zaterdag 26 april 2014

Poetin stopt alle gesprekken met het Witte Huis!

YouTube: http://youtu.be/KPV-m78_8NI

Hallo hier Dahboo77. Ik wil het hebben over Vladimir Poetin. De zogenoemde vergelding Vladimir Poetin. Er zijn vormen van sancties die ze gebruiken tegen het westen en daarom stoppen ze communicatie. Bedenk dat Obama en Poetin de hele tijd goede communicatie habben. Ze hebben recent op 14 april een gesprek gehad. En het is vrede geweest de hele tijd tijdens de Oekraïense crisis en al het vechten. 

En nu de Verenigde Staten vrijdag komt met nieuwe ronden met sancties waarvan ze zeggen dat ze niet eerder dan maandag plaats vinden, heeft Vladimir Poetin alle verbindingen verbroken. Ze hebben een lijn open gelaten, maar een lijn, en dat is tussen John Kerry en zijn tegenhanger. Ik bedoel succes daarmee! John Kerry zal ons nergens brengen en dit hele geval is zo wie zo toch in scene gezet. Een toneelstuk voor de mensen.

Wat interessant is dat deze twee mensen, Obama en Poetin, elkaars leven redden. Ik zal dat later bespreken in een volgende video. Je kunt zien dat het niet uitmaakt wat er hier gebeurd het is allemaal een spel voor de mensen. Deze twee mensen haten elkaar niet, ze zullen elkaar nooit haten. Ze hebben meer geheimen en kennis achter de schermen samen dan je ooit zult weten. En ze willen niet dat de massa’s dat weten.

Het probleem is dat als de mensen wakker beginnen te worden. Er komt een punt waarop het uit de hand loopt omdat we de gevestigde media en hun leugens doorprikken, het "links en rechts" verhaal en meer en meer mensen wakker worden. De brainwashing begint te vervagen. Ja, als ze dat zien gebeuren, is dat is het moment waarop de gebeurtenis zal gebeuren. Het is allemaal tijdsplanning. Het is zich allemaal aan het ontrafelen.

En mensen worden wakker in een snelheid die fenomenaal is. Ze zullen niet in staat zijn dit heel veel langer verborgen te houden. Ik zou denken, laten we zeggen, in de komende 10 jaar zal iets enorms plaats moeten vinden. En ik denk in de helft van die tijd al zal gebeuren. Ik denk dat in de komende vijf jaar iets groots zal moeten gebeuren zodat ze controle over deze aarde kunnen krijgen. Omdat in de komende vijf jaar zoveel mensen wakker zullen zijn geworden omdat ik denk dat er dan niet veel dingen hetzelfde zullen zijn.

Er zal geloof ik een punt zijn in de komende vijf jaar dat de Verenigde Staten zijn koers zal wisselen en voor altijd zal veranderen. Je zult de actie in de straten zien waar iedereen naar verlangd. En dat is om deze veranderlijke ambtenaren mensen uit onze regering te zetten en te vervangen door rechtvaardige mensen die hun leven op het spel willen zetten en niet ten koste van de mensen willen leven. Het is de enige manier om dat op te lossen.

Maar op een grotere schaal hebben zij wapens en bommen, onbemande vliegtuigjes en lasers en van alles wat je maar kunt bedenken. Deze leiders hebben miljoenen mannen die klaar staan voor oorlog op commando om te doen wat het maar kost. Gehersenspoelde jonge mannen overal op aarde klaar om elkaar te doden. En dat is het punt. De elite doden nooit iemand. Hun handen zijn schoon op die manier.

Ik zal hier meer op ingaan in de volgende video. Deze twee zeggen dat ze elkaar van de verdrinkingsdood zullen redden of waarvan ook. Maar ik wil nu vertellen dat de communicatie is gestopt in deze poppenkast. In de basis je moet de tekens volgen. Ze zijn bezig de communicatie af te kappen. Een ding die ik ook gemerkt heb in de gevestigde media hier in de laatste 24 uur, zijn dezelfde uitlatingen die we ook hebben blootgesteld in de Bundy situatie. Het verdraaien van de waarheid en het verspreiden van leugens. Ze proberen het te doen lijken alsof Rusland de derde wereldoorlog wil uitlokken. En het is die retoriek, precies die, dat me laat denken dat ze de rode loper aan het uitleggen zijn om de hele zaak in gang te zetten. We gaan een vreselijke zomer tegemoet dames en heren! Dat garandeer ik je…

Ik laat een link achter in de omschrijvingsbox. Dit was Dahboo77. Hou je ogen open…
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/04/25/exclusive-putin-halts-all-talks-with-white-house.html#url=/articles/2014/04/25/exclusive-putin-halts-all-talks-with-white-house.html

Als iemand het weten wil. Ik heb iets van 7 jaar geleden in een visioen gezien met delen van wat er allemaal gaat gebeuren in de aanloop naar de eindtijd en verder. Veel dingen die ik gezien en gehoord hebt, zijn al gebeurd in de wereld en in mijn prive leven. Wat ik hier lees is precies wat ik al wist dat komen zou. Ik zat er op te wachten. De mensen worden razend snel wakker en er komt een punt waarop de boze machten zullen beslissen om te beginnen. Het zal dus straks gaan beginnen. Ik weet ook niet precies wanneer maar het zal zeker niet lang meer duren.

