666 van de bijbel. De lauwerkrans is het symbool van een koning. Dus wat je dus ziet is de aarde met daarom heen een lauwerkrans. Het logo van de koning der aarde dus. Een koning der koningen!

In wikipedia staat over de lauwerkrans: Een lauwerkrans is een cirkelvormige krans gemaakt van in elkaar hakende takken en bladeren van de aromatische laurier, die het hele jaar zijn groene kleur houdt.

Dat hij “altijd groene bladeren” heeft kan wijzen op eeuwig leven. Dat het er twee zijn die onderaan samengebonden zijn, kan wijzen op het samengaan van hemel en aarde. De anti christ is waarschijnlijk een hybride. Een kruising tussen De Zonen van God (gevallen engelen) met mensen. Misschien is hij ook een engel in het vlees net als Jezus.

Poolster
Als je goed kijkt, kun je zien dat het centrum, het 33’ste vakje (het nummer van de anti christ), op de Noordpool geplaatst is met daarom heen de continenten. Boven de Noordpool bevind zich de poolster. Dit staat in wikipedia over de poolster:
De Poolster, Polaris, is de naam van de ster die dicht bij het verlengde van de aardas aan de hemelpool ligt. Gedurende de nacht lijken alle sterren door de rotatie van de aarde in een baan om de pool heen te draaien, de Poolster beweegt vrijwel niet zodat hij altijd op dezelfde plaats aan de hemel te vinden is.

Dus als je een foto zou nemen op de Noordpool en je houd de sluiter een tijdje open terwijl de aarde draait, dan kun je op de foto zien dat de Noordpool ster stil blijft staan maar alle andere sterren er omheen draaien. Sterren worden in de bijbel altijd geassocieerd met engelen. Het lijkt dan net of alle andere engelen om die ene engel heen draaien…

Jesaja 14:12-14
12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14 ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

Satan heeft een vijfvoudig plan. Een onderdeel daar van is dus: “zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden”.


De algemene vergadering van de Verenigde Naties wacht op de grote wereldleider de anti christ. Boven het spreekgestoelte in het gouden vlak zit het logo. Let op de donkere “hemel” er boven . Het lijkt wel of hij zo uit de hemel gaat komen vallen op aarde. Of laten we zeggen neergedaald (de top van de piramide)… En daar gaat hij straks de mensheid toespreken. Het lijkt wel een scene uit een James bond film. Of zouden die films een opwarmertje zijn geweest?

Wereld Leider
 
 
De anti christ wordt zeer binnenkort de grote wereldleider want hem wordt macht gegeven over alle mensen op aarde:

Openbaringen 13:7-8
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

Alle ontwikkelingen wijzen naar zijn komst, zoals op het dollar biljet te zien is. De piramide met de topsteen met het alziende oog van de anti christ. Met hem, de topsteen, wordt het bouwwerk, de toren van Babel waarvan de top tot in de hemel reikt, voltooid. Of daalt die topsteen van de hemel af naar de aarde? Maar terwijl Jezus de hoeksteen is waarop het gebouw rust is het hier dus andersom… Het schijnt dat de piramide uit 72 stenen is opgebouwd. Dat zou dan het aantal families kunnen zijn die uit Noach voortkwamen en die samen de eerste toren van Babel bouwden.

Als een Feniks uit de as willen ze de anti christ laten oprijzen. Hij zal geloof ik “als een engel van het licht” letterlijk oprijzen uit de dood. Ze zullen misschien zeggen dat het tijdperk van “het licht “ is aangebroken. De mensen zullen dan geloof ik “hoereren” met de anti christ en net zo willen worden als hij. Ze zullen dan ook een “Zoon van de Goden” willen worden!

2 Korintiërs 1:14-15
14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15 Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid;

Zie ook:
- Watchman Video Broadcast 8-7-12, Secrets of the UN Part 2 - 9-7-12
- Watchman Video Broadcast 07-01-12, Secrets of the UN Part 1 - 2-7-12

woensdag 6 november 2013

Sony afsplitsing gaat wereldwijd met biometrische ID gadget

Turkije werkt aan een landelijk project om biometrische identificatie systemen te installeren in ziekenhuizen en apotheken.

Een biometrisch identificatiesysteem is een manier om de identiteit te bevestigen met vingerafdrukken een ader in een vinger of een ander deel van het menselijke lichaam. Het systeem heeft een hogere veiligheid drempel dan wachtwoord authenticatie, want het maakt het moeilijker voor mensen om te doen alsof ze iemand anders zijn. Door de invoering van het systeem streeft de Turkse regering er naar om de identificatie van een patiënt te bevestigen.

