vrijdag 28 februari 2014

The U.S. Stock Market: RIGHT NOW BE READY FOR ANYTHING!

YouTube: http://youtu.be/w95cwnbRncg

De wereld staat op springen, de toon veranderd. Financiele specialisten zien het wel aankomen. Men moesten eens weten hoe men wordt bedonderd! De wereld is een grote val. Vraag me af of ze er ooit achter zullen komen tot ze het merkteken van het beest ontvangen maar dan is het te laat...

zie ook:
- De angstige realiteit in de wereld - 21-1-14
meer >

woensdag 26 februari 2014

Een nieuw soort kerk "Elevation Church" met massale "spontane" doping. Let op het logo!

Zie: http://www.wcnc.com/news/iteam/How-Elevation-Church-Pastor-Furtick-produce-spontaneous-baptism-246072001.html

Waar is het kruis gebleven en waar kennen we dat “nieuwe” logo ook alweer van?? Juist de vrijmetselarij, de piramide en de ster van David. Het is een piramide met de punt omhoog.

De ster van David bestaat uit twee driehoeken. Eentje met de punt naar boven wat symbool staat voor het aardse en eentje met de punt naar beneden, wat staat voor het hemelse. De twee driehoeken gaan samen en vormen de ster van David.


In de vrijmetselarij gebruiken ze het symbool van de passer en de haakse hoek. Beide staan geloof ik symbool voor de twee driehoeken die samengaan.
 

Uit dat “huwelijk” van beide driehoeken wordt een hybride geboren: een mens half engel, half mens: de anti christ...
Net zoals het huwelijk in Genesis tussen de gevallen engelen en de dochters van de mensen. Daar kwamen kinderen uit voort: hybriden, half engel, half mens, de reuzen:

Genesis 6:1-4 Het huwelijk der zonen Gods
1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

Een dergelijk soort huwelijk komt in de eindtijd geloof ik weer voor. Naar dat streven wordt al sinds de bouw van de toren van Babel toegewerkt. Ik geloof dat de piramides in Egypte symbool staat voor dat streven. Een piramide is een driehoek met de punt omhoog. Het zou mij niet verbazen als de bouwers van de piramiden in Egypte de reuzen waren. Die wezens werden geloof ik als Goden en half Goden aanbeden.

Goed om te weten dat David de reus Goliath met een steen dode. Dat beeld staat symbool voor Jezus die de (reus) anti christ in de eindtijd zal doden. Jezus is de steen die de bouwlieden afkeurden. Hij is de steen die de voeten van het beeld van Nebukadnezar vernietigd en de steen die daarna de gehele aarde opvuld:

Daniël 2:34-35
34 Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; 35 toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde.

Amerika
Amerika staat in het teken van dat huwelijks streven. Zie hiernaast het grootzegel van de Verenigde Staten. De topsteen met het "alziende" oog er in, staat voor de anti christ die nog komen moet. Hem wordt macht geven over alle mensen op aarde:

7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Het wachten is op de komst van de piramide met de punt naar beneden... Ik geloof dat dat het moment is waarop satan met zijn engelen in de eindtijd uit de hemel wordt gegooid op aarde:
Openbaring 12:7-12 De draak overwonnen
7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.


Er valt een ster uit de hemel en hem wordt de sleutel van de put des afgronds gegeven. Volgens mij is de ster satan die uit de hemel wordt gegooid op aarde.

Openbaring 9:1-3 De vijfde bazuin
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. 3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben.

De engel des afgronds uit de put is geloof ik de anti christ:

Openbaring 9:11
11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.

Dit is openbaringen 9 vers 11. Denk aan de aanslag op de torens van het World Trade Center op 11-9! De aanslag stond geloof ik in het teken van de aankondiging van de komst van de anti christ.

En ja de nieuwe toren van het World Trade Center die nu oprijst in New York in plaats van de oude twee bestaat uit… twee piramides die samen gaan…

Het World Trade Center staat voor het streven van de toren van Babel, een wereldhandel, een Nieuwe Wereld Orde en een wereld leider de anti christ die macht over alle mensen gegeven zal worden.

De kerk van de anti christ
Het is duidelijk dat deze nieuwe kerk met zijn logo in een heel ander licht staat dan het licht van Jezus! De mensen van een kerk met zo'n symbool misleiden mensen bewust. Je vraagt je af welke macht het over mensen krijgt die zich laten dopen in die kerk.

Mensen die zich bewust worden van de naderende eindtijd en het benauwd krijgen, rennen in hun angst in de armen van de verkeerde. Terwijl ze met hun angst Jezus zouden moeten zoeken. Het is een groot gevaar in de aanloop van eindtijd. Daar wil ik iedereen echt voor waarschuwen! Ze komen wel onder de naam van Jezus maar bedoelen een ander...

Lucas 21:8
8 Hij zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna.

Je gaat volgens mij een verkeerde binding aan. Een binding met de anti christ die komt en niet met Jezus. Vergelijkbaar met katholieken die een binding aangaan met de Paus als “plaatsvervanger van Jezus” in plaats van met de echte Jezus. Ze zullen bedrogen uitkomen.

In deze nieuwe kerk worden mensen massaal gedoopt maar je laten dopen wil volgens mij niet zeggen dat je dan automatisch gered bent. Als mensen zich zelf zouden kunnen redden door een handeling te ondergaan zou iedereen zich zelf redden. Maar genade en geloof is een gave van God en niet van mensen.

Efeziërs 2:8-10
8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme. 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/anti-christ.html
http://eindtijd-update.blogspot.nl/2013/06/deel-2-het-moderne-babel-en-de-anti.html
Is de anti christ een hybride? - 30-11-13
Elfde hoofdstuk van de Bijbel en de aanslag op de Twintowers
WVB: The Square And The Compass Part 1 - 9-10-12
WVB: The Square And The Compass Part 2 - 17-10-12
meer >

dinsdag 25 februari 2014

Nieuwsberichten van de laatste tijd

De nieuwsberichten en waarschuwing met betrekking op de eindtijd volgen elkaar sneller op:

- Eurocrisis is nog maar net begonnen
In landen die duidelijk meer getroffen zijn bij de financiele crisis van de euro is de teleursteling met de Europese project en haar instellingen al extreem. Traditionele centristische partijen vinden het steeds moeilijker om de lijn vast te houden.

Lees verder >

Klinkt allemaal alsof het gaat zo als het gaat. Maar vergeet niet dat de euro wel eens zo ontworpen kan zijn dat het in elkaar moet storten. Juist om de economische crisis te veroorzaken. Men wil orde uit chaos. Daarvoor moet je eerst chaos creëren.

De titel: "Eurocrisis is nog maar net begonnen" kun je dan ook op twee manieren lezen. Iemand die vaststelt dat de eurocrisis nog maar net begonnen is, maar ook als iemand die wist dat de eurocrisis zou gaan beginnen en weet wat er verder op de agenda staat. Eigenlijk staat er dan dus te lezen dat wat precies de bedoeling was.

Zo kun kritisch naar de nieuwsberichten gaan kijken. Het meeste is geloof ik allemaal bewust om mensen op het verkeerde been te zetten, bang te maken en ongerust te houden. Ze weten wat ze doen. Wakker worden: we worden bedonderd!