Maar wees niet bang. Jezus heeft de wereld overwonnen. Vertrouw op Hem en denk aan wat de Heer heeft gezegd als het begint:

Lucas 21:28
28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/artikelen-op-onderwerp.html

donderdag 24 april 2014

Watchman Video Broadcast 04-13-14, Het geheim van het zegel deel 1

YouTube: http://youtu.be/5zDshRE4uS0

Het groot zegel van Amerika
We hebben het maanden over het Vierde Rijk gehad. Tijdens het onderzoek naar dat rijk dook steeds hetzelfde symbool op. Dat symbool staat op de achterkant van de een dollar biljet.

Het lijkt er op dat het symbool veel kracht heeft, het krijgt in ieder geval veel aandacht. Om welk geld het ook gaat, mensen doen letterlijk alles om aan geld te komen. Ik geloof niet dat het geld zelf duivels is. Maar ik geloof wel de Bijbel die zegt:

1 Tim 6:10
10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

Het symbool van de piramide staat op het grote zegel van Amerika.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grootzegel_van_de_Verenigde_Staten

We gaan in deze studie ontdekken waar het zegel van Amerika voor staat. Je ziet dat beide delen, de voor en achterkant van het zegel, symbolisch is. Symbolen staan altijd voor iets.

Manly Palmer Hall
We gaan ook kijken naar een bekende onderzoeker die zijn hele leven onderzoek gedaan heeft naar een groot mysterie dat op aarde bestaat door de eeuwen heen: Manly Palmer Hall
http://nl.wikipedia.org/wiki/Manly_Palmer_Hall

Hij schreef een bekend boek: "The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy"

Dit is wat Hall zei over het idee van symbolisme:

"Symbolism is the language of the Mysteries; in fact it is the language not only of mysticism and philosophy but of all Nature, for every law and power active in universal procedure is manifested to the limited sence perceptions of man through the medium of symbol…
By symbols men have ever sought to communicate to each other those thoughts which transcend the limitations of language. Rejecting man-conceived dialects as inadequate and unworthy to perpetuate divine ideas, the Mysteries thus chose symbolism as a far more ingenious and ideal method of preserving their transcendental knowledge. In a single figure a symbol is obvious, while to the ignorant the figure remains inscrutable. Hence, he who seeks to unveil the secret doctrine of antiquity must search for that doctrine not upon the open pages of books which might fall into the hands of the unworthy but in place where it was originally concealed.” - The secret teachings of All Ages

(Symboliek is de taal van de mysteriën; in feite is het de taal niet alleen van mystiek en filosofie, maar van de gehele natuur. Want elke wet en macht die actief is in een universele procedure manifesteert zich aan de beperkte perceptie van de zintuigen van de mens door het medium van het symbool. Mensen hebben altijd geprobeerd gedachten, die de beperkingen van de taal overstijgen, te communiceren via symbolen. De Mysteriën verwierpen mensbedachte dialecten als onvoldoende en onwaardig om goddelijke ideeën te vereeuwigen. Daarom koos het Mysterie voor symbolisme omdat het een veel meer ingenieuze en ideale methode is voor het behoud van transcendentale kennis. In een enkele figuur is een symbool duidelijk, terwijl het figuur voor de onkundigen ondoorgrondelijk blijft. Daarom moet hij die de geheime leer van de oudheid wil onthullen, naar die leer zoeken niet in de open pagina’s van boeken, die in de handen van de onwaardigen kunnen vallen, maar het zoeken daar waar het oorspronkelijk was verborgen.)

Er is een Goddelijk geheim, een geheim van God of zeg “de Goden”. Hoe kwam Many Hall aan het idee dat er een geheim mysterie is? Daarvoor gaan we naar de bron van uitleg van elk symbool wat er maar bestaat: de Heilige Bijbel.

Het eerste woord uit de mond van de slang in Genesis is:

Genesis 3:1-5 De eerste zonde
1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

Het lijkt er op dat satan, lucifer zelf, de eerst was die een mysterie concept introduceerde. Een geheim van God of “de Goden”. Nu hebben we een verbinding tussen een zeer groot geheim en wie er verantwoordelijk voor is dat het geheim aan de mensen werd opgelegd.

We gaan kijken naar de symbolen die op de een dollar staan en we gaan proberen te achterhalen waar de symbolen voor staan. Misschien heeft u er al van alles over gelezen of gezien op TV maar de waarheid is dat niemand het geheim of waar de symbolen voor staan, heeft opgeschreven.

Vrijmetselaarsloges hebben vaak grote bibliotheken. Van hun mag je zoveel lezen als je wilt maar ze hebben het geheim niet opgeschreven. Alle symboliek van de wereld bewaard en verzegeld een geheime kennis die slecht een hele klein groep, volgens hen zelf, ooit kunnen begrijpen. Wij zijn het daar natuurlijk niet mee eens… Want er is een bron van begrip en God geeft het openlijk aan iedereen!