Onlangs zijn vijf bedrijven geselecteerd om biometrische systemen voor het project te leveren. Vier van de vijf zijn Japanners en drie - Fujitsu Ltd., Hitachi Ltd. and NEC Corp. – zijn al gevestigd op het gebied van biometrische authenticatie.

Het vierde Japanse bedrijf is mofiria Ltd., gevestigd in Shinagawa Ward, Tokyo, die zich in 2000 afsplitste van Sony Corp.

Sony begon met de ontwikkeling van originele technologie van ader authenticatie systemen rond 2000.

Mofiria’s technologie in de ader verificatiesysteem is relatief eenvoudig en daarom is de grootte van het apparaat klein.

Iemand hoeft alleen maar een vinger op het authenticatie-apparaat te plaatsen waarnaar het de concentratie aders scant in het eerste en tweede gewricht van de vinger. Daarna wordt een nabij-infrarood licht uitzendende diode (LED) geprojecteerd op de gewrichten om een duidelijk beeld van de aders te krijgen, en een Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS) censor neemt een foto van de ader om authentificatie te bewijzen.

Lees verder: http://www.trunews.com/sony-spinoff-goes-global-biometric-id-gadget/

Het merkteken van het beest komt dichterbij:

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Zie ook:
- Politie blij met vingerafdrukfunctie iPhone 5S - 13-9-13
- Alles leid naar de komst van het merkteken van het beest - 4-9-13
- Indians signing life away for biometric ID cards - 13-1-12
meer >

Watchman Video Broadcast de Goddelijke vonk deel 1 en 2

Deel 1:
 
YouTube: http://youtu.be/g4WlAFniIk4

Deel 2:

Link: http://youtu.be/-vTVo1YYv90
(insluiten van deze video werkte niet)

Pastor Mike bespreekt het vierde koninkrijk en Nebuchadnezzar's droom uit het Bijbelboek Daniel. Hij gaat verder in deze grondige studie over machten, de tweede van de vier listen van de duivel waar we tegen vechten volgens de Bijbel en deel uitmaken van het vierde koninkrijk. Deze video onderzoekt wat de Bijbel heeft te zeggen over machten en specifiek hoe de macht van de vlam betrekking heeft op de "goddelijke vonk" en wat hun spirituele betekenis is.

Hoe kunnen gelovigen deze strijd winnen? je moet opnieuw geboren zijn en de hele wapenuitrustig van God aan doen:

Efeziërs 6:11-13
11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-babylon-valse-religie.html
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

maandag 4 november 2013

Nieuwe “slimme” electriciteit- en gasmeter eenvoudig van buitenaf te blokkeren

Bij mij thuis is een nieuwe slimme elektriciteitsmeter geplaatst. Een nieuwe gasmeter komt nog. En precies dat waar ik bang voor was, is mogelijk met de apparaten:

Geblokkeerde meter:
Brandt het controlelampje en is het driehoekje bij “SD” te zien, maar staat er geen “Connect” in het scherm, dan is uw meter van afstand geblokkeerd en kunt u de schakelaar niet gebruiken.

De elektriciteit blijft afgeschakeld totdat deze vanaf afstand weer is vrijgegeven. Na vrijgave van de meter komt er weer “Connect” op het display van uw meter te staan en kunt u de elektriciteit weer inschakelen.


Ze hoeven geen moeilijke tijdrovende dingen meer te doen om je af te sluiten, ze kunnen eenvoudig de meters online op afstand blokkeren en daar mee de elektriciteit en het gas afsluiten. Ook kunnen ze het eenvoudig met een druk op de knop weer aanzetten.

Heel gemakkelijk kunnen ze straks van achter een computer een hele wijk uitschakelen of een hele stad bij wijze van spreke. Wat een macht heb je dan over iemands leven?

Ik denk dat het alles te maken heeft met het komende merkteken van het beest. Als jij weigert het beeld van het beest te aanbidden en het merkteken van het beest niet ontvangt, kun je niet meer kopen en verkopen staat in de bijbel:

Openbaring 14:11-18 Het beest uit de aarde
14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. 


Ook kunnen ze je het leven dus straks verder onmogelijk maken door met een druk op de knop je gas en elektra afsluiten.

Het merkteken van het beest kan ook te maken hebben met een koolstof belasting. Een belasting op alles wat gekocht en verkocht wordt. Mogelijk komt het zo ver dat men maar een aantal uur per dag electra en gas ontvangt.