- Bureaucraten in Brussel zetten burger buitenspel
Zoveel is zeker, er is een storm aan kritiek aan het ontstaan bij Duitse wetenschappers over de politieke rol die de ECB speelt en het disfunctioneren van de muntunie. Het is heus niet alleen Capital Economics die de conclusie trekt dat de euro en deze EU catastrofaal uitpakt voor de sterke lidstaten. Het zijn deskundigen overal in Europa die dit constateren. De burger is door Brussel tot nu toe vakkundig buitenspel gezet, maar één ding vergeten die beroepsbureaucraten daar: de soevereiniteit van elke lidstaat ligt uiteindelijk bij haar burgers. En die soevereiniteit kan men niet ongestraft eindeloos blijven verloochenen.

Lees verder >

De euro is een prachtig dwangmiddel! 

 - Binnenkort crasht ons geldsysteem
Hypotheekschuld sinds het begin van de economische crisis in 2008 en ook nu nog, blijven de mensen denken dat over enige tijd alles beter zal gaan en de crisis tot iets uit het verleden behoort. We hebben crisissen in het verleden gehad en ook in de toekomst zal er wel weer een zijn. Met een ding hebben zij gelijk, we hebben inflatie en depressies gehad en zijn dat steeds te boven gekomen, maar deze keer is het anders, omdat we nu aan het einde van het spel zijn aangeland.

Lees verder >

Lees: Gewenste einde van het spel, waarop aangestuurd is.

- Following the Bodies: “We Are at the Precipice of Something So Big, It Will Shake the Financial World”
(Volg de doden: "We staan aan de afgrond van iets zo groot, het zal de complete financiële wereld door elkaar schudden.")

De lange rij dode bankiers van de laatste tijd zijn een teken aan de wand van wat komen gaat.

Lees verder >

- Nederland Plat? Jerry Agema roept op tot bezinning op 7 maart 2014
YouTube: http://youtu.be/l1tvGnQQuyg
Initiatiefnemer van de Truckersactie Jerry Agema legt uit wat zijn drijfveren zijn om Nederland plat te leggen op 7 maart 2014. "Stilstaan en bezinnen" hoe we de economie weer op menselijke wijze op gang kunnen brengen. Op 8 februari 2014 sprak We Are Change Rotterdam met hem hierover op een terras in Utrecht.

Toen het allemaal goed ging en iedereen geld had, hoorde je niemand over stil staan en bezinnen. Iedereen werkte hard aan het systeem mee om nog meer geld te verdienen. Nu de mensen zich bedreigd gaan voelen, komen ze met "menselijkheid en bezinnen"? Iedereen weet waar dat uiteindelijk op uitloopt: geweld en nog meer geweld. In ieder geval weer een teken aan de wand dat  mensen worden wakker en zich aan het organiseren zijn. Hoe lang zal de Nieuwe Wereld Orde wachten? Wanneer komt de grote valse flag actie?

- Google kijkt mee in uw huiskamer
Internetgigant Google heeft zijn nieuwste project voorgesteld. ‘Project Tango’ gebruikt moderne technologie waarmee je 3D-modellen kan creëren van verschillende ruimtes. Google geeft de technologie vanaf 14 maart uit handen om te kijken wat ontwikkelaars ermee kunnen doen.

Lees verder >

zie ook:
- Het is een vreemde tijd: een greep uit het nieuws - 22-2-14
meer >

zaterdag 22 februari 2014

Het is een vreemde tijd: een greep uit het nieuws

Bijna al het nieuws staat tegenwoordig in verband met de komst van Nieuwe Wereld Orde, de anti christ en het merkteken van het beest.

- Een CIA-agent gevangen bij de protesten in Oekraïne
http://beforeitsnews.com/war-and-conflict/2014/02/cia-agent-captured-in-ukraine-helping-ukranian-protesters-video-here-2450486.html

De protesten in de Oekraine lijken veel te extreem uit de hand te lopen. Is dit het werk van die wereldwijde samenzwering achter de Nieuwe Wereld Orde? Er is wel een Amerikaanse CIA agent opgepakt.

- EPA wil meeste houtkachels verbieden:
http://www.trunews.com/epa-cracking-wood-stoves-2/

Het merkteken van het beest kan heel goed te maken hebben met een koolstofbelasting. In het kader van dat beleid wil men geloof ik houtkachels verbieden. Het lijkt meerdere doelen te dienen.

Zo willen ze denk ik de mensen doen geloven dat er een milieuprobleem is als gevolg van de koolstofuitstoot (anders zouden we dat toch niet verbieden?). Ten tweede wordt iedereen verplicht apparatuur te gebruiken die de koolstofuitstoot meetbaar maakt. En ten derde wordt iedereen afhankelijk van de brandstofleveranciers van de Nieuwe Wereld Orde. Je kunt straks niet zomaar meer zelf hout verbranden.

Alleen de Nieuwe Wereld Orde zal zo geld verdienen aan de belasting op koolstof en de verkoop van de brandstof en de apparatuur. Een ander voordeel is dat er dan niet een concurrent machtig kan worden en het tegen hun op kan gaan nemen. Ze hebben een wereldwijdde monopolie. Maar het gaat ze niet om het geld, het gaat satan uiteindelijk om de zielen van de mensen.

Het heeft als voordeel dat men dan macht heeft over een persoon door zijn brandstoftoevoer af te kunnen snijden en het is een dwangmiddel om het merkteken van het beest aan te nemen. Zonder het merkteken kun je niet meer kopen en verkopen. Misschien wordt daar ook het verwarmen van je huis onder verstaan. De mensen zonder merkteken zullen in de kou komen te zitten, zonder eten.

- Walmart rolt gezichtsherkenningsysteem uit in winkels om klanten te identificeren:
http://beforeitsnews.com/blogging-citizen-journalism/2014/02/walmart-rolling-out-facial-recognition-system-to-identify-customers-2450866.html

Er is geen plek meer op aarde om te vluchten. Alle winkels en al het eten wordt gecontroleerd door de Nieuwe Wereld Orde. Je zult als weigeraar van het merkteken nergens meer terecht kunnen en overal herkent worden.

- Zomereditie Awakenings loopt tegen grenzen aan en breidt uit
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3600558/2014/02/21/Techno-festival-Awakenings-loopt-tegen-grenzen-aan-en-breidt-uit.dhtml

Het lijkt allemaal zo onschuldig een popconcert met de naam "Awakenings". Maar het is alles behalve dat! De naam "Awakenings" komt van Awaken wat "ontwaken" betekend. Het is een term uit de New Age, de religie van de anti christ. Het belooft de mensen een "verlichte toekomst". De gemene God van het Christendom heeft de mensen dat al die tijd willen onthouden. Je hebt vrijheid verdient!
http://www.niburu.nl/et/5179-wat-alle-religies-miljarden-mensen-mogen-uitleggen

Want God heeft zeker wel gezegd...:

Genesis 3:1-5
1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.
(ogen geopend = awaken)

Een concert met zo'n naam staat in verband met de komende leugen en misleiding die over de wereld gaat komen. U zult zijn als God, beloofde de slang Eva. Maar ze ontvingen geen eeuwig verlicht leven maar juist de dood en duisternis!

De anti christ komt als een engel van het licht. Zal hij de mensen soms eeuwig leven beloven? Het zal blijken dat iedereen die zijn merkteken ontvangt juist eeuwige straf krijgen!