De toren van Babel
Er is een theorie die zegt dat de taal van symboliek helemaal teruggaat tot het verhaal van de toren van Babel. In Genesis 11 wordt beschreven hoe na de zondvloed alle mensen van de wereld, die voortkwamen uit de drie zonen van Noach, (Sem, Cham en Jafet), samen waren gekomen in het Dal van Sinear, of Sumeria). Ze hadden allemaal het idee om de mensheid te willen verhogen naar een hoger niveau.

Genesis 11:1-4
1 De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. 2 Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. 3 En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.

God zag het afkeurend aan wetende dat Hij voor de mensheid al een weg had tot transcendentie in de eeuwigheid, onsterfelijkheid, door Zijn Zoon Jezus Christus. Daarom verwarde God hun taal:

Genesis 11:5-9
5 Toen daalde de HERE neder om de stad en de toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien, 6 en de HERE zeide: Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. 7 Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. 8 Zo verstrooide de HERE hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. 9 Daarom noemt men haar Babel, omdat de HERE daar de taal der gehele aarde verward heeft en de HERE hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft.

Zo bereiken ze hun doel niet, want de mensheid heeft een groot voorstellingsvermogen en het komt tot een punt waarop dat wat de mensen zich voorstellen ze in staat zullen zijn te doen.

(Stel je alle begeerte eens voor die een mens zich (dagelijks) voorstelt… Precies dat zal de anti christ de mensen voorhouden. Alle begeerte vervuld die je je maar kunt voorstellen… Daar zijn geen grenzen aan. Wie is tegen zo’n verleiding bestand! Je fantasie gaat dan met je aan de haal. Ga er niet in mee! Hou dan je logische kop er bij en pak de keiharde Bijbelteksten!)

Symbooltaal
We leven in vergelijkbare tijden, als we dat punt al niet hebben overschreden. Nadat God hun taal had verward, gingen de mensen uit elkaar. Nu kunnen ze niet meer een gelukkig gezinnetje vormen. Nu kunnen ze niet meer goed communiceren met elkaar. Het idee is dat een bepaalde groep mensen uit die tijd, die de “dragers” waren van een heel groot geheim, beslisten dat ze de taal van de symboliek gingen gebruiken omdat ze elkaar niet meer konden verstaan.

Mensen uit verschilden talen die ingewijd zijn in de doctrine van de mysteriën zullen dan de symbolen en de kennis er achter kunnen begrijpen. Of wat ze vertel is dat het betekend want Albert Pike zegt in Mores en Dogma: alle vrijmetselaars in de loge werd verteld wat alle symbolen en rituelen betekenen, maar we logen tegen je. We hebben je bewust misleid. Eigenlijk zegt hij: we zullen nooit iemand vertellen wat het echt betekend! Maar slechts een heel selecte groep weet precies wat de symbolen betekenen.

Er is een geheim in de wereld, degenen die het geheim kennen, doen er werkelijk alles voor om voor te voorkomen dat het wordt onthuld. Ze hebben het geheim verborgen in verschillende symbolen. (zoals het vrijmetselaarssymbool:)

Betekenis symbolen staat in de Bijbel

woensdag 16 april 2014

Nieuws Update 16-4-14

- Bundy ranch omsingelt door zwaar bewapende troepen
http://youtu.be/upt-yCJqxm0

De Amerikaanse overheid wil het land van een rancher afnemen. Dit conflict heeft de potentie om uit te lopen op een burgeroorlog in Amerika. Er is veel onvrede en onrust in Amerika.

Zie ook: http://beforeitsnews.com/food-and-farming/2014/04/bundy-ranch-now-surrounded-by-heavily-armed-guards-as-militia-floods-to-nevada-following-harry-reid-threats-2463190.html


- Uitbreiden massale FBI biometrische databank geeft aanleiding tot bezorgdheid
Een uitbreiding met gezichtsherkenning van de bestaande vingerprint database van de Federal Bureau Investigation (FBI) van de Verenigde Staten heeft voor bezorgdheid gezorgd onder voorvechters van privacy, vanwege het vermogen om beelden te bevatten van zowel onschuldigen als criminelen.

De next generation identificatie (NGI) biometrische database van de FBI bevat meer dan honderd miljoen individuele registraties van vingerafdrukken van mensen.

Het wordt uitgebreid met veel meer biometrische informatie zoals handpalm scans, stem opnames, iris scans en gezichtsherkenning, volgens de agentschap, om sneller en meer accuraat individuen te identificeren.

Controversieel is dat de NGI-database gezichtsherkenning data zal bevatten van miljoenen niet criminelen zoals blijkt uit onthullende documenten van het Electronic Frontier Foundation die werden verkregen onder de VS Freedom of Informatie Act.