Onder het mom van de milieubedreigingen wordt zo een controlesysteem over de aarde gelegd. Niet omdat het goed zou zijn voor het milieu maar puur om alle mensen te gaan controleren en te dwingen het systeem van het beest te accepteren.

Lees ook:
http://www.infowars.com/environmental-fascism-the-ecofascists-are-slowly-but-surely-taking-over-america/

zie ook:
- Nieuwe elektriciteitsmeter - 15-10-13
- Het merkteken van het beest en een belasting op koolstof - 28-9-13
- Technologie die het merkteken en het beeld met een geest mogelijk maken
meer >

zaterdag 2 november 2013

EU: monitoren "intolerante" burgers

Controle sociaal gedrag: het voorstel kan kritiek op Islam en feminisme verbieden.

Een beangstigend voorstel wat momenteel wordt overwogen door het Europees Parlement zou overheden opdragen om burgers te monitoren die geacht worden “intolerant” te zijn. Het zou kunnen leiden tot een verbod van alle kritiek op de Islam en feminisme. 

Het Europese kader “Nationale Statuut voor de bevordering van tolerantie (PDF)”, die werd opgesteld door de Europese Raad voor Tolerantie en Verzoening (ECTR), een NGO gevestigd in Parijs, werd vorige maand gepresenteerd aan de Burgerlijke Vrijheden Commissie van het Europees Parlement en staat op punt geïmplementeerd te worden. 

Volgens het Gatestone Instituut staat het statuut voor een “ongekende bedreiging van vrije meningsuiting” en zou het de impact hebben van het “effectief afsluiten van het recht op vrije meningsuiting” door een verbod op “alle kritische uitingen over de Islam en de Islamitische sharia, een belangrijke doelstelling van de Islamitische actiegroepen voor meer dan twee decennia.”

Het belangrijkste doel van het statuut is, volgens het document, gericht op het elimineren van “anti-feminisme” en “Islamofobie” wat betekend dat elke kritiek op de feministische politieke doctrines of de Islamitische religie zou worden beschouwd als het aanzetten tot haat.

Hoofdstuk 4 van het document verklaard dat: “Er is geen noodzaak om tolerant te zijn tegen intoleranten. Dit is vooral belangrijk voor zover het de vrijheid van meningsuiting betreft.” Met andere woorden, het verdelgen van “intolerantie” overtroeft het recht op vrije meningsuiting van miljoenen Europese burgers.

“Op geloof gebaseerde groepen en scholen, aanhangers van een bepaalde godsdienst en zelfs gewoon ouders die hun kinderen bepaalde morele waarden willen leren, worden algemene verdachten van intolerantie, “waarschuwt burgerrechten waakhond European Dignity Watch.
http://www.europeandignitywatch.org/reports/detail/article/the-equal-treatment-directive.html

Het voorstel schrijft voor dat “leden van kwetsbare en kansarme groepen rechten hebben op een bijzondere bescherming”, aanvullend op de algemene bescherming die moet worden verstrekt aan elke persoon binnen de staat.”

Dit geeft in principe een mandaat om het recht op de vrije meningsuiting van de Europese burgers in te trekken om de “extra” rechten van minderheden veilig te stellen zodat ze niet worden beledigd door “intolerante” opmerkingen, zoals het belachelijk maken van zulke groepen, een definitie die waarschijnlijk satire uitsluit.

Het kader pleit voor de invoering van de doctrine door een “speciale administratieve eenheid” in elk van de 28 leden van de EU en “het kan werken onder het Ministerie van Justitie en de macht hebben om strafrechtelijke sancties op te leggen.” Daarnaast zou ook een “Nationale Tolerantie Monitor Commissie” kunnen worden gecreëerd om “tolerantie te promoten”.

“De beginselen van contractvrijheid en de vrijheid om te leven volgens iemands persoonlijke morele standpunten zijn in gevaar om te worden vervangen door een nieuw ontwikkeld concept van “gelijkheid”.

Het zou de vrijheid en zelfbeschikking voor alle Europeanen ondermijnen en het onderwerpt het privé leven van burgers aan rechtsonzekerheid en de controle van bureaucraten,” zegt Europees Dignity Watch. “Het gaat over de overheidscontrole van sociaal gedrag van burgers. Deze tendensen lijken de indruk te wekken van totalitaire ideeën en vormen een ongekende aanval op de rechten van de burgers.