Openbaring 14:6-13 De aankondiging van het oordeel
6 En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; 7 en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.
8 En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken.
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.
12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.

Het is geen ontschuldig popconcert... Bedenk dat satan als een soort "muziekengel" was geschapen. Muziek wordt gebruikt om de mensen te misleiden. Mensen die naar een popconcert met zo'n naam gaan, geven onbewust toe aan de roep. Als dan de anti christ komt, hebben ze geen verzet meer en gaan ze voor de bijl. Ze willen muziek, feest en verlichting hebben... De val is bewust opgezet. Alles is gericht op hebberigheid, lust en kopen. Het staat haaks op wat de wet van God zegt:

Matteüs 22:34-40 Het grote gebod
34 Toen de Farizeeën gehoord hadden, dat Hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen, 35 en één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: 36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Je gaat niet naar zo'n concert om God te eren en van je naaste te houden als van je zelf. Mensen gaan er heen voor de eer die van mensen komt, om zich zelf te bevredigen en voor zich zelf verlichting te zoeken.

En zo staat bijna alles wat ons tegenwoordig omringt in het teken van de komst van de anti christ en het merkteken van het beest! Het is een tijd om waakzaam te zijn, in de Bijbel te blijven en de wapenuitrusting van God aan te hebben!

zie ook:
- Reclamefilm: wordt de wereld voorbereid op de komst van de leugen en de misleiding? - 19-12-13
- Mind controle en manipulatie op de televisie
meer >

donderdag 20 februari 2014

Watchman Video Broadcast, Het Vierde Rijk, deel 21, Machten deel 15, Chemische tovernarij deel 1

(cursieve gedeelten zijn zelf toegevoegd)

YouTube: http://youtu.be/KiqJrkiSlKs

De wapenuitrusting van God
Apostel Paulus zeg dat je de complete uitrusting aan moet doen om de duivel te weerstaan:

Efeziërs 6:11-18 De geestelijke wapenrusting
11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;

Je gaat de complete uitrusting zeker nodig hebben. De duivel is machtiger dan mensen. We gaan het hebben over iets waar je nu of vroeger mee te maken hebt gehad. En zo nu en dan steekt het zijn lelijke kop weer op als een slang.

Er zijn dingen waar je in je vlees niet tegen kunt strijden. Je vlees kan niet omgaan met de dingen waarmee satan je confronteert. Daarom verteld God dat je zijn complete uitrusting aan moet doen. David trok de letterlijke uitrusting van Saul niet aan maar wel de onzichtbare wapenuitrusting van God! En daardoor kon hij blijven staan tegenover Goliath.

Paulus zegt: we vechten niet tegen vlees en bloed. Als dat zo zou was dan is het enigste wat nodig is een sterker iemand. Maar we vechten tegen (let op vier het nummer 4):
1 de overheden,
2 de machten,
3 de wereldbeheersers dezer duisternis,
4 de boze geesten in de hemelse gewesten.

Omdat we te maken hebben met geesten en geestelijke machten, dingen die macht hebben over de mensheid, kunnen we geen aardse schilden, menselijke schilden, of menselijke uitrustingen gebruiken. We moeten de uitrusting van God aan trekken. Want God is geest.

Die geestelijk wapenuitrusting is geen vage fantasie, of een denkexperiment zoals “positief nadenken”. Over het algemeen heeft het vlees controle over ons denken. We kunnen ons denken niet zelf controleren.

Romeinen 7:14-26
14 Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. 15 Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. 16 Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. 17 Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 18 Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. 19 Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. 20 Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ík het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 21 Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; 22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, 23 maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. 24 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 25 Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!
26 Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.

God zelf beschermd ons met zijn pantser:
1 Uw lendenen omgord met de waarheid,
2 Bekleed met het pantser der gerechtigheid,
3 De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes;
4 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;
5 Neemt de helm des heils
6 Het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.
7 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest

Je kunt niet tegen de duivel vechten als je niet gered bent. Je moet herboren zijn. Je moet de verzegeling met de Heilige Geest van God in je hebben, de Geest van God die roept Abba Vader. Het zijn allemaal geestelijke wapens. We hebben te maken met machten die sterker zijn dan ons vlees.

Chemische tovenarij
We hebben het gehad over tovenarij. We hebben lang stil gestaan bij CERN en cirkels e.d. Maar nu gaan we een andere aspect van tovenarij bekijken. Ik noem het chemische tovenarij. We gaan het hebben over drugs en chemicaliën. Niet zo iets als aspirine, maar zaken als marihuana, crack, heroïne, LSD e.d. Pastor Mike heeft zulke middelen nooit zelf gebruikt, hoewel het hem wel op jonge leeftijd was aangeboden, zoals velen van ons.

De occulte wereld gaat helemaal over het koningrijk van de anti christ en satan die op de troon van God wil. In dat occulte licht en in het licht van de waarheid in de Bijbel gaan we zien welke rol drugs speelt.

In de laatste 10 jaren, sinds de aanslag op 11 september 2001, heeft er een paradigma- verschuiving (een dramatische verandering in het denken over de realiteit) plaats gevonden. Niet alleen in Amerika maar in de hele wereld. Voor 2001 spraken we in Amerika niet eens over zo iets als een huwelijk tussen homo´s, maar nu wel. En het is nu overal.

Legalisatie marihuana in Amerika
Nu wordt beetje bij beetje in Amerika niet medicinale marihuana toegestaan (hoogt tijd dat Pastor Mike eens in Nederlands komt kijken). Verwacht wordt dat het (ook) in Amerika steeds meer zal worden toegestaan.

(Nederland lijkt wel een soort experimentele situatie te zijn, om te bestuderen hoe ver je kunt gaan en wat de reacties van mensen zijn. Zodat het later kan worden ingevoerd in grotere landen. Er wordt hier volgens mijn veel uitgetest. Misschien gaan ze hier ook als eerste testen doen met het merkteken van het beest, of iets wat er op lijkt.)

Zo worden stapje voort stapje de normen en waarden uitgehold. Waar mensen vroeger strikt tegen waren, zoals het een huwelijk tussen homo´s, vind men het nu allemaal wel goed, Waar maak je je druk om enz… Mensen malen er totaal niet meer om en kwaadwillenden maken er misbuik van om de Bijbel aan te vallen en het Christendom verder uit te hollen.

Wat ook veranderd is, is de attitude die men had tegen marihuana. De staten in Amerika die tegen waren een paar jaar geleden gaan in de komende jaren voor stemmen. Het zal beginnen met marihuana voor medische redenen en later zullen ze het dan helemaal legaliseren.

Volgens Pastor Mike is het toestaan van marihuana, naast alles wat er verder gebeurd, een oordeel van God. God is bezig met een proces om Amerika over te geven aan een “verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt”.

Romeinen 1:18-32 De schuld der heidenen en hun straf
18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 19 daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. 20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. 21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. 22 Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 23 en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.

24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. 25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. 27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.
28 En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: 29 vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; 30 oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; 31 onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. 32 Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.

(hoe vreselijk zullen de mensen worden in de eindtijd?)

Marihuana een schadelijke toegangsdrug
Het kost nog tijd in Amerika, maar het gaat zeer snel. In een artikel wordt volgens Pastor Mike verklaard dat Marihuana een toegangsdrug of opstap-drug is naar zwaardere hard drug. En het lijkt er zelfs op dat ze zwaardere middelen ook willen legaliseren. Men wil het niet horen en weten maar marihuana is een toegangs-drug.