Lees verder: http://www.itnews.com.au/News/382818,expansion-of-mass-fbi-biometrics-database-raises-concerns.aspx


- EU-parlement wil bankrekening voor iedereen
Iedereen in de Europese Unie heeft recht op een bankrekening, ongeacht zijn of haar financiële situatie of woonplaats. Dinsdag stemde het Europees Parlement in Straatsburg in met deze plannen.

Het moet voor elke Europees burger mogelijk worden om een basisrekening te openen en die gratis of tegen redelijke kosten te gebruiken.

"Een bankrekening is essentieel voor burgers om volledig te kunnen deelnemen aan het economische en sociale leven in een moderne samenleving", aldus Europees commissaris Michel Barnier (Interne Markt).

Niemand kan kopen en verkopen zonder het merkteken van het beest, de naam van het beest of het getal van zijn naam. Dat getal is 666. Als straks het cash geld er uit gaat en je alleen nog maar kunt kopen en verkopen met het merkteken moet iedereen natuurlijk wel over een bankrekening kunnen beschikken. 

Het nieuwe bankrekeningnummer wat we gekregen hebben, bestaat uit 18 cijfers en letters. 18 Is 3x6 of 666. Iedereen die met merkteken weigert, wordt gedood. Als je het merkteken aanneemt ben je voor eeuwig verloren! Maar iedereen die wordt gedood, wordt weer opgewekt!

Openbaring 20:4-6
4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren
.

De tijd is nu echt bijna op, Ken je Jezus al? Hij leeft!


- 4 Tot 11 doden gemeld in herovering van de belangrijkste vliegveld Oekraïne leger
Meerdere schoten werden gehoord maandagavond van het belangrijkste Oost-Oekkrainse vliegveld van Kramatorsk die volgens Kiev werd heroverd op de pro-Russische separatisten, in wat ze noemde een “anti-terroristische operatie” rond Donetsk.

Meer: http://www.debka.com/newsupdate/7885/

Hoeveel tijd rest ons nog?

Matteüs 24:6-8 Rede over de laatste dingen
6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. 8 Doch dat alles is het begin der weeën.

Lucas 21:25-28 Rede over de laatste dingen
25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/artikelen-op-onderwerp.html

dinsdag 15 april 2014

Nieuws Update: 15-4-14

- Prophecy In The News – interview voormalige ambassadeur Israel
http://vimeo.com/91452978
http://vimeo.com/91529222
http://vimeo.com/91637896


- Prophecy In The News – Tien redenen waarom Rusland Oekraïne binnen zal vallen:
http://vimeo.com/91745072


- Nieuwe Wereld Orde in Amerika (schokkende beelden)
http://youtu.be/ZwvDBeP9HkE


- NASA-studie: Ondergang Westerse beschaving nauwelijks te vermijden
De Westerse beschaving koerst op een bijna niet meer te vermijden ineenstorting af. Dat is althans de ontnuchterende conclusie van een onderzoek, dat mede door het Goddard Space Center van de NASA werd gefinancierd. Historisch gezien stortten hoog ontwikkelde beschavingen ineen omdat de ongelijkheid tussen rijk en arm uiteindelijk te groot werd. Wat dat betreft bevindt ook Nederland zich op een erg gevaarlijk pad: op 12 april schreef de Volkskrant dat rijkste 1% van ons land ondanks de crisis bijna een kwart van het totale vermogen in bezit heeft, meer dan ooit tevoren, en vergelijkbaar met de extreem ongelijke situatie in de VS (2).

“In het in 1997 gepubliceerde boek The Fourth Turning (Het Vierde Keerpunt)”. Het vierde kruispunt verwijst denk ik naar het Vierde Rijk van Daniel. Dat rijk is de Nieuwe Wereld Orde.

De reden waarom ik aandacht aan dit artikel geef is niet omdat het waar zou zijn wat er beweerd wordt, maar omdat het past binnen de strategie van de Nieuwe Wereld Orde en de komst van de anti christ. Men wil angst en paniek zaaien. De mensen zullen straks denken dat er iets zal moeten gebeuren anders zal de hele aarde vergaan. Het zal geloof ik een van de reden zijn dat men in de armen van de anti christ vlucht met zijn merkteken van het beest.

Elke gelovige weet natuurlijk dat dit artikel van xander niet op waarheid berust. De Here Jezus komt naar de aarde en zal alles herstellen.

Lees verder: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/04/NASA-studie-Ondergang-Westerse-beschaving-nauwelijks-te-vermijden


- Waarom bouwt Amerika in niemandsland een piramide compleet met oog maar zonder topsteen
http://beforeitsnews.com/conspiracy-theories/2014/04/why-did-the-u-s-build-an-uncapped-pyramid-complete-with-an-eye-in-the-middle-of-nowhere-pics-2461802.html

Een enorme piramide in niemandsland die het eind van de wereld bijhoud op de radar. Een abstracte geometrische vorm onder de hemel zonder een mens ergens te bekennen. Het kan de opening zijn van een scene van een science fiction film, maar het is gewoon het Amerikaanse leger die hun dingen doet en wereldvreemde architectonische structuren bouwt die de wereld slechts zelden ziet.