Het voorstel voorziet ook in de re-educatie van individuen die intolerant worden beschouwd. “Jongeren die veroordeeld zijn voor misdrijven… zullen een rehabilitatie programma ondergaan gemaakt om een cultuur van tolerantie in hun te ontwikkelen.” Volgens het document.

Scholen van lagere school af omhoog zullen ook door de overheid opgelegd krijgen om “cursussen te stimuleren om studenten aan te moedigen diversiteit te accepteren en om een klimaat van tolerantie te promoten ten aanzien van de kwaliteiten en culturen van anderen.

Het voorstel roept ook op om burgers te hersenspoelen in “tolerantie” via de massa media, met overheden die er voorzorgen dat de tv-netwerken “een voorgeschreven percentage van hun programma besteden aan het bevorderen van een klimaat van tolerantie.”

Het programma is niet alleen een alarmerende bedreiging voor de vrije meningsuiting maar is ook heerlijk ironisch in het licht van de klachten van de grote EU machten over monitoren door NSA van burgers en wereld leiders.

Gezien de geschiedenis van de EU in deze context is het hoogstwaarschijnlijk dat ze de aanbeveling compleet zullen aannemen. In 2001 kondigde de EU aan dat ze de macht hebben om kritiek uit te bannen toen het Europese Hof van Justitie oordeelde dat de EU rechtmatig politieke kritiek op haar instellingen en leidende figuren kan onderdrukken.

Bron: http://www.infowars.com/eu-set-to-monitor-intolerant-citizens/


De anti christ
Ziet u in deze ontwikkeling ook de komst van de anti christ in doorschemeren…? Jezus zegt als je in mij geloof ga je naar de hemel, de anti christ zal denk ik zeggen iedereen mag naar de hemel! Niemand wordt buitengesloten. Behalve de mensen die vinden dat je alleen naar de hemel gaat als je in Jezus geloofd. Dat zijn mensen die intolerant zijn en anderen buitensluiten. Ze gunnen het anderen niet.

In werkelijkheid is het net andersom. Als je Jezus niet wilt accepteren doe je net alsof het aan de ander ligt en jij door de anderen wordt buitengesloten. Satan speelt op die gevoelens handig in.

De protocollen
Lees de protocollen van Sion over de invoering van de begrippen broederschap en gelijkheid (tolerantie). Denk ook aan het moslimbroederschap. Vergeet niet, de opstellers van deze wet of richtlijn geloven zelf natuurlijk niet gelijkheid. Ze zijn er zelf ver boven verheven. Het doel om gelijkheid op te dringen aan mensen is juist om de ongelijkheid te benadrukken en zodoende spanningen en geweld te creëren. Ze willen het linkse feministische blok en de Moslim laten botsen met de (rechtse) Christelijke normen en waarden. Verdeel en heers dus. Het laten botsen van uitersten is geloof ik afkomstig van de vrijmetselaars. http://eindtijd-update.blogspot.nl/2013/06/deel-2-het-moderne-babel-en-de-anti.html

Christendom aanvallen
De wet is een regelrechte aanval op het Christendom. Het is wetgeving puur bedoeld om Christenen te kunnen veroordelen. Ze weten dat Christenen bepaalde dingen niet kunnen aannemen. Zij zullen b.v. nooit de God van de Islam aannemen en zullen dat geloof nooit als “gelijk” beschouwen en als intolerant worden bestempeld. En zo ook de mensen die volgens de Bijbel in zonde leven en rebelleren zoals feministen.

Het heeft niks met bedreigde minderheden te maken die hulp nodig hebben. De mensen die deze wet bedenken geven er zelf niks om. Het doel is toch om het overgrote deel van de mensen uit te roeien. Maar ze hebben blijkbaar wel de wetgeving nodig om de mensen zand in de ogen te strooien.

De Bijbel zegt dat je meer gehoor moet geven aan God dan aan mensen:

Handelingen 4:19-20 Petrus en Johannes voor de Raad
19 Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tot hen: Beslist zelf, of het recht is voor God, meer aan u dan aan God gehoor te geven; 20 want wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben.

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld:

Romeinen 12:1-2 Het ware offer
1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Het document zegt:“Het belangrijkste doel van het statuut is, volgens het document, gericht op het elimineren van “anti-feminisme” en “Islamofobie”.” Vreemd wel want als er een religie anti-feministisch is dan is het wel de Islam… En andersom. Maar goed ik wil niet al te kritisch zijn…

Zie ook:
- De komende Christen vervolging! - 26-2-13
- De komende vervolging deel 2 - 13-8-12
- De komende vervolging - 31-7-12
meer >