Kinderen die in de groei zijn, kunnen nog amper een logische, verstandige keus maken. Hun hersens zijn zich nog aan het vormen. Die ontwikkeling gaat wel door tot een jaar of 21-22. Die kinderen leren nu om marihuana te roken. Na de eerste kick zullen ze meer willen hebben. Maar ze zullen uitvinden dat marihuana hun niet meer geven zal. Dus wat zullen ze doen? Vraag iedereen die verslaafd is aan harddrug waar ben je mee begonnen? Het begon met sigaretten en daarna marihuana, en toen kwam dit en daarna dat enz…

Pastor Mike haalt een artikel aan van de gevaren van stoned rijden. Tussen 1999 en 2010 zijn van alle verkeersongevallen de slachtoffers die onder invloed waren bijna verdrievoudigd. Het schaad mensen dus zeker.

Verder is er een artikel over de ontwikkeling van hersens van jonge mensen. De ontwikkeling van de hersenen lopen schade op door het gebruik van alcohol en marihuana. De juiste connecties moeten in de hersenen aangelegd kunnen worden zodat een persoon zich kan ontwikkelen tot een logisch denkend redelijk persoon. Maar drug en alcohol vernietigen die mogelijkheid.

Marihuana heeft volgens een artikel significant meer effect dan roken op de ontwikkeling van de hersens. Het kan tot gevolg een verlaging van het IQ hebben. Het gebruik van marihuana wordt geassocieerd met:
- afhankelijkheid
- ademhaling
- geestesziekten
- slechte bestudering van gemotoriseerde vervoermiddelen
- verzwakte cognitieve en immuunsysteem werking
- meer negatieve effecten

Chronisch gebruik kan leiden tot angstigheid, depressie, zelfmoord gedachten en schizofrenie.

Stapje voor stapje
De mensen die marihuana willen legaliseren, willen uiteindelijk meer andere zaken legaliseren. Marihuana is de toegang tot ergere dingen die komen. Dat is net als de acceptatie van sodomieten (homo’s). Van de ene stap naar de volgende stap.

Ze begon in de zeventiger jaren in de TV show’s (denk in Nederland aan Wim Sonneveld, naar Andre van Duin naar Paul de Leeuw). Men werd zichtbaar zeg maar en steeds meer geaccepteerd. In de negentiger jaren, werd het cool, in 2000 was het hip en nu hebben we een huwelijk tussen sodomieten.

Deze mensen gaan niet stoppen. Ze hebben een agenda. Ze gaan door tot Amerika compleet op Sodom en Gomora lijkt. Een vernietigde natie, ruines van wat ooit een groot land was. Ze zullen niet stoppen voor het zo ver is en ook de drugsmensen niet.

In sommige staten in Amerika is het al gelegaliseerd. En daarna zal de belasting er op komen. Want ook daarom willen ze het legaliseren:

1 Timoteüs 6:10
10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

En zo zal stap je voor stapje, na een gewenning proces, marihuana steeds meer gelegaliseerd worden. Er zit een geestelijke agenda achter de legalisatie van marihuana in Amerika. Het IS de toegangsdrug! Je zult zien dat het chemische tovenarij, hekserij is. Het zijn de geestelijk machten waartegen we vechten.

Ga maar na hebben drug en alcohol macht over mensen? Absoluut! Vraag maar eens aan iemand die marihuana rookt om te stoppen. Je kunt ze niet zo verkrijgen, ze zullen dat niet doen. Het heeft macht over hun. Achter elke aardse verslavende substantie die macht over mensen heeft, zit gegarandeerd een geestelijk macht. Daar vechten we tegen.

Stoned
De term “stoned” werd eerst gebruikt voor alcohol, zoals “stoned-dronk”. Men denkt dat het afkomstig is van “stone blind”, of “stone deaf’.

Als je ervaring hebt met iemand die drug gebruikt, of als je zelf gebruikt hebt, dan weet dat mensen die high zijn maar wat zitten en niks doen. Ze zijn als een steen: stoned. Als mensen stoned zijn worden ze “blind als een steen”, “doof als een steen” en ze “bewegen als een steen”.

Rock en rol en acteurs en drug gaan altijd samen. Er zijn veel woorden uit de drugwereld die gerelateerd zijn aan steen (Roling Stones).

Zo kwam het woord “stoned” omhoog in Amerika. Vroeger was het meer een subcultuur, nu meer een levensstijl.

Toepasselijke Bijbelteksten:

1 Samuël 25:37-38
37 De volgende morgen echter, toen de roes van Nabal geweken was, vertelde zijn vrouw hem deze dingen. Toen stokte zijn hart in zijn binnenste en hij werd als een steen. 38 En na ongeveer tien dagen sloeg de HERE Nabal, zodat hij stierf.

Nabal werd voor 10 dagen als een steen. Dat is vergelijkbaar met de wet die geschreven is op steen. De tien geboden die ons veroordelen. Nebal representeert de anti christ, wrede autoriteit.

John Lennon schreef een lied: “image there is no heaven” (stel je voor dat er geen hemel is: gebruik je fantasie ipv nadenken). John Lennon gebruikte zeker drugs. Hij was vast en zeker stoned terwijl hij die liederen schreef (om zich dat voor te stellen). Deze mensen werden aanbeden in Amerika en in de wereld.

In de eindtijd zullen mensen zich “voor gaan stellen” en “fantaseren”. De valse profeet zal tegen de mensen zeggen dat ze een beeld moeten maken van het beest. Daarvoor zullen ze hun fantasie gaan gebruiken. Drugs heeft alles te maken met het open van het derde oog.

Een verhard hart
De anti christ is als een steen gezonken in de put. Hij is het beest uit Job dat leeft in de zee.

Job 41:15
15 Zijn binnenste is hard als steen,
hard als een onderste molensteen.

Als je hart als een steen is, betekend dat dat je niet van gedachten zult veranderd. Je zult niet stoppen met wat je doet, je bent verhard. Mensen die aan de drug zijn, kun je niet veranderen. Ze zullen niet stoppen, ze doen alles voor drugs. Tussen drugs en alcohol is ook een verband vanwege de verslavende macht en de hoe het je denken veranderd. Verslavende mensen kunnen vaak niet veranderen. Hun hart wordt als een steen.

Mensen met een hart van steen kunnen niet meer veranderen. Daarom is de wet van God in het eerste testament ook geschreven op stenen tafelen. Als je een wet breekt, ga je naar de hel.

Het wet in het nieuwe testament echter is geschreven op een tafel van vlees, het hart. Een hart kan gebroken worden, kan gevoeld, bewogen en veranderd worden. In het oude testament had God het alleen over oordeel maar in het nieuwe testament gaat het vanwege Christus helemaal over genade en het veranderen van Zijn hart.