De piramide met de topsteen staat geloof ik symbool voor het ijzeren Vierde Rijk wat voorspelt wordt in Daniel. De topsteen is dan de anti christ. Het alziende oog staat dan voor:

Openbaring 13:7
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Zie ook:
- WVB - Het Vierde Rijk deel 27 - 7-10-14
- WVB - Het Vierde Rijk deel 26 - 3-4-14


- Zweedse stad introduceert betalingen via handscan
Het scannen van de hand is uitgegroeid tot een alternatieve betalingsmethode voor mensen in een stad in het zuiden van Zweden, zeiden onderzoekers van de Universiteit van Lund maandag.

Ader scanning terminals zijn geïnstalleerd in in 15 winkels en restaurants in Lund dankzij een technische student die twee jaar geleden op het idee kwam tijdens het wachten in de rij om te betalen.

Zo’n 1600 mensen hebben zich al opgegeven voor het systeem. Volgens de maker is het systeem niet alleen sneller en maar ook veiliger dan traditionele betaalmethodes.

http://www.trunews.com/swedish-city-introduces-payment-hand-scanning/

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/artikelen-op-onderwerp.html

maandag 14 april 2014

Nieuws Update 14-4-14

- Eugenetica: Bio-ethiek wil genetische screening om mensen met laag IQ te elimineren

Eugenetica is verderfelijk. In de kern van de filosofie betekend het dat sommige mensen beter zijn dan anderen gebaseerd op een hatelijk indeling van menselijke capaciteiten en eigenschappen.

Eugenetica leidt tot onderdrukking en zelfs moord. De oude eugenetica ontketende onvrijwillige sterilisatie, kindermoord in Duitsland en de moord op gehandicapte volwassenen.

Die verschrikkingen hebben de eugenetica in een winterslaap gebracht, maar het is ontwaakt in verschillende plaatsen, in de eerste plaats onder de intelligentsia.

Oxford bio-eticus Julian Savulescu is een toonaangevende neo eugenist. Hij stelt nu voor om embryo’s te screenen op intelligentie - voor hen natuurlijk. De minder intelligenten hebben “slechtere” resultaten in het leven. Uit: “Genetische screening om het IQ te verhogen zou moeten worden omarmd”:
http://theconversation.com/genetic-screening-to-enhance-iq-should-be-embraced-24741

Lees verder het commentaar op de studie:
http://www.lifenews.com/2014/04/03/eugenics-bioethicist-pushes-genetic-screening-to-eliminate-people-with-low-iq/

Wat als het merkteken van het beest je genetica aanpast? De genen met het merkteken zullen van zich zelf vinden dat ze verbeterde, of betere, mensen zijn dan de “ouderwetse", mindere, lagere mensen. Ik denk dat ze dan zullen vinden dat ze volgens hun maatstaven het recht hebben om die ouderwetse mensen “op te ruimen’ onder het mom van “doden voor vrede.”.


- Venezuela voert vingerprint registratie in om boodschappen te kopen. Wat te doen voor rantsoenering begint in Amerika.

Wat als je werd gedwongen je te “registreren” om boodschappen te kunnen kopen. En wat als door die registratie het voedsel wat je kocht kan worden gevolgd en de hoeveelheden kunnen worden beperkt?

Dat is precies het plan in Venezuela op dit moment. De AP meldt dat in een poging om het “hamsteren” hard aan te pakken ID kaarten zullen worden uitgegeven aan gezinnen. Deze zullen moeten worden getoond voordat levensmiddelen kunnen worden gekocht.

http://www.theorganicprepper.ca/venezuela-enforces-fingerprint-registry-to-buy-groceries-what-to-do-before-rationing-starts-in-america-04022014

Openbaring 13:16-18
16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


- Onderzoeksjournalist: EU-elite stuur bewust aan op humanitaire catastrofe

‘Hoge schulden en reddingsfondsen lang van tevoren gepland om controle over landen over te nemen’

Langzaam maar zeker wordt de strop van de elite om de halzen van het gewone volk steeds strakker aangetrokken.

Jürgen Roth, één van de bekendste onafhankelijke Duitse onderzoeksjournalisten, komt in zijn nieuwste boek ‘Der Stille Putsch’ (De Stille Coup) tot de conclusie dat de Europese elite doelbewust een humanitaire catastrofe op ons continent wil veroorzaken, om deze vervolgens aan te grijpen om een politieke unie op te richten. De veel te hoge schulden en daardoor ‘noodzakelijke’ reddingsfondsen zijn juist om dat doel te bereiken al jaren van tevoren gepland. De media werken ondertussen volop mee om de burgers zo onwetend mogelijk te houden – totdat het te laat is.

http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/04/Onderzoeksjournalist-EU-elite-stuur-bewust-aan-op-humanitaire-catastrofe

Lees eens de Protocollen van Sion:
http://wimjongman.nl/artikelen/protocollen.pdf


- Israël, de bezette gebieden & reguliere media tactieken

Vandaag verscheen op nu.nl een artikel over Israël en de EU met de titel "Brussel verhoogt druk op Israël". Bijzonder snel nadat er een stroom van reacties op gang kwam, werd de discussie gesloten. Daar ik de vele leugens (voortgekomen uit jarenlange desinformatie) die in deze discussie t.a.v. Israël en 'haar bezette gebieden' voorkomen niet meer kon verdragen, wilde ik graag wat rechtzetten. Door waarheid (feiten) te delen.