Maar mensen die stoned zijn, die worden net als Nabal of de anti christ. De alcohol, marihuana en drug heeft een effect op de samenleving wereldwijd. Alle landen hebben een drugsprobleem. Het is ontworpen om het hart van mensen te veranderen in steen. Denk ook aan de vergelijking van het zaad en de zaaier:

Marcus 4:3-9
3 Hoort. Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. 4 En het geschiedde bij het zaaien, dat een deel langs de weg viel, en de vogels kwamen en aten het op. 5 Een ander deel viel op steenachtige bodem, waar het niet veel aarde had, en terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had. 6 Maar toen de zon opging, verschroeide het, en omdat het geen wortel had, verdorde het. 7 En een ander deel viel in de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het en het gaf geen vrucht. 8 En het overige viel in goede aarde en opkomende en uitstoelende gaf het vrucht, en het droeg tot dertig-, zestig- en honderdvoud toe. 9 En Hij zeide: Wie oren heeft om te horen, die hore.

(Dat verhardende effect op de Amerikaanse samenleving is het beoogde doel van de boze machten. Hij ziet er een oordeel in van God. De samenleving verlaat de Bijbel en God en God staat toe dat drug gelegaliseerd wordt waardoor hun hart verhard.

Verslaafde mensen zullen over de grenzen van andere mensen heen gaan. Dat maakt geloof ik dat hun hart verhard. Niet de drug zelf denk ik maar hun liefde voor andere mensen. De wet zegt: “heb je naaste lief als je zelf”. Als je aan de drug bent, kun je daar niet aan tegemoet komen waardoor geloof ik je hart verhard. De wet in hun hart zal keihard zeggen: ik moet drug of alcohol hebben…

Je zult geloof ik ook niet af kunnen kicken voor jezelf, maar voor de liefde voor een ander. De wet van het nieuwe testament treed dan weer in werking. Een hart van vlees en niet meer van steen.)

Als iemand drug of alcohol in zijn leven heeft toegelaten, het is mogelijk dat zulke mensen het evangelie van Jezus Christus zullen blijven afwijzen, hoewel Pastor Mike wel mensen kent die bekeert zijn. (Dit vind ik persoonlijk wat vergezocht. Als God wil dat iemand gelovig wordt, gebeurd dat! God is groter dan welke vorm van verslaving dan ook!)

Als je terugkijkt in de tijd kun je zien hoe probleem opkwam. Er was een tijd waarin marihuana legaal was en er tegen gewaarschuwd werd. Nu wordt het weer legaal om geld er aan te kunnen verdienen met de belasting er op. Je zag het binnen sluipen. Pastor Mike loopt dan de verschillende tijdperken na.

Timothy Leary was een belangrijke figuur uit die tijd. De mensen die opgegroeid zijn in de jaren 60-70, de drugcultuur, zijn nu de mensen die het land leiden. Ze geven nu hun steun aan de legalisatie van marihuana om mee te beginnen. Maar marihuana zal de opstap, de toegang, zijn tot nieuwe drugs in het land.

(zo ik geloof dat er in Nederland een gemene val voor jonge mensen is opgezet voor alcohol en tabak. Het is verboden om tabak en alcohol te verkopen aan kinderen onder de 18 jaar. Volgens mij is die regeling bewust ingevoerd om mensen juist aan de tabak en alcohol te krijgen.

Want wat is het effect als je tegen een kind zegt dat iets niet mag tot een bepaalde leeftijd. Je zegt dan ook dat het MAG vanaf een bepaalde leeftijd. Terwijl het zaken zijn die eigenlijk helemaal nooit zouden moeten mogen.

Het krijgt dan een enorme aantrekkingskracht! Veel kinderen zullen het dan juist al gebruiken voor die leeftijd en anders zullen ze het allemaal gaan kopen zodra ze 18 zijn! Dan mag (!) het. Zo komen ze er allemaal juist mee in aanraking. Dat was anders helemaal niet het geval geweest.)

Religieuze beleving
Timothy Leary ontdekte dat het gebruik van LSD een diepe religieuze beleving was. Hij kwam waarschijnlijk in aanraking met geesten. Dat zal nieuw voor hem zijn geweest. Hoe wel die geesten voor hem vertrouw zullen zijn geweest. Hij vormde zijn eigen religie, zijn eigen kerk.

Druggebruik heeft altijd een geestelijk link. Die demonen wachten tot je jezelf overgeeft zodat ze bij je binnen kunnen komen. Drug vormt een toegang of deur tot de geestelijke wereld. De wereld van de boze geesten. Je kunt er ook komen via de weg van concentratie en meditatie. Twee wegen naar dezelfde afgrond.

Pastor Mike liep tegen een nieuw woord aan: “entheogen”. De term beschrijft een drug die het mogelijk maakt om de “God in jezelf” wakker te maken en contact te maken. De “en” betekend binnen, “theo” betekend God en “gen” komt van “generate” wat voorbrengen, verwekken of ontwikkelen betekend. Apostel Paulus zegt echter dat in jezelf, je vlees, niks goeds leeft.

Romeinen 7:18
18 Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet.

De medicijnman
Drug die je bewustzijn veranderen, zijn al zo oud als Babylon. Bijvoorbeeld de medicijnman die drug gebruikte om in contact te komen met de “Goden”. Er bestaan verschillende soorten entheogen. Zoals paddestoelen, mede, tabak enz..

Het valt verder op dat het beeld van twee in elkaar draaiende slangen het thema is wat steeds weer opduikt bij de medicijnman of de tovenaar. Als ze die drug gebruiken, zagen ze altijd die beelden. De slanggoden die in ons leven. Dat lijkt dus op de twee in elkaar gedraaide DNA strengen.

Ook gebruikten de medicijnmannen altijd muziek als ze in contact kwamen met de geestenwereld. Tegenwoordig noemen ze dat rock and rol e.d. Waar komt dat idee van het gebruik van muziek vandaan? In Ezechiël 28 geeft de Bijbel een beschrijving van lucifer (satan) voor zijn val:

King James Bible:

Ezekiel Chapter 28:13
13 Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created.

Tabrets en pipes duidt op muziekinstrumenten.

In de NBG 1951 staat het echter anders. Daar wordt geen melding gemaakt van muziekinstrumenten.

Ezechiël 28:13
13 In Eden waart gij, Gods hof;
allerhande edelgesteente overdekte u:
rode jaspis, chrysoliet en prasem,
turkoois, chrysopraas en nefriet,
lazuursteen, hematiet en malachiet.
Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat
en aan u vastgehecht;
toen gij geschapen werdt, waren zij gereed.

Het geeft aan dat muziek iets van satan is. Rock and rol bands zijn vaak satanisten die muziek gebruiken. Ze geven vaak toe dat ze tijdens hun optreden het gevoel hebben dat iets of iemand hun overneemt. Ze maken muziek waarvan ze zich afvragen waar het vandaan komt!

(Muziek heeft een bepaalde satanische macht. Het is altijd wonderlijk om te zien hoe duizenden mensen bijeenkomen maar naar een deuntje te luisteren.)

De twee wetenschappers die de DNA structuur ontdekten gebruikt drug. Die structuur lijkt op twee draaiende slangen. Francis Crick kreeg het idee voor de structuur toen hij stoned was van LSD. http://nl.wikipedia.org/wiki/Francis_Crick

Door de drug gaan deuren open in je bewustzijn. Daardoor kon hij zich die structuur “voorstellen”. Dat is wat medicijnen e.d. al in het verleden zagen. Ze zagen de “God” in de mensheid.

Dat is wat mensen willen, dat de deuren opengaan en men in de vierde dimensie kunnen zien.

(Denk aan het Vierde Rijk wat Daniel zag, wat op aarde gaat komen. Dat is geen normaal aards Rijk, het zal anders zijn:

Daniël 7:23
23 Hij sprak aldus: Dat vierde dier is het vierde koninkrijk, dat op aarde zal zijn, dat verschillen zal van alle (andere) koninkrijken, en dat de gehele aarde zal verslinden en haar zal vertreden en vermorzelen)

zie ook:
- WVB - Het Vierde Rijk deel 20 - Nederlandstalige uitleg - 7-2-14
meer >

woensdag 19 februari 2014

Higeria Boko Haram valt in laatste aanvallen Christelijk stad en vissersdorp aan

Boko Haram vermoorden minstens 106 mensen in een gerichte aanval op mannen en ambtenaren, volgens bewoners.

In een ander dorp verdronken sommige slachtoffers in het Tsjaadmeer terwijl ze vluchten voor het geweervuur van de ​​islamieten.

De opstand van Boko Haram heeft aan honderden mensen het leven gekocht in het noordoosten van Nigeria. 

Lees verder: http://edition.cnn.com/2014/02/16/world/africa/nigeria-boko-haram-attacks/index.html?hpt=hp_t3

Zie ook:
- Bloedbad Nigeria: 70 Christenen vermoord - 3-12-13
meer >

maandag 17 februari 2014

HSBC Bank: je DNA als je ID

YouTube: http://youtu.be/molSusMkbvc

Het merkteken van het beest zou wel eens met je DNA te maken kunnen hebben. Het merkteken is geloof ik meer dan bijvoorbeeld een chip of ander mechanisme waarmee je kan kopen of verkopen. 

http://www.bbc.com/future/story/20140209-why-i-want-a-microchip-implant

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7065:waarom-ik-een-microchip-wil&catid=37:wereld&Itemid=50

Nee het merkteken van het beest is meer. Het zegt geloof ik iets over je zelf, je lichaam. Of je “net zo geworden bent als” het beest, de anti christ. Het idee is dat er werkelijk iets aan je lichaam, je DNA, veranderd als je het merkteken van het beest ontvangt. Je bent daarna geloof ik nooit meer dezelfde. Er is geen weg terug. 

Je lichaam is een tempel van God

1 Korintiërs 6:19-20
19 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? 20 Want gij zijt gekocht en betaald.

Als je DNA veranderd, ben je geloof ik niet meer een mens zoals God je geschapen heeft. Je lichaam is dan geloof ik meer een soort van afgodentempel geworden. Als je DNA van een beest in je lichaam zou inbrengen, plaats je als het ware een beest (een gruwel) in je tempel. God zal zo’n tempel geloof ik voor eeuwig verlaten. Je zult daarom denk ik dezelfde straf ondergaan als satan en zijn engelen.

Daniël 11:31
31 Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt.

Matteüs 25:40-46 Het oordeel van de Zoon des mensen
40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. 41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. 42 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij niet gehuisvest, naakt en gij hebt Mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. 44 Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan. 46 En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.

Kopen en verkopen
Zonder het merkteken, de naam van het beest of zijn getal (666) kun je niet meer kopen en verkopen:

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Als je het merkteken aanneemt, zou het wel eens iets kunnen veranderen of toevoegen aan je DNA. Als je dan iets koopt of verkopen wilt, zal je DNA, of een markant stukje er van, worden gescand. Je DNA zou dan je identificatie bewijs zijn. Je ID-pas.

De anti christ heeft een enorme aantrekkingskracht!
Je denkt misschien dat je nooit zo iets in je lichaam toe zal laten. Maar geloof maar dat er van de anti christ en het merkteken een enorme aantrekkingskracht uit zal gaan! De begeerte die de anti christ op de wereld los zal laten is sterker dan mensen. Er komt een leugen en een dwaling. Je hebt de kracht van het geloof in de waarheid van Jezus nodig om dat te kunnen weerstaan:

2 Tessalonicenzen 2:9-12 De wederkomst des Heren
9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

http://eindtijd-update.blogspot.nl/2012/01/de-anti-christ-als-een-engel-van-het.html

De grote verdrukking
Als het merkteken komt, ontstaat er geloof ik een hele akelige situatie in de wereld. Want ik denk dat de mensen die het merkteken ontvangen, zullen geloven dat ze betere mensen zijn geworden. Ze zullen vinden dat ze Goddelijke mensen zijn geworden, moderner, beter, vul maar in... Ik denk dat ze zullen vinden dat ze het toppunt, het einddoel van de evolutie zijn. De mensen die overwonnen hebben en waardig zijn om het merkteken te ontvangen. En men zal hun misschien eeuwig leven beloven.

Daarna zullen ze denk ik met enorme minachting en haat op de “oude” mensen die het merkteken weigeren, gaan neerkijken en hen gaan zien als een soort beesten. Mensen die niet instaat zijn normaal na te denken, die zich laten leiden door dierlijke gevoelens e.d. Mensen die niet in staat zijn door mind controle te kunnen prikken.

Zulke mensen verdienen het om misleid te worden (terwijl ze zelf misleid worden…!) en te worden gedood. Ze staan het geluk van anderen in de weg. Door deze mensen ontstaan altijd de oorlogen en dreigt de planeet vernietigd te worden. Dit zijn mensen die zich laten misleiden door kinderlijk geloof in God en religie zaken. Terwijl de bewijzen toch voor je ogen zichtbaar zijn in de vorm van de anti christ! En toch dringt het nog steeds niet bij deze mensen door. Ze zullen het nooit leren…

Lees eens dit artikel op Niburu:
http://www.niburu.nl/et/5179-wat-alle-religies-miljarden-mensen-mogen-uitleggen
(het mooiste wat ons allemaal is onthouden door enkelingen die ons in de angst willen houden...?
Is dit en vorm van demagogie? Het is allemaal de schuld van de anderen... die niet mee willen werken. Let ook even op de overdrijving "Miljarden mensen" en "enkelingen". Het zijn er maar zo weinig en wij onschuldige misleide miljarden zijn met zoveel... dan moeten de "enkelingen" wel ongelijk hebben denk je automatisch.)

Als je andere mensen als minderwaardige soort beziet, als dieren en beesten, dan is de drempel verlaagt om te ze doden. Dat kennen we b.v. uit de tweede wereldoorlog en de islam. In de islam worden ongelovigen gezien als beesten, zwijnen en apen e.d. De gelovigen hebben de opdracht om ze te doden. Je moet ze niet bezien als je “medemens”.
http://www.uitgeverijegmont.be/index.php?route=product/product&product_id=45

Het stomme is dat ik geloof dat de mensen die het merkteken (van het beest) aannemen juist zelf letterlijk beesten zijn geworden.

De “verbeterde”, “nieuwe”, “Goddelijke” mensen zullen de “oude” mensen die het merkteken weigeren met alle middelen willen uitroeien! Een enorme slachting zal losbarsten: de grote verdrukking. Kinderen zullen hun ouders aangeven en ouders hun kinderen.

Marcus 13:12-13 Rede over de laatste dingen
12 En een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind; en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen. 13 En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Openbaring 20:4
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

Gevallen engelen, DNA van vroeger
Het vreemde DNA kan ook alles te maken hebben met gevallen engelen. In de tijd van Noach voor en ook na de zondvloed kwamen gevallen engelen naar de aarde en kruisten zich met mensen. Daaruit kwamen kinderen voort: de reuzen. Half engel, half mens.