Het is triest dat de reguliere media al jaren en jaren onjuistheden lanceert als historisch en actueel betrouwbaar. Hiermee wordt de publieke opinie t.a.v. Israël zeer negatief beïnvloed. Bewust of onbewust.

Lees verder: http://eindtijdinformatie.blogspot.nl/2013/07/israel-de-bezette-gebieden-reguliere.html#more


- '217 Nigerianen gedood door Boko Haram'

ABUJA -
In Nigeria zijn vrijdag 217 mensen gedood tijdens aanslagen door vermeende militanten van de terreurbeweging Boko Haram. Dat heeft een senator in de noordoostelijke staat Borno zaterdag laten weten.

Lees verder: http://www.telegraaf.nl/buitenland/22502126/___217_gedood_door_Boko_Haram___.html

Zie ook: Islamist gunmen murder 135 Nigerian civilians in two-day rampage
http://www.debka.com/newsupdate/7865/

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/artikelen-op-onderwerp.html

zaterdag 12 april 2014

SoloHealth Station - RFID scanner voor het merkteken van het beest?

YouTube: http://youtu.be/-DYB18oUVVc

Volgens de website van SoloHealth Station inc. is deze machine bedoeld om een betere controle over uw gezondheid te realiseren. Het is een 'computergestuurd consumentenloket' waar u de volgende gezondheid controles kunt uitvoeren:

Zicht (oogcontrole), bloeddruk, BMI-index (gewicht/lichaamslengte verhoudingen) en een soort overkoepelende algemene gezonheidscheck.

Moeten christenen hier van op de hoogte zijn?Waarom zit er exact op de locatie waar de rechterhand zich bevindt (van de in deze machine plaatsnemende mens) een soort RFID-scanner? En is het toeval dat de oogscanner zich precies op voorhoofdshoogte begeeft.

Kortom: Deze machine, die (op dit moment) bij duizenden wordt uitgerold over de V.S. en waarvan het bedrijf ze vanaf 2014 ook buiten de V.S. wil gaan invoeren, lijkt een ideale machine om voorhoofd en rechterhand scans mee uit te voeren en de gegevens direct te koppelen aan een enorme (cloud) database. Is dit toeval in deze tijd of kan dit in de nabije toekomst gerelateerd worden aan 'het merkteken van het beest' (voorhoofd en rechterhand gemerkt) beschreven in het laatste Bijbelboek: Openbaring 13.

Openbaring 13:11-18 Het beest uit de aarde
11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. 14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/merkteken-van-het-beest.html
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-merkteken-vh-beest.html

De dagen van Noach - Voorbereiding voor de eindtijd

Luister naar Pastor Mike:

Link: http://www.sermonaudio.com/playpopupvideo.asp?SID=48141132491

Matteüs 24:36-51 Rede over de laatste dingen
36 Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 40 Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; 41 twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

43 Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

45 Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? 46 Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden. 47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. 48 Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen: 49 Mijn heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken, 50 dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht, en op een uur, 51 dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

Zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

donderdag 10 april 2014

Nieuws Update 10-4-14

- Veel meer Nederlanders financieel aan de grond
De crisis heeft de financiële veerkracht van veel mensen weggeslagen. Het aantal mensen dat aan de grond zit, neemt fors toe.

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/veel-meer-nederlanders-financieel-aan-de-grond


- 5 Biometrische alternatieven voor het wachtwoord
Je telefoon ontgrendelen met de vorm van je oor. Of aan je hartslag herkend worden door je tablet. Biometrische oplossingen zullen de volgende stap zijn in de technologie om mensen te identificeren. Het traditionele wachtwoord bestaat straks misschien niet meer.

http://www.z24.nl/technologie/5-biometrische-alternatieven-voor-het-wachtwoord-451232


- Het conflict in Oekraïne kan uitmonden in vuile burgeroorlog of militaire Russische invasie
In het oosten van Oekraïne dreigt elk ogenblik een gewapend conflict los te barsten dat kan uitmonden in een vuile burgeroorlog of een militaire Russische invasie, met mogelijk catastrofale gevolgen voor het Europese continent. Europees spoedoverleg om de situatie te ontzenuwen, in combinatie met mogelijk nieuwe sancties tegen Moskou, is urgent.