Het idee is dat die gevallen engelen in de eindtijd weer naar de aarde zullen komen. Al of niet vermomd als buitenaardsen. Ze zullen zich geloof ik dan voordoen als de Goden, de scheppers van de mensen. En ik denk dat ze de anti christ als de Zoon van de Goden zullen presenteren, de redder van de aarde! Hij zal een hybride zijn, half engel, half mens. Een Zoon van de Goden.

De anti christ zal geloof ik zijn als een engel van het licht en samen met de valse profeet de mensen misleiden. Misschien zullen ze een soort opwekkingswonder laten plaats vinden zodat het lijkt of hij uit de dood op staat, of is opgestaan. Hij zal misschien iedereen eeuwig leven beloven.

Openbaring 13:3-8 Het beest uit de zee
3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. 7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.

Er zal een beeld worden opgericht wat iedereen zal moeten aanbidden:

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

De mensen die het beeld aanbidden zullen een merkteken ontvangen. Misschien dat je door het merkteken aan te nemen je DNA veranderd en je net zo wordt als de anti christ, een engel van het licht. Maar in werkelijkheid ben je dan een beest geworden. Je bent geen mens meer. En God woont niet in een beestentempel.

Liefde of Lust
Hoe het precies zal zijn is nog niet bekent. Je kunt er hele scenario’s bij bedenken. Luister eens naar deze video:
http://beforeitsnews.com/prophecy/2014/02/best-forensic-scientists-prove-all-human-dna-is-corrupted-with-hybrid-nephilim-dna-and-sasquatch-is-nephilim-death-threats-and-bombs-erupt-shocking-videos-2458784.html

Maar misschien heeft het DNA er wel niets mee te maken en gaat het allemaal totaal anders. Toch lijkt het me belangrijk om de ontwikkeling gaten te houden. Er is veel te doen op het gebied van genetica en de “verbetering” van de mens. Het lijkt of men zoekt naar een manier om eeuwig te leven en Goddelijk te worden om zo van God te kunnen winnen.

Daarom was er volgens mij ook zo’n ophef in de media over de moord op die vrouw in Friesland en het opsporen van de dader middels zijn DNA. Ze willen dat er een roep ontstaat om van iedereen het DNA af te nemen en op te slaan in een databank onder het mom van een “goed doel”. Niemand zal meer anoniem zijn.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3353505/2012/11/25/Een-DNA-databank-Ik-zeg-doen.dhtml

Ik geloof dat de Here de gemeente van gelovigen voor het begin, of in ieder geval voor de invoering van het merkteken, weg zal nemen van deze aarde. Maar er zullen veel mensen achterblijven die met de leugen en de misleiding, de valse profeet, de anti christ en het merkteken van het beest zullen worden geconfronteerd.

Weet dan welke keus je maakt! Begeerte en lust of de liefde voor God? Als je het merkteken ontvangt, ben je voor eeuwig verloren! Vertrouw op Jezus, Hij heeft de dood overwonnen!

Openbaring 14:9-13 De aankondiging van het oordeel
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.
12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.

Zie ook:
- Het merkteken van het beest en een belasting op koolstof - 28-9-13
- Technologie die het merkteken en het beeld met een geest mogelijk maken
meer >

Duizenden banen op tocht in zorg

Thuiszorginstellingen en verzorgingshuizen staan aan de vooravond van een ontslaggolf.

Als gevolg van bezuinigingsplannen van het kabinet verwachten zorginstellingen komend jaar 55.000 medewerkers te moeten ontslaan. Dat zegt directeur Aad Koster van de werkgeversorganisatie van zorgbedrijven Actiz in de Volkskrant.

Het overgrote deel van de zorgmedewerkers werkt in deeltijd. Omgerekend naar een voltijd werkweek verdwijnen er mogelijk dertigduizend banen.

Lees verder: http://www.nu.nl/economie/3702974/duizenden-banen-tocht-in-zorg.html

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-nieuws-bericht-divers-rampen.html

zaterdag 15 februari 2014

Geo-engineering: natuurlijk weer bestaat niet meer

Wanneer we in de lucht kijken dan komen we al snel tot de conclusie dat het beeld wat we zien niet natuurlijk is.

Als Facebook het interieur van een sproeivliegtuig razendsnel verwijdert dan weet je dat er boven ons hoofd iets gebeurt.

Het fenomeen "chemtrail" of zoals het tegenwoordig wordt genoemd "geo-engineering", is vaak aanleiding tot verhitte discussies.

De mainstream media en aanhang blijven over condensatiestrepen of contrails spreken en ontkennen in alle toonaarden dat er zoiets bestaat als chemtrails. Zoals gebruikelijk komen dan de woorden complotdenker en aluhoedjes uit de kast, alsof ze daarmee hun gelijk halen.

Een heel goed argument voor het bestaan van chemtrails is het verhaal zoals dat voorkomt op de website Geoengineering Watch.

Daar hadden ze op hun Facebook pagina de volgende foto, gemaakt door Augustas Didzgalvis, geplaatst. (klik voor de foto, er zit copyright op de foto)

Het duurde dan ook niet lang voordat Facebook met de mededeling kwam dat ze de foto hadden verwijderd. Daarbij kwam een zeer uitgebreid bericht dat als ze het zouden wagen om dit beeld nogmaals te plaatsen het Facebook account zou worden beëindigd. De Facebook pagina waarnaar op de website wordt verwezen werkt inmiddels niet meer.

Als websites zoals Google en Facebook dit soort censuur toepassen dan is dat niet voor niets. Want er woedt op dit ogenblik op aarde een oorlog, een weeroorlog.

De onderstaande video is een presentatie van Dane Wilkington van Geoengineering Watch waarin deze vertelt dat er niet meer zoiets bestaat als natuurlijk weer. Dit betekent dat alle essentiële elementen die nodig zijn om het leven op deze planeet in stand te houden, systematisch worden vernietigd.

Het veroorzaakt niet alleen massale sterfte onder planten en dieren, maar heeft ook een desastreus effect op de gezondheid van de mens.

Het debat of er nu wel of geen geo-engineering plaatsvindt is totaal overbodig. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal en er zijn beelden van vliegtuigen die aan het sproeien zijn (kijk hiervoor ook de video). De elementen die op de grond (link naar analyserapport) worden gevonden zijn precies die die in de diverse patentaanvragen worden aangetroffen.

Het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is gewoon naar de lucht kijken. Deze lucht ziet er totaal anders uit dan veel mensen zich uit hun jeugd herinneren. De luchten boven onze hoofden zijn gevuld met nanodeeltjes en zware metalen.

Wat er gebeurt door dat sproeien is niet het verzadigen van de lucht waardoor er regen ontstaat, maar deze deeltjes zijn ontworpen om het zonlicht te blokkeren en de koers van de jetstream te veranderen. Jetstreams of straalstromen zijn consistente luchtstromingen in de bovenste laag van de atmosfeer op zo'n 10 km hoogte, die soms wel snelheden halen van 350 km/hr.

Dit verklaart ook waarom sommige gebieden veranderen in een woestijn zoals Californië en andere letterlijk bezwijken onder wateroverlast zoals Engeland.

Onze atmosfeer is niet anders dan een geweldig groot laboratorium voor geo-engineering wetenschappers die zich absoluut niet bezighouden met de gevolgen voor de mensheid en andere levende wezens, inclusief hen zelf. Deze experimenten scheuren de aarde letterlijk uitelkaar en vernietigen het leven op deze planeet.