Gewapende pro-Russische separatisten hielden gisterenavond nog altijd overheidsgebouwen bezet in de steden Donetsk en Loegansk. Oekraïense elite-eenheden overwogen de gebouwen te bestormen maar hielden zich vooralsnog in uit vrees voor bloedvergieten. Volgens VS-minister van Buitenlandse Zaken John Kerry lijdt het weinig twijfel: Rusland organiseerde de chaos van de voorbije 24 uur

Lees verder: http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1846696/2014/04/09/Het-conflict-in-Oekraine-kan-uitmonden-in-vuile-burgeroorlog-of-militaire-Russische-invasie.dhtml

Meer:
- http://boinnk.nl/blog/73093/gaat-de-oost-oekraine-de-krim-achterna/
http://beforeitsnews.com/international/2014/04/ukraine-gives-russians-48-hour-notice-2480604.html

zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/artikelen-op-onderwerp.html

Prophecy In The News: A Vision of Prophecy


A Vision of Prophecy: 03/21/14 from Gary Stearman on Vimeo.

Bron: http://www.prophecyinthenews.com/

Zie ook: http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

Mid-East Prophecy Update - 6-4-14

Link: http://youtu.be/t3wAdGkK8Eo

Onderwerp: nemen de aardbevingen toe terwijl de eindtijd nadert?

Matteüs 24:7
7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. 8 Doch dat alles is het begin der weeën.

Horen “aardbevingen” ook niet bij het begin der weeën? De vraag is wie of wat wordt er dan geboren? De engel uit de put des afgronds? Of is hij “slechts de eerste wee?

Openbaring 9:1-2
1 En de vijfde engel blies de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. 2 En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put.
Openbaring 9:11
11 Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. 12 Het eerste wee is voorbijgegaan: zie, nog twee weeën komen hierna.
(“9 - 11” – die getallen kennen we…)

zie ook:
http://eindtijd-update.blogspot.nl/p/dossier-eindtijd-dominees-sprekers.html

maandag 7 april 2014

Watchman Video Broadcast, Het Vierde Rijk deel 27

YouTube: http://youtu.be/TxqUW123aTI

Een terugblik van deel 26
In elementaire toverij worden de vier krachten vuur, water, aarde en lucht bijeengebracht. Als dat lukt, komt er een vijfde element uit voort, het element ether of geest. Dat is de anti christ die zal opstaan aan het eind van de tijd.

Openbaring 17:15
15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen.

Het zijn er weer vier:
- natiën
- menigten
- volken
- talen

De vierde (talen) verschild van de eerste drie. Denk ook aan Babel waar God de taal van de mensen verwarde en de volken verspreide over de aarde.

Genesis 1:9
9 En God zeide: Dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge te voorschijn kome; en het was alzo. 10 En God noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeën. En God zag, dat het goed was.

De wateren (waarop de hoer gezeten is) zijn gelijk aan de vier groepen van mensen. God verzamelde ze op een plaats. De samengevloeide wateren noemde Hij zeeën. We lezen in openbaringen over het beest uit de zee:

Openbaring 13:1
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.

Als dus de vier zijn samengebracht, ontstaat de zee en uit de zee komt een beest op, de anti christ.

De vier elementen
De vier elementen vuur, water, lucht en aarde komen dus overeen met de groepen mensen: natiën, menigten, volken en talen. Maar ook in de absolute basis van ons wezen zijn we opgebouwd uit vier elementen: de vier baseparen van het DNA: Adenine, Thymine, Guanine en Cytosine. Daarbij geldt dat A alleen met T samen kan en C alleen met G. Het zijn ook tegengestelden.

God waarschuwde het volk Israel om zich niet te mengen met de hybride, reuzen volken in het beloofde land. Ze mochten hun dochters niet geven aan de zonen en hun zonen niet aan de dochters van die volken geven. Ook hier heb je dus weer de vier tegengestelden:

- hun dochters
- hun zonen
- uw dochters
- uw zonen

Ze mochten deze tegenstellingen niet samenbrengen zoals in Daniel 2 beschreven staat:

Daniël 2:43
43 Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.

Het grootzegel van Amerika


Ook in het grootzegel van Amerika heb je de tegenstellingen. Zoals bij de adelaar. In de ene poot heeft hij pijlen die staan voor oorlog en in de andere poot houd hij een olijftak wat staat voor vrede. De twee tegenstellingen komen samen in een lichaam. Zo is ook de politiek verdeel in een links kamp en een rechts kamp onder het mom van samenwerking. Het doel is uiteindelijk om uit velen een te maken.

De piramide heeft vier zijden die weer de elementen representeren. Ze wijzen in de vier richtingen: noord, zuid, oost en west. Denk aan de vier seizoenen, lente, zomer, herfst en winter. De vier richtingen gaan dan omhoog en komen samen in de punt van de piramide zodat de topsteen, het hoofd, geplaatst kan worden.

Je moet eerst de piramide bouwen voordat je de topsteen kunt plaatsen. Eerst moet iedereen bijeenkomen en gaan samenwerken. Dat is het tegengestelde aan Jezus. Hij heeft niet iedereen nodig heeft om Heer te zijn en Jezus zelf brengt iedereen samen in een lichaam.

(Bedenk dat Jezus de afgekeurde steen is die een hoeksteen werd. De topsteen rust op het bouwwerk, het bouwwerk rust echter op de hoeksteen)

Babel
Men wil de wereld (weer) bij elkaar brengen maar hoe was het mogelijk dat de mensen verspreid raakten over de wereld?

donderdag 3 april 2014

Watchman Video Broadcast 03-23-14, Het Vierde Rijk deel 26

YouTube: http://youtu.be/U2EDjjYZL1s

Deze serie gaat over het Vierde Rijk. Dat rijk wordt gebouwd door vier boze geestelijke machten of krachten. Want we vechten niet tegen vlees en bloed maar tegen:

1 de overheden
2 de machten
3 de wereldbeheersers dezer duisternis
4 boze geesten in hemelse gewesten
(Efeziërs 6:11-18)

Het Vierde Rijk kun je zien als een piramide met een vierzijdige basis en vier zijkanten. Het is compleet tegenovergesteld aan Gods Rijk. Het is een wrede heerschappij versus de genadige, liefdevolle heerschappij.

De vier basis zijden van de piramide komen samen bovenaan in de top. Op de top mist er echter nog iets dat zal oprijzen uit de vier. De topsteen met het alziende oog.

Het grootzegel van Amerika. “Novus Orde Seclorum” staat voor “Nieuwe Wereld Orde”

Het Vierde Rijk is de Nieuwe Wereld Orde die nu in oprichting is. In Daniel wordt het Vierde Rijk beschreven:
Daniël 2:40-43 De droom van Nebukadnessar
40 en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. 41 En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem, 42 en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het broos zijn.
43 Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.

Het ijzeren deel staat symbool voor de geestelijke wereld die uit de hemel en uit de onderwereld zal komen op aarde om over de mensheid te heersen. Net als de vloed van Noach.

Het IJzer zal zich mengen met het leem. Het leem staat voor de mensen. Er zal een vermenging plaats vinden tussen bovennatuurlijk wezens, (bijvoorbeeld gevallen engelen) en mensen. Het IJzer staat voor een soort bovennatuurlijke superman die dan in mensen naar buiten zal komen. Het zal de mensen een schijnbare bescherming geven. Ze zullen denken dat ze Goden zijn.

Er zijn veel verwijzingen naar in bijvoorbeeld strips zoals superman, de hulk, batman, spiderman e.d.

Manly Hall
http://nl.wikipedia.org/wiki/Manly_Palmer_Hall

“The base of the pyramid further represents the four material elements or substances from the combinations of which the quaternary body of man is formed”

“De basis van de piramide vertegenwoordigt verder de vier materiële elementen of stoffen waaruit, door combinaties, de quaternaire (vierdelige) lichaam van de mens wordt gevormd”

Een piramide staat dus symbool voor het menselijke lichaam met twee handen en twee voeten. (het kruis van Jezus heeft vier onderdelen). De vier staan voor de vier geestelijke machten die heersen over de mensheid of de vier elementen, water, vuur, lucht en aarde

Als deze vier machten gecombineerd worden, ontstaat een vierdelig lichaam waaruit het hoofd, het vijfde geestelijke element, kan oprijzen. Dat is de topsteen van de piramide, de sluitsteen, de anti christ.

Elementaire tovenarij als religie
Mensen leren elementaire tovenarij met de vier elementen via fantasie rollenspellen. Zelfs in de kerk. Er zijn veel kerken die new age achtige namen, termen en praktijken aannemen. Zoals een kerk met de naam “The Gathering” (samenkomen of bijeenbrengen)

De vier elementen water, vuur, lucht en aarde zijn tegengesteld aan elkaar. Zoals vuur wordt geblust door water. In een ritueel worden ze samengebracht zodat het vijfde element, geest, kan oprijzen en heerschappij kan uitoefenen.

Sommige kerken houden vast aan de vier elementaire aardse krachten. Maar vlees en bloed zullen het Koningrijk van God niet beërven. God geeft eeuwig leven aan mensen via de vier Bijbelse evangeliën.

Indianen
De vier elementaire aardse krachten komen in alle culturen naar voren. Zo ook bij de oorspronkelijke volken van Amerika, de Indianen. Er is een kerk in Canada op gebaseerd
http://home.mennonitechurch.ca/

Deze kerk leert haar volgelingen het “Mysterie van God” door twee religies te “combineren”. Men vraag de volgelingen om de oren gericht te houden op de aarde en de ogen naar boven, naar God. Het staat symbool voor het occulte samengaan van hemel en aarde.

Op de website staat een schildpad. Het schild is in vieren gedeeld met vier poten en een kop. Dat is weer het principe van de vier krachten waaruit het vijfde opstijgt. Zijn kop is eerst verborgen in het schild en komt dan te voorschijn. De kop, het vijfde element is eerst nog verborgen, een geheim. Dat is een mysterie religie.

De schildpad is een heilig symbool voor indianen. Het staat symbool voor iets wat verborgen is en geopenbaard zal worden. Jezus is echter geen mysterie meer. Hij is de geopenbaarde Zoon van God. Het evangelie heeft niks gemeen met religie van natuurvolken, het geloof in een mysterie of elementaire tovenarij. Je kunt ze niet combineren.

Het mysterie in de vrijmetselarij