Een aantal zaken die volgens Dane in verband gebracht kunnen worden met geo-engineering zijn: Klimaatverstoringen, extreme droogte en stortbuien, afname van de ozonlaag, het vrijkomen van methaangas, terug open van de totale zuurstofvoorraad, oceaanleven dat verdwijnt, massale vissterfte, meer dan 200 levensvormen die iedere dag uitsterven, een dramatische toename van het aantal gevallen van autisme, Alzheimer en dementie (het component Aluminium speelt hierbij een belangrijke rol) en daarnaast nog een aantal zoals het in rap tempo verdwijnen van oerwouden.

YouTube: http://youtu.be/5yZhh2leRJA
Samenvatting video: http://eindtijd-update.blogspot.nl/2013/07/het-meest-belangrijk-onderwerp-van-onze.html

Overgenomen van: http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7048:natuurlijk-weer-bestaat-niet-meer-video&catid=11:chemtrails&Itemid=24

Zie ook:
- What in the world are they spraying - Nederlands ondertiteld
meer >

vrijdag 14 februari 2014

Bevestigd: EU-Commissie wil beslag leggen op spaargeld en pensioenen

Het internationale persbureau Reuters heeft bevestigd waar we al een tijd lang voor waarschuwen: de EU wil beslag leggen op het spaargeld en de pensioenen van al zijn onderdanen -zo'n 500 miljoen in getal- om daarmee 'investeringen' te doen, de economie aan te jagen en de kloof die de banken na het uitbreken van de crisis hebben achtergelaten, te dichten. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om een onvrijwillige 'bijdrage', oftewel een regelrechte confiscatie van het privégeld van de Europeanen.

Reuters wist beslag te leggen op het document, waarin wordt beschreven hoe de EU naar manieren zoekt om de financiën van het 28 landen tellende blok minder afhankelijk te maken van de banken. Er wordt naar andere manieren gezocht om kleine bedrijven, infrastructuurprojecten en diverse investeringen te financieren.

ECB-beleid mislukt
Hiermee bevestigt de EU feitelijk dat het 'onbeperkte' geldbeleid van de Europese Centrale Bank van de afgelopen 5 jaar is mislukt. Dat bleek in januari ook uit andere cijfers, die lieten zien dat de private kredietverlening in de Eurozone naar een absoluut diepterecord is gedaald. Met name Italië en Spanje staan er ronduit dramatisch voor. De met Europese belastingmiljarden gefinancierde bankenherstructurering in Spanje blijkt zelfs geen enkel effect te hebben gehad.

Pensioenen worden 'gemobiliseerd'
De Commissie constateert dan ook dat de 'de mogelijkheid van de financiële sector om kredieten te verlenen aan de echte economie, vooral langetermijninvesteringen, door de economische en financiële crisis is verzwakt.' Oplossing: 'De Commissie zal de verzekeringswaakhond van het blok in de tweede helft van dit jaar advies vragen aangaande een mogelijk wetsvoorstel om 'meer persoonlijke pensioenspaargelden te mobiliseren voor langetermijnfinanciering.'

Waarbij 'mobiliseren' een prettiger klinkend woord is voor 'confisqueren', oftewel in beslag nemen. Als de EU zijn zin krijgt, moet het plan nog voor het einde van dit jaar beklonken worden.

Banken mogen weer speculeren
Verder wil de Commissie tegemoet komen aan de klachten van de banken, dat ze door strengere regels meer eigen kapitaal moeten houden. Bovendien wordt onderzocht of er in Europa, net als in de VS, een EU-spaarrekening kan komen voor individuen, wier fondsen vervolgens gebruikt kunnen worden voor investeringen in kleine bedrijven.

Banken kunnen straks waarschijnlijk ook weer eenvoudiger hun liquiditeit verhogen met de verkoop van effecten. Nog controversiëler is het plan om de bestaande boekhoudkundige regels te versoepelen. Dit zal het voor de banken nog makkelijker maken om hun echte financiële situatie te verbloemen.

Wanhoop in Brussel
Het document toont aan dat het in de verste verte niet de goede kant op gaat met Europa, zoals politici en media beweren. Integendeel - dat de EU dit soort drastische stappen wil nemen, zegt meer dan genoeg over de wanhoop die er achter de spiegelende ramen van de Europese gebouwen in Brussel heerst.

Daarom wil Brussel uw spaar- en pensioengeld gaan gebruiken, zogenaamd om te 'investeren'. Ook kan het geld worden 'verpakt' in dezelfde gewraakte kunstmatige financiële producten(securitizations) die mede de oorzaak van de financiële crisis zijn geweest. Hiermee gaat de Unie feitelijk als een soort hedgefonds opereren. (2)

Herverdeling welvaart van burgers naar EU en banken
Het door de eurocraten veroorzaakte failliet van Europa wordt ook op deze wijze stap voor stap afgewenteld op de burgers. Het document werd hoogstwaarschijnlijk niet voor niets 'gelekt' naar Reuters. De EU hoopt met namelijk dat het plan om het (spaar)geld van de burgers in beslag te nemen de financiële markten weer wat meer vertrouwen geeft. Kortom: de volgende massale socialistische herverdeling van de welvaart -die van de gewone man naar de EU en de banken- komt eraan.

(1) Zero Hedge (via Infowars)
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/02/Bevestigd-EU-Commissie-wil-beslag-leggen-op-spaargeld-en-pensioenen

Artikel Reuters: http://www.reuters.com/article/2014/02/12/us-eu-banks-savings-idUSBREA1B1ZI20140212

Volgens mij is de Europese Unie niet mislukt maar juist heel erg gelukt! Alle doelen worden gehaald. De rijken wordt bestolen zodat ze geen vuist meer kunnen maken. De economieën zijn vernield zodat het "orde uit chaos" principe straks in kan treden. Dat is macht! De hele machtstructuur voor de Nieuwe Wereld Orde is op poten gezet, alle macht in Europa is gecentraliseerd en kan straks zo overgedragen worden aan de wereldregering en het beest de anti christ.

Ongelovelijk, een diefstal op deze schaal heeft nog nooit plaats gevonden! En piep klein groepje, totaal onbekende mensen roept zich uit tot de baas in Europa en gaan gewoonweg 500 miljoen Europeanen bestelen. Het is pure diefstal!

Geen kip in Europa die ook maar iets heeft met dat vreemde groepje mensen in Brussel. Zullen ze er mee wegkomen? Waarom worden die mensen niet gewoon opgepakt? Ze zullen het vast wel benauwd hebben daar in Brussel.

Maar ze komen er niet mee weg want boven in de hemel wacht hun rechter...

Jesaja 5:8 Het lied van de wijngaard
Het zesvoudig wee
8 Wee hun die huis aan huis voegen, akker aan akker trekken, totdat er geen plaats meer is, en gij alleen de gezeten lieden zijt in het land.

Zie ook:
- Wereldelite bang voor opstand massa's - 30-1-14
- Alles gaat veranderen, niets zal meer zijn zoals je dacht dat het was! Jezus komt terug! - 8-1-14
- Europa een wolf in schaapskleren - 5-2-14
- Nederland vanaf 1 februari een dictatuur - 19-1-13
meer >